9.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/78


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 mars 2006

om ekonomiskt stöd från gemenskapen år 2006 till vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (resthalter)

[delgivet med nr K(2006) 604]

(Endast de franska, italienska, nederländska och tyska texterna är giltiga)

(2006/195/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 28.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt beslut 90/424/EEG skall gemenskapen hjälpa till att förbättra veterinärbesiktningarnas effektivitet genom att bevilja ekonomiskt stöd till referenslaboratorier. Varje referenslaboratorium som utsetts till ett sådant enligt gemenskapens veterinärlagstiftning kan på vissa villkor få gemenskapsstöd.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 156/2004 av den 29 januari 2004 om gemenskapens ekonomiska stöd till gemenskapens referenslaboratorier enligt artikel 28 i beslut 90/424/EEG (2) skall ekonomiskt stöd beviljas under förutsättning att det godkända arbetsprogrammet genomförts effektivt och att stödmottagarna lämnar alla nödvändiga uppgifter till kommissionen inom vissa tidsfrister.

(3)

Kommissionen har utvärderat de arbetsprogram och de preliminära budgetar som gemenskapens referenslaboratorier lagt fram för år 2006.

(4)

Ekonomiskt gemenskapsstöd bör således beviljas gemenskapens referenslaboratorier som har utsetts till att fullgöra de uppgifter och åligganden som fastställs i rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (3).

(5)

Stöd bör dessutom beviljas för anordnande av seminarier inom de områden som gemenskapens referenslaboratorier ansvarar för.

(6)

Enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (4) skall veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder som vidtas enligt gemenskapsbestämmelserna finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket. För den finansiella kontrollen bör artiklarna 8 och 9 i förordning (EG) nr 1258/99 tillämpas på detta beslut.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Gemenskapen skall bevilja Tyskland ekonomiskt stöd för uppgifter och åligganden enligt kapitel 2 i bilaga V till direktiv 96/23/EG som, i syfte att upptäcka resthalter av vissa ämnen, skall fullgöras av Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (tidigare Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin [BGVV]) i Berlin i Tyskland.

Det ekonomiska stödet skall fastställas till högst 425 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2006.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 skall gemenskapen bevilja Tyskland ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 skall kunna anordna ett seminarium. Detta stöd får uppgå till högst 30 000 euro.

Artikel 2

1.   Gemenskapen skall bevilja Frankrike ekonomiskt stöd för uppgifter och åligganden enligt kapitel 2 i bilaga V till direktiv 96/23/EG som, i syfte att upptäcka resthalter av vissa ämnen, skall fullgöras av Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (tidigare Laboratoire des médicaments veterinaries [CNEVA-LMV]) i Fougères i Frankrike.

Det ekonomiska stödet skall fastställas till högst 425 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2006.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 skall gemenskapen bevilja Frankrike ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 skall kunna anordna ett seminarium. Detta stöd får uppgå till högst 30 000 euro.

Artikel 3

1.   Gemenskapen skall bevilja Italien ekonomiskt stöd för uppgifter och åligganden enligt kapitel 2 i bilaga V till direktiv 96/23/EG som, i syfte att upptäcka resthalter av vissa ämnen, skall fullgöras av Istituto Superiore di Sanità i Rom i Italien.

Det ekonomiska stödet skall fastställas till högst 255 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2006.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 skall gemenskapen bevilja Italien ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 skall kunna anordna ett seminarium. Detta stöd får uppgå till högst 30 000 euro.

Artikel 4

1.   Gemenskapen skall bevilja Nederländerna ekonomiskt stöd för uppgifter och åligganden enligt kapitel 2 i bilaga V till direktiv 96/23/EG som, i syfte att upptäcka resthalter av vissa ämnen, skall fullgöras av Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) i Bilthoven i Nederländerna.

Det ekonomiska stödet skall fastställas till högst 425 000 euro för perioden 1 januari–31 december 2006.

2.   Utöver det högsta belopp som fastställs i punkt 1 skall gemenskapen bevilja Nederländerna ekonomiskt stöd för att det laboratorium som avses i punkt 1 skall kunna anordna ett seminarium. Detta stöd får uppgå till högst 30 000 euro.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Republiken Italien och Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 2 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/53/EG (EUT L 29, 2.2.2006, s. 37).

(2)  EUT L 27, 30.1.2004, s. 5.

(3)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättat i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1).

(4)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.