4.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/91


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 februari 2006

om ändring av beslut 2005/393/EG beträffande restriktionszonerna när det gäller bluetongue i Spanien och Portugal

[delgivet med nr K(2006) 180]

(Text av betydelse för EES)

(2006/64/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (1), särskilt artikel 8.2 d, artikel 8.3 och artikel 19 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2000/75/EG fastställs kontrollregler och åtgärder för bekämpning av bluetongue i gemenskapen, bl.a. genom inrättande av skydds- och övervakningszoner och förbud mot förflyttning av djur från dessa zoner.

(2)

I kommissionens beslut 2005/393/EG av den 23 maj 2005 om skydds- och övervakningszoner när det gäller bluetongue och villkor för förflyttning från eller genom dessa zoner (2) avgränsas geografiska områden inom vilka medlemsstaterna skall upprätta skydds- och övervakningszoner (”restriktionszoner”) när det gäller bluetongue.

(3)

Spanien och Portugal har meddelat kommissionen att virus av serotyp 4 har påvisats i ett antal perifera områden av restriktionszon E.

(4)

Restriktionszonen bör därför utvidgas med beaktande av föreliggande uppgifter om vektorns ekologi och utvecklingen av dess säsongsaktivitet.

(5)

Beslut 2005/393/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till beslut 2005/393/EG skall förteckningen över restriktionszoner i zon E, som avser Spanien och Portugal, ersättas med följande:

”Spanien:

Provinserna Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz, Toledo och Ciudad Real.

Provinsen Jaén (comarcas: Jaén, Andújar, Alcalá la Real, Huelma, Linares, Santiesteban del Puerto och Ubeda).

Provinsen Ávila (comarcas: Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marqués, Navaluenga och Sotillo de la Adrada).

Provinsen Salamanca (comarcas: Béjar, Ciudad Rodrigo och Sequeros).

Provinsen Madrid (comarcas: Aranjuez, El Escorial, Griñón, Navalcarnero och San Martín de Valdeiglesias).”

”Portugal:

Regionala jordbruksministeriet (Direcção Regional da Agricultura) i Algarve: alla concelhos.

Regionala jordbruksministeriet (Direcção Regional da Agricultura) i Alentejo: alla concelhos.

Regionala jordbruksministeriet (Direcção Regional da Agricultura) i Ribatejo e Oeste: concelhos: Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes och Sardoal.

Regionala jordbruksministeriet (Direcção Regional da Agricultura) i Beira Interior: concelhos: Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão och Mação.”

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 7 februari 2006.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  EUT L 130, 24.5.2005, s. 22. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/828/EG (EUT L 311, 26.11.2005, s. 37).