30.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/9


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2175/2005

av den 21 december 2005

om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för deras anslutning till Europeiska unionen, och om komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 (1) inrättades en varunomenklatur, nedan kallad ”Kombinerade nomenklaturen” eller ”KN”, och fastställdes de konventionella tullsatserna i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Genom beslut 2005/959/EG av den 21 december 2005 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för deras anslutning till Europeiska unionen (2), har rådet godkänt ovannämnda avtal på gemenskapens vägnar i syfte att avsluta de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT 1994.

(3)

Förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför kompletteras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EEG) nr 2658/87 skall bilaga 7 med titeln WTO-tullkvoter som skall öppnas av de behöriga gemenskapsmyndigheterna, i avsnitt III i del 3 i bilaga I, kompletteras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2005.

På rådets vägnar

B. BRADSHAW

Ordförande


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 493/2005 (EUT L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  EUT L 347, 30.12.2005, s. 78.


BILAGA

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i nedanstående beskrivning av varorna endast anses vara vägledande, eftersom medgivandena inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ”ex” anges före KN-numret skall medgivandena bestämmas genom att KN-numret och den tillhörande varubeskrivningen tillämpas tillsammans.

KN-nr

Varubeskrivning

Övriga betingelser och villkor

 

ex 0201 20 90,

 

ex 0201 30 00,

 

ex 0202 20 90,

 

ex 0202 30,

 

ex 0206 10 95 och

 

ex 0206 29 91

Nötkött av hög kvalitet; ”Utvalda styckningsdelar av kylt eller fryst nötkött från boskap som endast hållits på betesmark och som har högst fyra permanenta framtänder och vars slaktkroppar väger högst 325 kg. Styckningsdelarna skall ha ett fast utseende med kött som har en god presentation vid styckningsytan och en ljus och jämn färg samt tillräcklig men inte för god fettansättning. Alla styckningsdelar skall vakuumförpackas och kallas nötkött av hög kvalitet”

1 000 ton skall läggas till

0204

Kvot för kött av får; ”kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst”

1 154 ton (slaktvikt) skall läggas till Nya Zeelands tilldelning

ex 0405 10

Smör med ursprung i Nya Zeeland, minst 6 veckor gammalt och med en fetthalt av lägst 80 men mindre än 82 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process

735 ton skall läggas till Nya Zeelands tilldelning