29.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2172/2005

av den 23 december 2005

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Efter Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen enades Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om att anpassa tullmedgivandena inom ramen för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (2) (nedan kallat ”avtalet”). Genom den gemensamma jordbrukskommitténs beslut nr 3/2005 (3) om ändring av bilagorna 1 och 2 till avtalet har tullmedgivandena anpassats. Genom anpassningen öppnas en tullfri gemenskapstullkvot för import av 4 600 levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz. Det bör antas tillämpningsföreskrifter för öppnande och flerårig förvaltning av denna tullkvot.

(2)

Vid tilldelningen av tullkvoten och med hänsyn till de produkter som berörs är det lämpligt att använda den metod för ”samtidig behandling” som avses i artikel 32.2 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1254/1999.

(3)

För att kunna omfattas av tullkvoten skall de levande djuren ha sitt ursprung i Schweiz i enlighet med de regler som avses i artikel 4 i avtalet.

(4)

För att undvika spekulation bör de kvantiteter som är tillgängliga inom kvoten ställas till de aktörers förfogande som kan visa att de bedriver seriös handel av betydande omfattning med tredjeland. I detta syfte och för att säkerställa en effektiv förvaltning bör det krävas av de berörda aktörerna att de har importerat minst 50 djur under det år som föregår kvotåret i fråga, eftersom ett parti på 50 djur kan betraktas som ett normalt parti. Erfarenheten har visat att uppköp av ett enda parti är ett minimikrav för att en transaktion skall kunna anses som verklig och handelsmässigt lönsam.

(5)

För kontrollen av dessa kriterier krävs att ansökan lämnas in i den medlemsstat där importören är upptagen i registret för mervärdesskatt.

(6)

För att undvika spekulation bör importörer som den 1 januari före början av kvotåret i fråga inte längre bedrev handel med levande nötkreatur nekas tillträde till kvoten. Dessutom bör det fastställas en säkerhet för importrättigheter, bör licenser inte kunna överlåtas och bör importlicenser endast utfärdas till importörerna för det antal djur för vilka de tilldelats importrättigheter.

(7)

För att ge ett jämnt fördelat tillträde till kvoten och samtidigt säkerställa att varje ansökan tilldelas ett handelsmässigt sett lönsamt antal djur, bör det fastställas ett högsta respektive lägsta antal djur för varje ansökan.

(8)

Det bör fastställas att importrättigheterna skall fördelas efter en betänketid och när så är nödvändigt med tilllämpning av en enhetlig fördelningskoefficient.

(9)

Enligt artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall systemet administreras med hjälp av importlicenser. Det bör därför fastställas hur ansökan skall inlämnas och vilka uppgifter som skall anges på ansökningar och licenser, om nödvändigt genom komplettering av eller undantag från vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4) och i kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (5).

(10)

För att få aktörerna att ansöka om importlicenser för alla beviljade importrättigheter bör det med hänsyn till säkerheten för importrättigheterna fastställas att en sådan ansökan skall utgöra ett primärt krav i den mening som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (6).

(11)

Erfarenheten har visat att det för en korrekt förvaltning av kvoten också krävs att licensinnehavaren verkligen är importör. En importör bör därför aktivt delta i uppköp, transport och import av djuren i fråga. Uppvisande av bevis för sådan verksamhet bör därför också vara ett primärt krav när det gäller den säkerhet som skall ställas för licensen.

(12)

För säkerställande av en strikt statistisk kontroll av de djur som importeras inom kvoten bör den tolerans som avses i artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 inte tillämpas.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härmed öppnas en flerårig tullfri gemenskapskvot för årliga perioder från och med den 1 januari till och med den 31 december för import av 4 600 levande nötkreatur med ursprung i Schweiz som väger mer än 160 kg och som omfattas av KN-nummmer 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 eller 0102 90 79.

Löpnumret för denna kvot skall vara 09.4203.

2.   De bestämmelser om ursprung som skall tillämpas på produkterna i punkt 1 skall vara de som föreskrivs i artikel 4 i avtalet.

Artikel 2

1.   För att få ta del av den kvot som avses i artikel 1 krävs det att de som ansöker om licens är fysiska eller juridiska personer som vid ansökningstillfället på ett för de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten tillfredsställande sätt kan bevisa att de under tolvmånadersperioden före sista ansökningsdagen enligt artikel 3.3 har importerat minst 50 djur som omfattas av KN-nummer 0102 10 och 0102 90.

De sökande skall vara införda i ett nationellt register för mervärdesskatt.

2.   Som bevis för import gäller endast tulldokument om övergång till fri omsättning, som i vederbörlig ordning bestyrkts av tullmyndigheterna och som innehåller en hänvisning till den sökande.

Medlemsstaterna får godta kopior av de dokument som avses i första stycket, om dessa vederbörligen styrkts av den behöriga myndigheten. Om en sådan kopia godtas, skall medlemsstaten för varje berörd sökande anmäla detta i det meddelande som avses i artikel 3.5.

3.   Aktörer som den 1 januari före kvotåret i fråga har upphört med sin handelsverksamhet med tredjeland inom nötköttssektorn får inte ansöka om tilldelning.

4.   Ett företag som bildats genom fusion av företag som vart och ett hade en referensimport på minst den mängd som anges i punkt 1 får lägga dessa referensimporter till grund för sin ansökan.

Artikel 3

1.   Ansökningar om importrättigheter får endast lämnas in i den medlemsstat där den sökande är registrerad i ett nationellt register för mervärdesskatt.

2.   Ansökningar om importrättigheter skall omfatta minst 50 djur och får omfatta högst 5 % av den tillgängliga kvantiteten.

Om en ansökan avser en kvantitet som överstiger den kvantitet som anges i första stycket, skall endast den tillåtna kvantiteten beaktas.

3.   Ansökningar om importrättigheter skall lämnas in senast kl. 13.00, lokal tid Bryssel, den 1 december före kvotåret i fråga.

För den kvotperiod som löper från och med den dag då den här förordningen träder i kraft till och med den 31 december 2006 gäller emellertid att ansökningar om importrättigheter skall lämnas in senast kl. 13.00, lokal tid Bryssel, den tionde arbetsdagen efter dagen för offentliggörandet av den här förordningen i Europeiska unionens officiella tidning.

4.   En sökande får inte lämna in mer än en ansökan för den kvot som avses i artikel 1.1. Om samma sökande lämnar in fler än en ansökan, skall ingen av den sökandes ansökningar behandlas.

5.   Efter kontroll av dokumenten skall medlemsstaterna, senast den tionde arbetsdagen efter det att perioden för inlämnande av ansökningar löpt ut, till kommissionen lämna en förteckning över de sökande med adressuppgifter och uppgifter om det antal djur som de ansökt om.

Alla meddelanden, även om att ingen ansökan har lämnats in, skall skickas per fax eller e-post, i förekommande fall med användning av förlagan i bilaga I.

Artikel 4

1.   Efter anmälan enligt artikel 3.5 skall kommissionen snarast möjligt besluta i vilken utsträckning ansökningarna kan godkännas.

2.   Om kvantiteterna i ansökningarna enligt artikel 3 överstiger de tillgängliga kvantiteterna, skall kommissionen fastställa en enhetlig fördelningskoefficient för tillämpning på kvantiteterna i ansökningarna.

Om den fördelningskoefficient som avses i första stycket resulterar i en kvantitet på under 50 djur per ansökan, skall importrättigheter för partier på 50 djur fördelas av de berörda medlemsstaterna genom lottdragning. Om den återstående kvantiteten är mindre än 50 djur, skall denna kvantitet utgöra ett enda parti.

Artikel 5

1.   Det skall fastställas en säkerhet på 3 euro per djur för importrättigheterna. Säkerheten skall ställas till den behöriga myndigheten tillsammans med ansökan om importrättigheter.

2.   Importlicenser skall sökas för den kvantitet som tilldelats. Denna förpliktelse är ett primärt krav i den mening som avses i artikel 20.2 i förordning (EEG) nr 2220/85.

3.   Om tillämpningen av den fördelningskoefficient som avses i artikel 4.2 leder till att det beviljas färre importrättigheter än vad aktörerna har ansökt om, skall säkerheten frisläppas proportionellt och utan dröjsmål.

Artikel 6

1.   För att de tilldelade kvantiteterna skall få importeras, krävs det att en eller flera importlicenser uppvisas.

2.   Ansökningar om licenser får endast lämnas in i den medlemsstat där den sökande har ansökt om och beviljats importrättigheter inom kvoten.

Varje utfärdande av en importlicens skall medföra en motsvarande minskning av de beviljade importrättigheterna.

3.   Importlicenser skall utfärdas efter ansökan från den aktör som har erhållit importrättigheterna och skall utfärdas i dennes namn.

4.   Ansökan om importlicens, och själva licensen, skall innehålla följande uppgifter:

a)

I fält 8, ursprungslandet.

b)

I fält 16, ett eller flera av följande KN-nummer:

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 eller 0102 90 79.

c)

I fält 20, kvotens löpnummer (09.4203) och minst en av uppgifterna i bilaga II.

Licensen skall medföra skyldighet att importera från det land som anges i fält 8.

Artikel 7

1.   Genom undantag från artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 får importlicenser, som har utfärdats i enlighet med den här förordningen, inte överlåtas, och skall ge tillgång till tullkvoten endast om de är utfärdade i samma namn och med samma adress som de som uppges för mottagaren i de tulldeklarationer om övergång till fri omsättning som åtföljer dem.

2.   Inga licenser skall gälla efter den 31 december under kvotåret i fråga.

3.   Ett villkor för importlicensens beviljande är att det har ställts en säkerhet på 20 euro per djur bestående av

a)

den säkerhet på 3 euro som anges i artikel 5.1 och

b)

ett belopp på 17 euro som den sökande skall lämna in tillsammans med sin licensansökan.

4.   De utfärdade licenserna skall vara giltiga i hela gemenskapen.

5.   Enligt artikel 50.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall hela den tull enligt Gemensamma tulltaxan som gäller den dag då tulldeklarationen om övergång till fri omsättning godkänns tas ut på alla kvantiteter som importeras utöver de kvantiteter som anges i importlicensen.

6.   Utan hinder av bestämmelserna i avdelning III avsnitt 4 i förordning (EG) nr 1291/2000 får säkerheten inte frisläppas förrän bevis har uppvisats på att licensinnehavaren har varit kommersiellt och logistiskt ansvarig för inköp, transport och klarering för fri omsättning av de berörda djuren. Ett sådant bevis skall minst omfatta följande:

a)

Handelsfakturan i original eller en bestyrkt kopia utfärdad i licensinnehavarens namn av säljaren eller dennes företrädare, vilka båda skall vara etablerade i det exporterande tredjelandet, samt licensinnehavarens betalningsbevis eller bevis för att licensinnehavaren har öppnat en ouppsägbar remburs till förmån för säljaren.

b)

Transportdokumentet, som skall vara utfärdat i licensinnehavarens namn för de berörda djuren.

c)

Kopia nr 8 av formulär IM4, på vilken det i fält 8 endast skall anges licensinnehavarens namn och adress.

Artikel 8

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning, skall bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1445/95 tillämpas.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3)  EUT L 346, 29.12.2005, s. 33

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1856/2005 (EUT L 297, 15.11.2005, s. 7).

(5)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1118/2004 (EUT L 217, 17.6.2004, s. 10).

(6)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 673/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 17).


BILAGA I

Fax (32-2) 292 17 34

E-post: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Tillämpning av förordning (EG) nr 2172/2005

Image


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 6.4 c

:

På spanska

:

Reglamento (CE) no 2172/2005

:

På tjeckiska

:

Nařízení (ES) č. 2172/2005

:

På danska

:

Forordning (EF) nr. 2172/2005

:

På tyska

:

Verordnung (EG) Nr. 2172/2005

:

På estniska

:

Määrus (EÜ) nr 2172/2005

:

På grekiska

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2172/2005

:

På engelska

:

Regulation (EC) No 2172/2005

:

På franska

:

Règlement (CE) no 2172/2005

:

På italienska

:

Regolamento (CE) n. 2172/2005

:

På lettiska

:

Regula (EK) Nr. 2172/2005

:

På litauiska

:

Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005

:

På ungerska

:

2172/2005/EK rendelet

:

På maltesiska

:

Regolament (KE) Nru 2172/2005

:

På nederländska

:

Verordening (EG) nr. 2172/2005

:

På polska

:

Rozporządzenie (WE) nr 2172/2005

:

På portugisiska

:

Regulamento (CE) n.o 2172/2005

:

På slovakiska

:

Nariadenie (ES) č. 2172/2005

:

På slovenska

:

Uredba (ES) št. 2172/2005

:

På finska

:

Asetus (EY) N:o 2172/2005

:

På svenska

:

Förordning (EG) nr 2172/2005