25.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1916/2005

av den 24 november 2005

om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 13 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 får syntetiska vitaminer A, D och E ges till idisslare under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2005.

(2)

Eftersom de regionala skillnaderna förväntas bestå när det gäller möjligheterna för idisslare som föds upp ekologiskt att få de livsnödvändiga vitaminerna A, D och E via sitt normala foder, beroende på klimatet och utbudet av foder, bör sådana syntetiska vitaminer få ges till idisslare efter det datumet.

(3)

Förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på det sätt som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 november 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1567/2005 (EUT L 252, 28.9.2005, s. 1).


BILAGA

I del D i bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall punkt 1.2 ersättas med följande:

”1.2

Vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad verkan. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

Vitaminer som godkänts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (1):

Vitaminer som härstammar från råvaror som ingår naturligt i fodret.

För icke- idisslare: syntetiska vitaminer som är identiska med naturliga vitaminer.

För idisslare: syntetiska vitaminer A, D och E som är identiska med naturliga vitaminer, efter förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten i medlemsstaten.


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.”