17.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1347/2005

av den 16 augusti 2005

om ändring för femtioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002 anges de behöriga myndigheter till vilka uppgifter och framställningar rörande åtgärder som införs i enlighet med den förordningen skall sändas.

(2)

Litauen, Nederländerna, Sverige och Tyskland har begärt att adressuppgifterna för deras behöriga myndigheter ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till rådets förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1278/2005 (EUT L 202, 3.8.2005, s. 34).


BILAGA

Bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

Adressuppgifterna under rubriken ”Tyskland” skall ersättas med följande:

”—

när det gäller frysning av penningmedel:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tfn (49-89) 28 89 38 00

Fax (49-89) 35 01 63 38 00

när det gäller frysning av ekonomiska resurser:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

Tfn (49-6196) 908-0

Fax (49-6196) 908-800”

2.

Adressuppgifterna under rubriken ”Litauen” skall ersättas med följande:

”Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tfn (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90”

3.

Adressuppgifterna under rubriken ”Nederländerna” skall ersättas med följande:

”Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/ Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederländerna

Tfn (31-70) 342 89 97

Fax (31-70) 342 79 84”

4.

Adressuppgifterna under rubriken ”Sverige” skall ersättas med följande:

”Artikel 2a

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Artikel 4

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tfn (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Artikel 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35”