14.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/65


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2005

av den 13 juli 2005

om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 för att beakta ändringar av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 32/2000 av den 17 december 1999 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter och av vissa andra av gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och om upphävande av förordning (EG) nr 1808/95 (1), särskilt artikel 9.1 a i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (2) senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1810/2004 (3) ändrades KN-numren för vissa produkter som anges i bilagorna III, IV och V till förordning (EG) nr 32/2000. Dessa bilagor bör därför ändras i enlighet med detta.

(2)

Denna förordning bör tillämpas från och med dagen för ikraftträdande för förordning (EG) nr 1810/2004.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 32/2000 ändras på följande sätt:

1.

I bilaga III ändras KN-numren för löpnummer 09.0107 på följande sätt:

a)

KN-nummer ”ex 5702 39 90” skall ersättas med KN-nummer ”ex 5702 39 00”.

b)

KN-nummer ”ex 5702 49 90” och Taric-undernummer ”10” till detta KN-nummer skall ersättas med KN-nummer ”ex 5702 49 00” respektive Taric-undernummer ”20”.

c)

KN-nummer ”ex 5703 90 00” skall ersättas med KN-nummer ”ex 5703 90 10” och ”ex 5703 90 90”.

2.

Bilaga IV ändras på följande sätt:

a)

I andra kolumnen skall KN-numren för löpnummer 09.0106 ändras på följande sätt:

i)

KN-nummer ”6207 91 90” skall ersättas med KN-nummer ”ex 6207 91 00”.

ii)

KN-nummer ”6208 91 19” skall ersättas med KN-nummer ”ex 6208 91 00”.

iii)

KN-nummer ”6302 51” skall ersättas med KN-nummer ”6302 51 00”.

iv)

KN-nummer ”6302 91” skall ersättas med KN-nummer ”6302 91 00”.

v)

KN-numren ”6301 20 91” och ”6301 20 99” skall ersättas med KN-nummer ”6301 20 90”.

b)

I kolumnen för Taric-nummer skall Taric-undernumren för löpnummer 09.0106 ändras på följande sätt:

i)

På raden för KN-nr ”6207 91 90” skall Taric-undernummer ”10” ersättas med Taric-undernummer ”91”.

ii)

På raden för KN-nr ”6208 91 19” skall Taric-undernummer ”10” ersättas med Taric-undernummer ”18”.

c)

KN-numren för löpnummer 09.0106 skall ändras på följande sätt:

i)

KN-nummer ”6207 91 90” skall ersättas med KN-nummer ”6207 91 00”.

ii)

KN-nummer ”6208 91 19” skall ersättas med KN-nummer ”6208 91 00”.

iii)

KN-numren ”6301 20 91” och ”6301 20 99” skall ersättas med KN-nummer ”6301 20 90”.

iv)

KN-numren ”6302 51 10” och ”6302 51 90” skall ersättas med KN-nummer ”6302 51 00”.

v)

KN-numren ”6302 91 10” och ”6302 91 90” skall ersättas med KN-nummer ”6302 91 00”.

3.

I förteckningen över Taric-nummer i bilaga V skall numren i kolumnen ”KN-nr” ändras på följande sätt:

a)

KN-nummer ”5210 11 10” och ”5210 11 90” skall ersättas med KN nummer ”5210 11 00”.

b)

KN-nummer ”5210 21 10” och ”5210 21 90” skall ersättas med KN nummer ”5210 21 00”.

c)

KN-nummer ”5210 31 10” och ”5210 31 90” skall ersättas med KN nummer ”5210 31 00”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 5, 8.1.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 545/2004 (EUT L 87, 25.3.2004, s. 12).

(2)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 493/2005 (EUT L 82, 31.3.2005, s. 1).

(3)  EUT L 327, 30.10.2004, s. 1.