7.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 174/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1055/2005

av den 27 juni 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 99.5 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 252 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Stabilitets- och tillväxtpakten bestod ursprungligen av rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (3), rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (4) och av Europeiska rådets resolution av den 17 juni 1997 om stabilitets- och tillväxtpakten (5). Stabilitets- och tillväxtpakten har visat sig fungera för att befästa budgetdisciplin, och har härigenom bidragit till en hög grad av makroekonomisk stabilitet med låg inflation och låga räntor, vilket är nödvändigt för att åstadkomma en hållbar tillväxt och för att skapa sysselsättning.

(2)

Den 20 mars 2005 godkände rådet en rapport om att förbättra genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten, vilken syftar till att förstärka styrningen av och det nationella egenansvaret för finanspolitiken genom en skärpning av de ekonomiska argument som ligger till grund för pakten och dess effektivitet, både i dess förebyggande och korrigerande aspekter, för att garantera de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt, främja tillväxt och undvika att de kommande generationerna får en alltför tung börda. Rapporten godkändes av Europeiska rådet i dess slutsatser av den 23 mars 2005 (6), i vilka det konstateras att rapporten uppdaterar och kompletterar stabilitets- och tillväxtpakten av vilken den nu utgör en integrerande del.

(3)

Enligt Ekofinrådets rapport av den 20 mars 2005, vilken godkändes av Europeiska rådet vid dess vårmöte 2005, bekräftar medlemsstaterna, rådet och kommissionen på nytt sitt åtagande att genomföra fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten effektivt och i rätt tid, genom inbördes stöd och inbördes påtryckningar, och att verka i nära och konstruktivt samarbete i den ekonomiska och finanspolitiska övervakningsprocessen, så att paktens regler blir säkra och effektiva.

(4)

Förordning (EG) nr 1466/97 behöver ändras för att den överenskomna förbättringen av genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten skall kunna tillämpas fullt ut.

(5)

I stabilitets- och tillväxtpakten fastställs medlemsstaternas skyldighet att ansluta sig till det medelfristiga målet att ha offentliga finanser som är nära balans eller i överskott. Mot bakgrund av att unionen är ekonomiskt och statsfinansiellt heterogen bör det medelfristiga målet för de offentliga finanserna differentieras för enskilda medlemsstater för att ta hänsyn till de olika ekonomiska och statsfinansiella situationerna och utvecklingen samt de finanspolitiska riskerna för de offentliga finansernas hållbarhet, bland annat inför framtida demografiska förändringar. De medelfristiga budgetmålen kan avvika från principen nära balans eller i överskott för enskilda medlemsstater. För medlemsstater som ingår i euroområdet och ERM2 skulle det därför finnas ett visst utrymme för landspecifika medelfristiga budgetmål, om man tar hänsyn till konjunktursvängningar och bortser från enstaka och tillfälliga åtgärder.

(6)

En mer symmetrisk hållning till finanspolitiken under konjunkturcykeln genom ökad budgetdisciplin under ekonomiskt goda tider bör uppnås i syfte att undvika procyklisk politik och att stegvis uppnå det medelfristiga budgetmålet. En anslutning till det medelfristiga målet för de offentliga finanserna bör göra det möjligt för medlemsstaterna att hantera normala konjunktursvängningar och samtidigt hålla underskottet i de offentliga finanserna under referensvärdet på 3 % av BNP samt garantera snabba framsteg för att uppnå hållbarhet i de offentliga finanserna. Mot denna bakgrund bör det ges möjlighet till budgetmässig handlingsfrihet, särskilt vad gäller offentliga investeringar.

(7)

Medlemsstater som ännu inte har uppnått det medelfristiga budgetmålet bör vidta åtgärder för att uppnå detta under konjunkturcykeln. För att nå sitt medelfristiga budgetmål bör medlemsstater som ingår i euroområdet och ERM2 genomföra en konjunkturrensad årlig minimianpassning utan att räkna effekterna av engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder.

(8)

För att stärka paktens tillväxtinriktade karaktär bör hänsyn tas till omfattande strukturreformer som har direkta långsiktiga kostnadsbesparande effekter, bland annat genom att öka den potentiella tillväxten, och därigenom ger en kontrollerbar effekt på den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna, när anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet fastställs för länder som ännu inte har nått detta mål, och när man medger en tillfällig avvikelse från det målet för länder som redan har nått det. För att inte försvåra strukturreformer som odiskutabelt ökar den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna bör särskild uppmärksamhet ägnas pensionsreformer genom vilka ett system med flera pelare, varav en obligatorisk fullt ut finansierad pelare, införs, eftersom dessa reformer medför en kortsiktig försämring av de offentliga finanserna medan de genomförs.

(9)

Tidsfristerna för rådets granskning av stabilitets- och konvergensprogrammen bör förlängas för att medge en noggrann bedömning av dessa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1466/97 skall ändras på följande sätt:

1.

Följande rubrik och artikel skall införas:

”AVSNITT 1A

MEDELFRISTIGA BUDGETMÅL

Artikel 2a

Varje medlemsstat skall ha ett differentierat medelfristigt mål för sina offentliga finanser. Dessa landspecifika medelfristiga budgetmål kan avvika från kravet på offentliga finanser nära balans eller i överskott. De skall ge en säkerhetsmarginal med avseende på kvoten på 3 % av BNP för underskott i den offentliga sektorns finanser; de skall sörja för snabba framsteg för att uppnå hållbarhet och skall mot denna bakgrund ge budgetmässig handlingsfrihet, särskilt med tanke på behovet av offentliga investeringar.

Med hänsyn till dessa faktorer skall det landspecifika medelfristiga budgetmålet för medlemsstater som ingår i euroområdet och ERM2 specificeras inom ett visst utrymme mellan – 1 % av BNP och balans eller i överskott om man tar hänsyn till konjunktursvängningar och bortser från enstaka och tillfälliga åtgärder.

Medlemsstaternas medelfristiga budgetmål kan revideras när en större strukturreform genomförs och i alla händelser vart fjärde år.”;

2.

Artikel 3.2 skall ändras på följande sätt:

a)

Led a skall ersättas med följande:

”a)

Det medelfristiga budgetmålet och anpassningsbanan mot detta mål när det gäller överskott/underskott i den offentliga sektorns finanser och den förväntade utvecklingen av den offentliga sektorns skuldkvot.”

b)

Led c skall ersättas med följande:

”c)

En detaljerad och kvantitativ bedömning av budgetmässiga och andra vidtagna och/eller föreslagna ekonomisk-politiska åtgärder för att uppnå programmets mål, som inbegriper en detaljerad kostnads-nytto-analys av större strukturreformer som har direkta, långsiktiga kostnadsbesparande effekter, även genom att öka den potentiella tillväxten.”

c)

Följande led skall läggas till:

”e)

I förekommande fall, skälen till en avvikelse från den anpassningsbana som krävs för att nå det medelfristiga budgetmålet.”

3.

Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a)

Första stycket i punkt 1 skall ersättas med följande stycken:

”1.   Rådet skall, på grundval av de bedömningar som gjorts av kommissionen och av den kommitté som upprättas genom artikel 114 i fördraget inom ramen för den multilaterala övervakningen enligt artikel 99 i fördraget, granska det medelfristiga budgetmål som den berörda medlemsstaten lagt fram, bedöma om de ekonomiska antaganden som programmet bygger på är rimliga, om anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga budgetmålet är lämplig och om de vidtagna och/eller föreslagna åtgärderna för att följa anpassningsbanan är tillräckliga för att det medelfristiga målet skall uppnås under cykeln.

När rådet bedömer anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga budgetmålet, skall det, utan att räkna effekterna av engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder, undersöka om den berörda medlemsstaten genomför den årliga förbättring av sitt konjunkturrensade saldo som krävs för att den skall uppnå sitt medelfristiga budgetmål, med 0,5 % av BNP som riktmärke. Rådet skall ta hänsyn till om en större anpassning görs i ekonomiskt goda tider, medan anpassningen får vara mer begränsad i ekonomiskt dåliga tider.

När rådet anger anpassningsbanan för det medelfristiga budgetmålet när det gäller medlemsstater som ännu inte har uppnått detta mål, och när rådet medger en tillfällig avvikelse från detta mål när det gäller medlemsstater som redan har uppnått det, på villkor att det fortfarande finns en lämplig säkerhetsmarginal för referensvärdet för underskottet och att de offentliga finanserna förväntas återgå till det medelfristiga budgetmålet inom programperioden, skall rådet beakta genomförandet av större strukturreformer som har direkta långsiktiga kostnadsbesparande effekter, även genom att öka den potentiella tillväxten, och därigenom ger en kontrollerbar effekt på den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna.

Särskild uppmärksamhet skall ägnas pensionsreformer genom vilka man inför ett system med flera pelare, varav en obligatorisk, fullt ut finansierad pelare. Medlemsstater som genomför sådana reformer skall tillåtas avvika från anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet eller från själva målet, varvid avvikelsen avspeglar reformens nettokostnad för den offentligt förvaltade pelaren, förutsatt att avvikelsen blir tillfällig och en lämplig säkerhetsmarginal bibehålls i förhållande till referensvärdet för underskottet.”

b)

I punkt 2 skall orden ”två månader” ersättas med orden ”tre månader”.

4.

Artikel 7.2 skall ändras på följande sätt:

a)

Led a skall ersättas med följande:

”a)

Det medelfristiga budgetmålet och anpassningsbanan mot detta mål när det gäller överskott/underskott i den offentliga sektorns finanser och den förväntade utvecklingen av den offentliga sektorns skuldkvot, de medelfristiga målen för den monetära politiken samt sambandet mellan dessa mål och pris- och växelkursstabilitet.”

b)

Led c skall ersättas med följande:

”c)

En detaljerad och kvantitativ bedömning av budgetmässiga och andra vidtagna och/eller föreslagna ekonomisk-politiska åtgärder för att uppnå programmets mål, som inbegriper en detaljerad kostnads–nytto-analys av större strukturreformer som har direkta, långsiktiga kostnadsbesparande effekter, även genom att öka den potentiella tillväxten.”

c)

Följande led skall läggas till:

”e)

I förekommande fall, skälen till en avvikelse från den anpassningsbana som krävs för att nå det medelfristiga budgetmålet.”;

5.

Artikel 9 skall ändras på följande sätt:

a)

Första stycket i punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Rådet skall, på grundval av de bedömningar som gjorts av kommissionen och av den kommitté som upprättas genom artikel 114 i fördraget inom ramen för den multilaterala övervakningen enligt artikel 99 i fördraget, granska det medelfristiga budgetmål som den berörda medlemsstaten lagt fram, bedöma om de ekonomiska antaganden som programmet bygger på är rimliga, om anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga budgetmålet är lämplig och om de vidtagna och/eller föreslagna åtgärderna för att följa anpassningsbanan är tillräckliga för att det medelfristiga målet skall uppnås under cykeln.

När rådet bedömer anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga budgetmålet, skall det ta hänsyn till om en större anpassning görs i ekonomiskt goda tider, medan anpassningen får vara mer begränsad i ekonomiskt dåliga tider. När det gäller medlemsstater som deltar i ERM2 skall rådet undersöka huruvida den berörda medlemsstaten genomför den årliga förbättring av sitt konjunkturrensade saldo, utan att räkna effekterna av engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder, som krävs för att dess medelfristiga budgetmål skall uppnås, med 0,5 % av BNP som riktmärke.

När rådet anger anpassningsbanan för det medelfristiga budgetmålet när det gäller medlemsstater som ännu inte har uppnått detta mål, och när rådet medger en tillfällig avvikelse från detta mål när det gäller medlemsstater som redan har uppnått det, på villkor att det fortfarande finns en lämplig säkerhetsmarginal för referensvärdet för underskottet och att de offentliga finanserna förväntas återgå till det medelfristiga budgetmålet inom programperioden, skall rådet beakta genomförandet av större strukturreformer som har direkta långsiktiga kostnadsbesparande effekter, även genom att öka den potentiella tillväxten, och därigenom ger en kontrollerbar effekt på den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna.

Särskild uppmärksamhet skall ägnas pensionsreformer genom vilka man inför ett system med flera pelare, varav en obligatorisk, fullt ut finansierad pelare. Medlemsstater som genomför sådana reformer skall tillåtas avvika från anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet eller från själva målet, varvid avvikelsen avspeglar reformens nettokostnad för den offentligt förvaltade pelaren, förutsatt att avvikelsen blir tillfällig och en lämplig säkerhetsmarginal bibehålls i förhållande till referensvärdet för underskottet.”

b)

I punkt 2 skall orden ”två månader” ersättas med orden ”tre månader”

6.

Hänvisningar till artikel 103 och artikel 109c i fördraget skall i hela förordningen ersättas med hänvisningar till artikel 99 respektive 114.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 27 juni 2005.

På rådets vägnar

J.-C. JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT C 144, 14.6.2005, s. 17.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 9 juni 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 juni 2005 (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets beslut av den 23 juni 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 1.

(4)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(5)  EGT C 236, 2.8.1997, s. 1.

(6)  Bilaga II till slutsatserna från Europeiska rådets möte den 22 och 23 mars 2005.