19.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/68


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 718/2005 av den 12 maj 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

(Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning L 121 av den 13 maj 2005, s. 64 )

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 718/2005

av den 12 maj 2005

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (1), särskilt artikel 19 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Tjeckien har utsett en gemenskapsmyndighet och har underrättat kommissionen om detta. Kommissionen har fastställt att det har lämnats tillräckliga belägg för att denna gemenskapsmyndighet på ett trovärdigt, punktligt, effektivt och lämpligt sätt är förmögen att fullgöra de arbetsuppgifter som krävs enligt kapitlen II, III och V i förordning (EG) nr 2368/2002.

(2)

Förenade kungariket har underrättat kommissionen om nya adressuppgifter för landets gemenskapsmyndighet.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 22 i förordning (EG) nr 2368/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 2368/2002 skall ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Förordningen är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen

BILAGA

’Bilaga III

Förteckning över medlemsstaternas behöriga myndigheter och deras arbetsuppgifter enligt artiklarna 2 och 19

BELGIEN

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tfn (32-3) 206 94 70

Fax (32-3) 206 94 90

E-post: Diamond@mineco.fgov.be

 

När det gäller Belgien skall de kontroller av import och export av rådiamanter som krävs enligt förordning (EG) nr 2368/2002 samt tullbehandlingen endast utföras av

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

.

TJECKIEN

 

När det gäller Tjeckien skall de kontroller av import och export av rådiamanter som krävs enligt förordning (EG) nr 2368/2002 samt tullbehandlingen endast utföras av

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Prag 4

Tjeckien

Tfn (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, mobil (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-post: diamond@cs.mfcr.cz

TYSKLAND

 

När det gäller Tyskland skall de kontroller av import och export av rådiamanter som krävs enligt förordning (EG) nr 2368/2002, inbegripet utfärdande av gemenskapscertifikat, endast utföras av följande myndighet:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tfn (49-6781) 56 27 - 0

Fax (49-6781) 56 27 - 19

E-post: zaio@hzako.bfinv.de

 

Vid tillämpningen av artiklarna 5.3, 6, 9, 10, 14.3, 15 och 17 i denna förordning, särskilt när det gäller skyldigheterna att rapportera till kommissionen, skall följande myndighet fungera som behörig tysk myndighet:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

FÖRENADE KUNGARIKET

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tfn (44-0) 207 008 6903

Fax (44-0) 207 008 3905

E-post: GDO@gtnet.gov.uk’


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 28. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 522/2005 (EUT L 84, 2.4.2005, s. 8).