27.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 636/2005

av den 26 april 2005

om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i april 2005 enligt förordning (EG) nr 327/98

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT, artikel XXIV.6, avslutats (1),

med beaktande av rådets beslut 96/317/EG av den 13 maj 1996 om att godkänna resultaten av konsultationerna med Thailand enligt artikel XXIII i GATT (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 327/98 av den 10 februari 1998 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (3), särskilt artikel 5.2 i denna, och

av följande skäl:

Granskning av de kvantiteter för uppdelning i april 2005 för vilka ansökningar har ingivits visar att licenser skall utfärdas för de sökta kvantiteterna, vid behov minskade med en procentsats för nedsättning, samt att de kvantiteter som förts över till nästa uppdelning skall fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de ansökningar om importlicenser för ris som lämnats in under de första tio arbetsdagarna i april 2005 enligt förordning (EG) nr 327/98 och anmäls till kommissionen gäller att importlicenserna skall utfärdas för de kvantiteter för vilka ansökningar ingivits med en nedsättning enligt de procentsatser som fastställs i bilagan till denna förordning.

2.   De överförda kvantiterna för den följande delkvoten fastsälls i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EGT L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  EGT L 37, 11.2.1998, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2296/2003 (EUT L 340, 24.12.2003, s. 35).


BILAGA

Procentsatser för nedsättning som skall tillämpas på de kvantiteter för vilka ansökan ingivits under delkvoten för april 2005 och överförda kvantiteter för den följande delkvoten:

a)   Helt eller delvis slipat ris som omfattas av KN-nummer 1006 30

Ursprung

Nedsättning för uppdelningen april 2005

Överförda kvantiteter för kompletterande delen i juli 2005 (t)

Amerikas förenta stater

0 (1)

9 630,927

Thailand

0 (1)

3 543,197

Australien

0 (1)

631,040

Andra ursprung

98,1762


b)   Ris som endast är befriat från ytterskalet och som omfattas av KN-nummer 1006 20

Ursprung

Nedsättning för uppdelningen april 2005

Överförda kvantiteter för kompletterande delen i juli 2005 (t)

Amerikas förenta stater

0 (1)

5 732

Thailand

0 (1)

1 812

Australien

0 (1)

7 822

Andra ursprung

0 (1)

117


(1)  Utfärdande av importlicens för den kvantitet för vilken ansökan ingivits.