27.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 632/2005

av den 26 april 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1185/2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av råg som innehas av det tyska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1185/2004 (2) inleds en stående anbudsinfordran för export av råg som innehas av det tyska interventionsorganet.

(2)

I artikel 5.4 i förordning (EG) nr 1185/2004 anges adressen för inlämning av anbud till det tyska interventionsorganet. Denna adress måste ändras eftersom den tyska administrationen omorganiserats internt.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 5 i förordning (EG) nr 1185/2004 skall punkt 4 ersättas med följande:

”4.   Anbuden skall lämnas in till det tyska interventionsorganet:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax

:

(49-228) 68 45 39 85

(49-228) 68 45 32 76

.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är tillämplig från och med den 28 april 2005 kl. 9.00 (lokal tid i Bryssel).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 227, 26.6.2004, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1730/2004 (EUT L 307, 5.10.2004, s. 3).