9.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 547/2005

av den 8 april 2005

om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden 1 mars–31 maj 2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 565/2002 av den 2 april 2002 om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter och om införande av ett system med ursprungsintyg för vitlök som importeras från tredje land (2), särskilt artikel 8.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De kvantiteter som omfattas av licensansökningar som traditionella importörer och nya importörer lämnat in den 4 och 5 april 2005, i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 565/2002, överskrider de tillgängliga kvantiteterna för produkter med ursprung i Argentina.

(2)

Det bör därför beslutas i vilken utsträckning de licensansökningar som skickats in till kommissionen den 7 april 2005 kan beviljas och fram till vilka datum utfärdande av licenser, beroende på importörkategori och produkternas ursprung, bör stoppas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ansökningar om importlicenser som lämnats in i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 565/2002 den 4 och 5 april 2005 och som insänts till kommissionen den 7 april 2005 skall beviljas den procentuella andel av de begärda kvantiteterna som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

För den kategori importör och det ursprung som berörs skall de ansökningar om importlicenser enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 565/2002 som avser tremånadersperioden 1 mars–31 maj 2005 och som lämnats in efter den 5 april 2005 och före det datum som anges i bilaga II till denna förordning avslås.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 9 april 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 april 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 86, 3.4.2002, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 537/2004 (EUT L 86, 24.3.2004, s. 9).


BILAGA I

Produkternas ursprung

Procentsatser för tilldelning

Kina

Andra tredjeländer än Kina och Argentina

Argentina

traditionella importörer

(artikel 2 c i förordning (EG) nr 565/2002)

nya importörer

(artikel 2 e i förordning (EG) nr 565/2002)

36,47 %

”X”

:

För detta ursprung beviljas inga kvoter för den aktuella tremånadersperioden.

”—”

:

Ingen ansökan har överlämnats till kommissionen.


BILAGA II

Produkternas ursprung

Datum

Kina

Andra tredjeländer än Kina och Argentina

Argentina

traditionella importörer

(artikel 2 c i förordning (EG) nr 565/2002)

31.5.2005

31.5.2005

31.5.2005

nya importörer

(artikel 2 e i förordning (EG) nr 565/2002)

31.5.2005

31.5.2005

31.5.2005