25.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 110/2005

av den 24 januari 2005

om beviljande av bidrag till producentorganisationer för tonfisk som levererades till beredningsindustrin under perioden 1 oktober–31 december 2003

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 27.6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Det bidrag som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 beviljas under vissa förhållanden till gemenskapens producentorganisationer (tonfisk) för de kvantiteter tonfisk som levererats till beredningsindustrin under det kalenderkvartal som prisnoteringarna avsåg, om det genomsnittliga försäljningspriset på gemenskapsmarknaden under kvartalet och importpriset, plus eventuellt tillämplig utjämningsavgift, samtidigt var lägre än 87 % av gemenskapens producentpris för den aktuella produkten.

(2)

En analys av situationen på gemenskapsmarknaden har visat att både det genomsnittliga försäljningspriset under kvartalet och importpriset enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 för gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) med en vikt över 10 kg per styck, under perioden 1 oktober–31 december 2003 var lägre än 87 % av det gällande producentpriset i gemenskapen som fastställts genom rådets förordning (EG) nr 2346/2000 (2).

(3)

Fastställandet av rätten till bidrag bör göras på grundval av den försäljning som fakturerats under kvartalet i fråga och som har legat till grund för beräkningen av det genomsnittliga månatliga försäljningspris som avses i artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2183/2001 (3).

(4)

Det bidrag som avses i artikel 27.2 i förordning (EG) nr 104/2000 får aldrig överstiga skillnaden mellan det tröskelvärdet och det genomsnittliga försäljningspriset på gemenskapsmarknaden för produkten i fråga, eller ett fast belopp på 12 % av detta tröskelvärde.

(5)

De kvantiteter som berättigar till bidraget i enlighet med artikel 27.1 i förordning (EG) nr 104/2000 får aldrig under det berörda kvartalet överstiga de gränser som anges i punkt 3 i samma artikel.

(6)

De kvantiteter gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) med en vikt över 10 kg per styck som såldes och levererades till beredningsindustrin inom gemenskapens tullområde under det berörda kvartalet, var större än de kvantiteter som såldes och levererades under samma kvartal de tre föregående fiskeåren. Eftersom dessa kvantiteter överstiger de gränser som fastställs i artikel 27.3 i förordning (EG) nr 104/2000, bör de totala kvantiteter för vilka bidraget kan beviljas begränsas för dessa produkter.

(7)

Med tillämpning av de tak som i artikel 27.4 föreskrivs för beräkningen av det bidrag som skall beviljas varje enskild producentorganisation, bör de bidragsberättigande kvantiteterna fördelas mellan de berörda producentorganisationerna i proportion till deras respektive produktion under motsvarande kvartal under fiskeåren 2000–2002.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bidraget som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för perioden 1 oktober–31 december 2003 beviljas för följande produkter:

Produkt

Maximalt stödbelopp

(euro per ton)

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på mer än 10 kg styck

24

Artikel 2

1.   Den totala kvantiteten per art för vilka bidraget skall beviljas är följande:

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på mer än 10 kg styck: 11 433,536 ton

2.   Fördelningen av den totala kvantiteten mellan de berörda producentorganisationerna anges i bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 3.

(3)  EGT L 293, 10.11.2001, s. 11.


BILAGA

Fördelning mellan producentorganisationerna av de kvantiteter tonfisk för vilka bidraget kan beviljas för perioden 1 oktober–31 december 2003 enligt artikel 27.4 i förordning (EG) nr 104/2000, med angivande av kvantiteter för en viss procentuell andel av bidraget

(ton)

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på mer än 10 kg styck

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 100 %

(första strecksatsen i artikel 27.4)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 50 %

(andra strecksatsen i artikel 27.4)

Kvantiteterför vilka bidrag kan beviljas (totalt)

(första och andra strecksatsen i artikel 27.4)

OPAGAC

1 880,530

0

1 880,530

OPTUC

3 837,843

445,778

4 283,621

OP 42 (CAN.)

0

0

0

ORTHONGEL

4 720,123

549,262

5 269,385

APASA

0

0

0

MADEIRA

0

0

0

EU – Totalt

10 438,496

995,040

11 433,536