21.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 91/2005

av den 20 januari 2005

om att tillämpa en nedsättningskoefficient på utfärdandet av bidragslicenser för varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, enligt artikel 8.5 i förordning (EG) nr 1520/2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2), särskilt artikel 8.5 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Av underrättelserna från medlemsstaterna enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1520/2000 framgår det att de mottagna ansökningarna uppgår till ett sammanlagt belopp av 220 145 448 EUR, medan det belopp som enligt artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1520/2000 är tillgängligt för denna omgång av bidragslicenser är 71 047 745 EUR.

(2)

En nedsättningskoefficient skall beräknas på grundval av artikel 8.3 och 8.4 i förordning (EG) nr 1520/2000. En sådan nedsättningskoefficient skall därför tillämpas på de belopp som begärts i form av bidragslicenser för användning från den 1 februari 2005, såsom fastställs i artikel 8.6 i förordning (EG) nr 1520/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En nedsättningskoefficient på 0,678 skall tillämpas på beloppen i ansökningarna om bidragslicenser som gäller från och med den 1 februari 2005.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EGT L 177, 15.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 886/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 14).