1.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 257/127


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/51/EG

av den 7 september 2005

om ändring av bilaga XX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG avseende offentlig upphandling

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (1), särskilt artikel 70 b i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (2), särskilt artikel 79.1 b i detta, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga XX till direktiv 2004/17/EG fastställs att de meddelanden som avses i artiklarna 41, 42, 43 och 63 i det direktivet skall översändas till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer i det format som krävs enligt kommissionens direktiv 2001/78/EG av den 13 september 2001 om ändring av bilaga IV till rådets direktiv 93/36/EEG, bilagorna IV, V och VI till rådets direktiv 93/37/EEG, bilagorna III och IV till rådets direktiv 92/50/EEG, ändrat genom direktiv 97/52/EG, samt bilagorna XII–XV, XVII och XVIII till rådets direktiv 93/38/EEG, ändrat genom direktiv 98/4/EG (direktiv om användning av standardformulär i offentliggjorda meddelanden) (3). I bilaga VIII till direktiv 2004/18/EG fastställs på samma sätt att de meddelanden som avses i artiklarna 35, 58, 64 och 69 i det direktivet skall sändas till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer i det format som krävs enligt direktiv 2001/78/EG.

(2)

Eftersom standardformulären i direktiv 2001/78/EG inte helt beaktar de upplysningar som krävs enligt direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG bör nya standardformulär upprättas genom tillämpningsföreskrifter. Följaktligen är hänvisningen till direktiv 2001/78/EG i bilaga XX till direktiv 2004/17/EG och hänvisningen i bilaga VIII till direktiv 2004/18/EG inte längre giltiga.

(3)

Direktiv 2004/17/EG och direktiv 2004/18/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I punkt 1 a i bilaga XX till direktiv 2004/17/EG skall första meningen ersättas med följande:

”De upphandlande enheterna skall översända de meddelanden som avses i artiklarna 41, 42, 43 och 63 till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer i det format som fastställs i de tillämpningsföreskrifter som kommissionen skall anta i enlighet med det förfarande som avses i artikel 68.2.”

Artikel 2

I punkt 1 a i bilaga VIII till direktiv 2004/18/EG skall första meningen ersättas med följande:

”De upphandlande myndigheterna skall översända de meddelanden som avses i artiklarna 35, 58, 64 och 69 till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer i det format som fastställs i de tillämpningsföreskrifter som kommissionen skall anta i enlighet med det förfarande som avses i artikel 77.2.”

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 januari 2006. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 september 2005.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktivet ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1874/2004 (EUT L 326, 29.10.2004, s. 17).

(2)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1874/2004.

(3)  EGT L 285, 29.10.2001, s. 1.