16.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/17


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/20/EG

av den 9 mars 2005

om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Med tanke på att Europeiska unionen nyligen utvidgats måste de nya medlemsstaternas särskilda situation uppmärksammas, framför allt när det gäller uppnåendet av de mål för materialutnyttjande och återvinning som fastställs i artikel 6.1 i direktiv 94/62/EG (3).

(2)

De medlemsstater som anslutits till Europeiska unionen enligt anslutningsfördraget av den 16 april 2003 behöver ytterligare tid för att anpassa sina system för materialutnyttjande och återvinning till målen i direktiv 94/62/EG.

(3)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att harmonisera nationella mål för materialutnyttjande och återvinning av förpackningsavfall, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför på grund av åtgärdens omfattning bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som krävs för att uppnå detta mål.

(4)

Med tanke på Europeiska unionens ytterligare utvidgning, måste även den särskilda situationen i de länder som enligt planerna skall anslutas i ett senare skede uppmärksammas.

(5)

Direktiv 94/62/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande stycke skall läggas till i artikel 6 i direktiv 94/62/EG:

”11.

De medlemsstater som anslutits till Europeiska unionen i enlighet med anslutningsfördraget av den 16 april 2003 får skjuta upp skyldigheten att uppnå de mål som avses i punkt 1 b, d och e till ett datum som de själva väljer, dock senast till den 31 december 2012 för Tjeckien, Estland, Cypern, Litauen, Ungern, Slovenien och Slovakien, den 31 december 2013 för Malta, den 31 december 2014 för Polen och den 31 december 2015 för Lettland.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 9 september 2006. De skall genast till kommissionen överlämna texten till dessa bestämmelser och en tabell för jämförelse mellan de bestämmelserna och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 9 mars 2005

På Europaparlamentets vägnar

J. P. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande

N. SCHMIT


(1)  EUT C 241, 28.9.2004, s. 20.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 17 november 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 21 februari 2005.

(3)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 10. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/12/EG (EUT L 47, 18.2.2004, s. 26).