14.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/28


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2005/889/GUSP

av den 12 december 2005

om inrättande av Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 och artikel 25 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionen står såsom varande medlem av kvartetten fast vid sitt åtagande att bistå och underlätta genomförandet av färdplanen, där det anges åtgärder från såväl den israeliska regeringens som den palestinska myndighetens sida på de politiska, säkerhetsmässiga, ekonomiska, humanitära och institutionsbyggande områdena, vilket kommer att leda till uppkomsten av en oberoende, demokratisk och livskraftig palestinsk stat som i fred och säkerhet existerar sida vid sida med Israel och sina andra grannar.

(2)

Efter Israels ensidiga tillbakadragande från Gaza är den israeliska regeringen inte längre närvarande vid gränsövergångsstället i Rafah, och terminalen är stängd utom i undantagsfall.

(3)

Europeiska rådet den 17 och 18 juni 2004 bekräftade EU:s beredvillighet att stödja den palestinska myndigheten när det gäller att ansvara för lag och ordning, särskilt i fråga om att förbättra den civila polisens och de brottsbekämpande myndigheternas kapacitet.

(4)

Rådet bekräftade den 7 november 2005 EU:s stöd för det arbete som utförts av kvartettens särskilda representant för tillbakadragandet och välkomnade hans senaste rapport till kvartettens medlemmar. Rådet noterade också hans skrivelse av den 2 november 2005, där han på parternas vägnar begärde att EU som tredje part skall ha en övervakande roll vid gränsövergångsstället mellan Gaza och Egypten. Rådet noterade att EU i princip är berett att bistå i arbetet vid övergångarna vid Gazas gränser på grundval av ett avtal mellan parterna.

(5)

Öppnandet av gränsövergångsstället i Rafah får ekonomiska, säkerhetsmässiga och humanitära konsekvenser.

(6)

EU har prioriterat uppbyggnaden av en palestinsk tullförvaltning i samarbete mellan EG och den palestinska myndigheten. Gemenskapen har bistått den palestinska gränsförvaltningen och har upprättat en trepartsdialog i tullfrågor med Israels regering och den palestinska myndigheten. Den palestinska myndigheten håller på att utarbeta detaljerade planer för säkerhetsförfarandena vid gränsen med stöd av Förenta staterna och Israel.

(7)

Den 24 oktober 2005 sände den palestinska premiärministern en skrivelse till EU:s kommissionsledamot för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken och begärde bistånd från EG på områden som uppbyggnad av den palestinska personalens kapacitet vid gränsövergångsstället i Rafah, utveckling och installation av system och utrustning som behövs samt rådgivning och stöd till palestinska tjänstemän som tjänstgör vid gränsövergångsstället i Rafah.

(8)

Den 15 november 2005 ingick Israels regering och den palestinska myndigheten ett avtal om förflyttningar och tillträde vid gränsövergångsställena till Gaza i vilket man bland annat framhöll EU:s roll som tredje part när det gäller verksamheten vid de aktuella gränsövergångsställena.

(9)

I inbjudningsbrev av den 20 november 2005 och av den 23 november 2005 inbjöd den palestinska myndigheten respektive Israels regering EU att inrätta Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah).

(10)

Europeiska unionens uppdrag kommer att komplettera och ge ett mervärde till de internationella insatser som för närvarande genomförs samt utveckla synergieffekter med Europeiska gemenskapens och medlemsstaternas pågående insatser. Uppdraget kommer att syfta till samstämmighet och samordning med gemenskapens kapacitetsuppbyggande åtgärder, i synnerhet på tullförvaltningsområdet.

(11)

Uppdraget kommer att sättas in i det större sammanhanget med EU:s och det internationella samfundets insatser för att stödja den palestinska myndigheten med att ta ansvar för lag och ordning och i synnerhet för att förbättra den civila polisen och brottsbekämpningen.

(12)

Lämpliga förbindelser med Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna, kallat ”Europeiska unionens samordningskontor för stödet till den palestinska polisen” (EUPOL COPPS) (1), bör ombesörjas.

(13)

Uppdraget kommer att genomföra sitt mandat i en situation som utgör ett hot mot allmän ordning, säkerhet och trygghet för enskilda personer samt mot stabiliteten i området och som skulle kunna skada målen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken enligt artikel 11 i fördraget.

(14)

Säkerheten är den främsta och ständiga frågan, och lämpliga arrangemang för att garantera säkerheten bör antas.

(15)

I enlighet med riktlinjerna från Europeiska rådets möte i Nice den 7–9 december 2000 bör generalsekreterarens/den höge representantens uppgift i denna gemensamma åtgärd fastställas i enlighet med artiklarna 18 och 26 i fördraget.

(16)

Enligt artikel 14.1 i fördraget skall ett finansiellt referensbelopp anges för hela den tid som den gemensamma åtgärden genomförs. Belopp som skall anslås genom gemenskapens budget är ett uttryck för den politiska myndighetens vilja, med förbehåll för tillgängliga åtagandebemyndiganden under respektive budgetår.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppdrag

1.   Härmed inrättas Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag vid gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah) med en operativ fas som skall inledas den 25 november 2005.

2.   EU BAM Rafah skall utföras i enlighet med uppdragsbeskrivningen i artikel 2.

Artikel 2

Uppdragsbeskrivning

Syftet med EU BAM Rafah är att närvara som tredje part vid gränsövergångsstället i Rafah för att i samarbete med gemenskapens institutionsbyggande insatser bidra till öppnandet av gränsövergångsstället i Rafah och för att bygga upp förtroende mellan Israels regering och den palestinska myndigheten.

I detta syfte skall EU BAM Rafah

a)

aktivt övervaka, kontrollera och utvärdera den palestinska myndighetens insatser för att genomföra de ram-, säkerhets- och tullavtal som har ingåtts mellan parterna för verksamheten vid terminalen i Rafah,

b)

genom handledning bidra till att bygga upp den palestinska kapaciteten inom alla aspekter av gränsförvaltning i Rafah,

c)

bidra till förbindelserna mellan de palestinska, israeliska och egyptiska myndigheterna inom alla aspekter som rör förvaltningen av gränsövergångsstället i Rafah.

EU BAM Rafah skall genomföra de skyldigheter som det ålagts i avtalen mellan Israels regering och den palestinska myndigheten om förvaltningen av gränsövergångsstället i Rafah. Det skall inte ta på sig alternativa uppgifter.

Artikel 3

Varaktighet

Uppdraget skall pågå i 12 månader.

Artikel 4

Organisation

EU BAM Rafah skall ha följande sammansättning:

a)

Uppdragschef biträdd av rådgivande personal.

b)

Övervaknings- och insatsenhet.

c)

Enhet för administrativa tjänster.

Sammansättningen skall utformas inom det operativa konceptet (CONOPS) och insatsplanen (OPLAN). Rådet skall godkänna det operativa konceptet och insatsplanen.

Artikel 5

Uppdragschef

1.   Generalmajor Pietro Pistolese utnämns härmed till uppdragschef för EU BAM Rafah.

2.   Uppdragschefen skall utöva den operativa ledningen av EU BAM Rafah och ansvara för den löpande verksamheten samt för samordningen av verksamheten inom EU BAM Rafah, inbegripet för EU BAM Rafah-personalens säkerhet, resurser och information.

3.   Uppdragschefen skall ansvara för disciplinär kontroll av EU BAM Rafah-personalen. För utstationerad personal skall disciplinåtgärder vidtas av den berörda nationella myndigheten eller EU-myndigheten.

4.   Uppdragschefen skall teckna ett kontrakt med kommissionen.

5.   Uppdragschefen skall se till att EU:s närvaro synliggörs på lämpligt sätt.

Artikel 6

Planeringsfasen

1.   Under uppdragets planeringsfas skall det inrättas en planeringsgrupp bestående av uppdragschefen, som skall leda planeringsgruppen, och den personal som krävs för att utföra de uppgifter som följer av uppdragets fastställda behov.

2.   En övergripande riskbedömning skall med prioritet utföras som ett led i planeringsprocessen och skall vid behov uppdateras.

3.   Planeringsgruppen skall upprätta en insatsplan och utforma alla de tekniska instrument som behövs för att genomföra uppdraget. Den övergripande riskbedömningen skall beaktas i insatsplanen, som också skall omfatta en säkerhetsplan.

Artikel 7

EU BAM Rafah-personal

1.   EU BAM Rafah-personalen skall till antal och kvalifikationer överensstämma med uppdragsbeskrivningen i artikel 2 och den organisation som anges i artikel 4.

2.   EU BAM Rafah-personalen skall utstationeras av medlemsstater eller EU-institutioner. Varje medlemsstat skall svara för kostnaderna för den EU BAM Rafah-personal som den utstationerar, inbegripet löner, sjukersättningar, resekostnader till och från uppdragsområdet samt andra traktamenten än dagtraktamenten.

3.   Internationell och lokalanställd personal skall vid behov anställas på kontraktsbasis av EU BAM Rafah.

4.   Tredjestater kan också vid behov utstationera uppdragspersonal. Varje utstationerande tredjestat skall svara för kostnaderna för den personal som den utstationerar, inbegripet löner, sjukersättningar, traktamenten, högriskförsäkring och resekostnader till och från uppdragsområdet.

5.   All personal skall förbli underställd berörd utstationerande stat eller EU-institution och utföra sina uppgifter och agera i uppdragets intresse. All personal skall respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 om antagande av rådets säkerhetsbestämmelser (2).

6.   EU:s poliser skall bära nationella uniformer och vid behov EU:s kännetecken, och andra deltagare i uppdraget skall vid behov bära identifikation enligt beslut av uppdragschefen med beaktande av säkerhetsaspekterna.

Artikel 8

Status för EU BAM Rafah-personal

1.   Statusen för EU BAM Rafah-personalen, inbegripet eventuella privilegier, immunitet och andra garantier som behövs för att EU BAM Rafah utan hinder skall kunna fullföljas, skall, om så krävs, avtalas i enlighet med förfarandet i artikel 24 i fördraget. Generalsekreteraren/den höge representanten, som biträder ordförandeskapet, får på ordförandeskapets vägnar förhandla om sådana avtal.

2.   Den medlemsstat eller EU-institution som har utstationerat en anställd skall handlägga alla anspråk från eller rörande denne i samband med utstationeringen. Den berörda medlemsstaten eller EU-institutionen skall ha ansvaret för att i förekommande fall väcka talan mot den utstationerade personen.

3.   Anställningsvillkor, rättigheter och skyldigheter för internationell och lokalanställd personal skall fastställas i avtalen mellan uppdragschefen och den anställde.

Artikel 9

Beslutsordning

1.   EU BAM Rafah skall i egenskap av krishanteringsuppdrag ha en enhetlig beslutsordning.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) skall ansvara för politisk kontroll och strategisk ledning.

3.   Generalsekreteraren/den höge representanten skall via EU:s särskilda representant utfärda riktlinjer för uppdragschefen.

4.   Uppdragschefen skall leda EU BAM Rafah och ansvara för den löpande verksamheten.

5.   Uppdragschefen skall via EU:s särskilda representant rapportera till generalsekreteraren/den höge representanten.

6.   EU:s särskilda representant skall rapportera till rådet via generalsekreteraren/den höge representanten.

Artikel 10

Politisk kontroll och strategisk ledning

1.   KUSP skall under rådets ansvar utöva den politiska kontrollen och den strategiska ledningen av uppdraget.

2.   Rådet bemyndigar härmed KUSP, i enlighet med artikel 25 i fördraget, att fatta lämpliga beslut. Detta bemyndigande skall innefatta befogenhet att ändra insatsplanen och beslutsordningen. Det skall också innefatta befogenhet att fatta senare beslut om tillsättning av uppdragschef. Rådet, biträtt av generalsekreteraren/den höge representanten, skall fatta beslut om uppdragets mål och avslutande.

3.   KUSP skall regelbundet avlägga rapport till rådet.

4.   KUSP skall regelbundet få rapporter från uppdragschefen om bidrag till uppdraget samt om hur detta genomförs. KUSP får vid behov kalla uppdragschefen till sina möten.

Artikel 11

Tredjestaters deltagande

1.   Utan att det påverkar självständigheten i EU:s beslutsfattande och EU:s enhetliga institutionella ram skall anslutande stater inbjudas och tredjestater får inbjudas att bidra till EU BAM Rafah, förutsatt att de ansvarar för kostnaderna för den personal som de utstationerar, inbegripet löner, sjukersättningar, traktamenten, högriskförsäkring och resekostnader till och från uppdragsområdet, och att de på lämpligt sätt bidrar till driftskostnaderna för EU BAM Rafah.

2.   Tredjestater som lämnar bidrag till EU BAM Rafah skall ha samma rättigheter och skyldigheter när det gäller den fortlöpande ledningen av uppdraget som de medlemsstater som deltar i det.

3.   Rådet bemyndigar härmed KUSP att fatta nödvändiga beslut om tredjestaters deltagande och deras föreslagna bidrag och att inrätta en kommitté bestående av de bidragande länderna.

4.   De närmare villkoren för tredjestaters deltagande skall fastställas i ett avtal som skall ingås i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 24 i fördraget. Generalsekreteraren/den höge representanten, som biträder ordförandeskapet, får på ordförandeskapets vägnar förhandla om dessa. När EU och en tredjestat har ingått ett avtal om ramen för tredjestatens deltagande i EU:s krishanteringsinsatser skall bestämmelserna i ett sådant avtal tillämpas i samband med EU BAM Rafah.

Artikel 12

Säkerhet

1.   Uppdragschefen skall ansvara för säkerheten inom EU BAM Rafah och skall i samråd med säkerhetsavdelningen vid rådets generalsekretariat ansvara för att minimisäkerhetskraven i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser uppfylls.

2.   EU BAM Rafah skall ha en särskild ledande person som med biträde av en säkerhetsgrupp skall ansvara för säkerheten inom uppdraget och rapportera till uppdragschefen.

3.   Uppdragschefen skall i enlighet med instruktioner från generalsekreteraren/den höge representanten samråda med KUSP om säkerhetsfrågor som påverkar EU BAM Rafahs genomförande.

4.   EU BAM Rafah-personalen skall genomgå obligatorisk säkerhetsutbildning och läkarundersökningar innan de sätts in eller reser till uppdragsområdet.

Artikel 13

Finansiella arrangemang

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget skall vara 1 696 659 euro för 2005 och 5 903 341 euro för 2006.

2.   De utgifter som finansieras genom det i punkt 1 angivna beloppet skall förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för EU:s allmänna budget, med undantag för att eventuell förhandsfinansiering inte skall förbli gemenskapens egendom. Medborgare i tredjestater som bidrar finansiellt till uppdraget samt värdparter och, om så krävs av operativa skäl, grannländer skall tillåtas att lämna anbud.

3.   Uppdragschefen skall rapportera utförligt till kommissionen och stå under dess överinseende när det gäller den verksamhet som han bedriver inom ramen för sitt kontrakt.

4.   De finansiella arrangemangen skall utformas med hänsyn till de operativa kraven för EU BAM Rafah, vilket inbegriper kompatibel utrustning och samverkansförmåga mellan arbetslagen.

5.   Utgifter skall berättiga till bidrag från och med den dag då denna gemensamma åtgärd träder i kraft.

Artikel 14

Gemenskapsinsatser

1.   I enlighet med artikel 3 andra stycket i fördraget skall rådet och kommissionen var och en inom ramen för sina befogenheter säkerställa samstämmighet mellan genomförandet av denna gemensamma åtgärd och gemenskapens yttre åtgärder. Rådet och kommissionen skall härvid samarbeta.

2.   Nödvändiga samordningsarrangemang skall inrättas inom uppdragsområdet och eventuellt även i Bryssel.

Artikel 15

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

1.   Generalsekreteraren/den höge representanten bemyndigas att, alltefter uppdragets operativa behov och i överensstämmelse med rådets säkerhetsbestämmelser, lämna ut sådana sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar som uppdraget gett upphov till, upp till sekretessgraden ”RESTREINT UE”, till de tredjestater som är associerade till denna gemensamma åtgärd.

2.   Om det föreligger ett bestämt och omedelbart operativt behov bemyndigas generalsekreteraren/den höge representanten också att, i överensstämmelse med rådets säkerhetsbestämmelser, till de lokala myndigheterna lämna ut sådana sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar upp till sekretessgraden ”RESTREINT UE” som uppdraget gett upphov till. I alla andra fall skall sådana uppgifter och handlingar lämnas ut till de lokala myndigheterna i enlighet med förfaranden som är lämpade för den nivå på vilken dessa samarbetar med EU.

3.   Generalsekreteraren/den höge representanten bemyndigas att till tredjestater som är associerade till denna gemensamma åtgärd och till de lokala myndigheterna lämna ut icke-sekretessbelagda EU-handlingar med anknytning till rådets överläggningar om uppdraget, vilka omfattas av sekretess enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning (3).

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Den upphör att gälla den 24 november 2006.

Artikel 17

Översyn

Denna gemensamma åtgärd skall ses över senast den 30 september 2006.

Artikel 18

Offentliggörande

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2005.

På rådets vägnar

J. STRAW

Ordförande


(1)  Rådets gemensamma åtgärd 2005/797/GUSP av den 14 november 2005 (EUT L 300, 17.11.2005, s. 65).

(2)  EGT L 101, 11.4.2001, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/571/EG (EUT L 193, 23.7.2005, s. 31).

(3)  Rådets beslut 2004/338/EG, Euratom av den 22 mars 2004 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 106, 15.4.2004, s. 22). Beslutet ändrat genom beslut 2004/701/EG, Euratom (EUT L 319, 20.10.2004, s. 15).