8.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/13


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2005/776/GUSP

av den 7 november 2005

om ändring av mandatet för Europeiska unionens särskilda representant för Moldavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 och artiklarna 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 mars 2005 antog rådet gemensam åtgärd 2005/265/GUSP (1) om utnämning av Adriaan JACOBOVITS de SZEGED till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad ”den särskilda representanten”) för Moldavien.

(2)

Den 28 juli 2005 antog rådet gemensam åtgärd 2005/584/GUSP (2) om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant till och med den 28 februari 2006.

(3)

Den 2 juni 2005 skickade president Voronin i Moldavien och president Jusjtjenko i Ukraina en gemensam skrivelse i vilken de bland annat bad Europeiska unionen att undersöka möjligheterna att erbjuda stöd med inrättandet av internationella tullkontroller vid den transnistriska delen av gränsen mellan Moldavien och Ukraina samt en effektiv internationell övervakningsmekanism för denna del av gränsen.

(4)

Den 20 september 2005 enades Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om att Europeiska unionen skall upprätta ett gränsuppdrag för Moldavien och Ukraina, inbegripet förstärkning av personalen för den särskilda representanten för Moldavien.

(5)

Med hänsyn till att den särskilda representanten för Moldavien givits nya uppgifter avseende EU:s gränsuppdrag för Moldavien och Ukraina bör hans mandat ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam åtgärd 2005/265/GUSP ändras på följande sätt:

a)

I artikel 2.1 skall följande led läggas till:

”g)

Att öka gräns- och tullkontrollernas samt gränsövervakningens effektivitet vid den för Moldavien och Ukraina gemensamma gränsen, med särskild inriktning på den transnistriska delen, bland annat genom ett gränsuppdrag från EU:s sida.”

b)

I artikel 3.1 skall följande led läggas till:

”e)

genom en stödgrupp under ledning av en högre politisk rådgivare hos den särskilda representanten

i)

säkerställa politisk bevakning av utvecklingen och verksamheten vid gränsen mellan Moldavien och Ukraina,

ii)

analysera Moldaviens och Ukrainas politiska åtagande att förbättra gränsförvaltningen,

iii)

främja samarbete om gränsfrågor mellan Moldavien och Ukraina, även i syfte att skapa förutsättningar för en lösning av den transnistriska konflikten.”

c)

Artikel 5.1 skall ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens mandat skall vara 430 000 EUR.”

d)

Det enda stycket i artikel 8 skall göras om till punkt 1 och en ny punkt skall läggas till enligt följande:

”2.   Rådet och kommissionen skall, inom ramen för sina respektive befogenheter, se till att genomförandet av denna gemensamma åtgärd överensstämmer med gemenskapens yttre åtgärder enligt artikel 3 andra stycket i fördraget. Rådet och kommissionen skall samarbeta i detta syfte.”

e)

Artikel 10 andra stycket skall ersättas med följande:

”Den skall tillämpas till och med den 28 februari 2006.”

Artikel 2

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft den 1 december 2005.

Artikel 3

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2005.

På rådets vägnar

J. STRAW

Ordförande


(1)  EUT L 81, 30.3.2005, s. 50.

(2)  EUT L 199, 29.7.2005, s. 95.