13.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/39


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 december 2005

om befrielse för Cypern och Malta från kravet att tillämpa rådets direktiv 2002/54/EG om saluföring av betutsäde

[delgivet med nr K(2005) 4756]

(Endast de grekiska och maltesiska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2005/886/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde (1), särskilt artikel 30a,

med beaktande av ansökningarna från Cypern och Malta, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2002/54/EG anges vissa bestämmelser för saluföring av betutsäde. Enligt detta direktiv får också medlemsstaterna under vissa förhållanden helt eller delvis befrias från kravet att tillämpa direktivet.

(2)

Betutsäde reproduceras eller saluförs normalt inte på Cypern och Malta. Dessutom har betodling minimal ekonomisk betydelse i de nämnda länderna.

(3)

Så länge som dessa förhållanden råder bör de berörda medlemsstaterna befrias från kravet att tillämpa bestämmelserna i direktiv 2002/54/EG på det material som berörs.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Cypern och Malta befrias härmed från kravet att tillämpa direktiv 2002/54/EG, med undantag för artikel 20.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Cypern och Republiken Malta.

Utfärdat i Bryssel den 9 december 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 12. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/117/EG (EUT L 14, 18.1.2005, s. 18).