21.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/9


EUROPEISKA UNIONENS RÅDS BESLUT

av den 25 april 2005

om upptagande av Republiken Bulgarien och Rumänien som medlemmar i Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 49,

med beaktande av kommissionens yttrande (1),

med beaktande av Europaparlamentets samtycke (2), och

av följande skäl:

Republiken Bulgarien och Rumänien har ansökt om att bli medlemmar av Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Europeiska unionens råd har beslutat att godta dessa ansökningar om upptagande som medlem; villkoren för att upptas som medlem och de anpassningar av de fördrag som unionen bygger på, som därigenom blir nödvändiga, skall fastställas i ett

avtal mellan medlemsstaterna, Republiken Bulgarien och Rumänien.

Utfärdat i Luxemburg den 25 april 2005

På rådets vägnar

Jean ASSELBORN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 22 februari 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Samtycket avgivet den 13 april 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).