16.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 185/35


RÅDETS BESLUT 2005/511/RIF

av den 12 juli 2005

om skydd av euron mot förfalskning genom att Europol utses till centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 30.1 b och 34.2 c i detta,

med beaktande av ett initiativ av Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, (1)

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Som lagligt betalningsmedel i tolv medlemsstater har euron i allt högre grad blivit en världsomspännande valuta och därigenom ett högt prioriterat mål för internationella förfalskare i Europeiska unionen och tredjeländer.

(2)

Skulle antalet förfalskade euro öka ytterligare, kommer detta att äventyra euromyntens och eurosedlarnas fria rörelse, varför det måste förhindras.

(3)

Samarbetet mellan medlemsstaterna samt mellan medlemsstaterna och Europol måste utökas i syfte att stärka systemet för skydd av euron utanför Europeiska unionens territorium.

(4)

Den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning, som man enades om i Genève den 20 april 1929 (nedan kallad ”Genèvekonventionen”), bör tillämpas effektivare inom ramen för den europeiska integreringen.

(5)

Tredjeländer behöver en central kontaktpunkt för information om falska euro och alla uppgifter om falska euro bör samlas hos Europol för att analyseras.

(6)

Med beaktande av rådets rambeslut 2000/383/RIF av den 29 maj 2000 om förstärkning av skyddet mot förfalskning i samband med införandet av euron genom straffrättsliga och andra påföljder (3) anser rådet att det vore lämpligt att alla medlemsstater blir avtalsslutande parter i Genèvekonventionen och inrättar centralbyråer i enlighet med artikel 12 i Genèvekonventionen.

(7)

Rådet anser det lämpligt att utse Europol till centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron i enlighet med artikel 12 i Genèvekonventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de medlemsstater som är avtalsslutande parter i Genèvekonventionen skall Europol i enlighet med förklaringen i bilagan (nedan kallad ”förklaringen”) tjänstgöra som centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron i enlighet med artikel 12 första meningen i Genèvekonventionen. När det gäller förfalskning av alla andra valutor och för de centralbyråuppgifter som inte har delegerats till Europol enligt förklaringen skall de nationella centralbyråernas nuvarande befogenheter förbli i kraft.

2.   Regeringarna i de medlemsstater som är avtalsslutande parter i Genèvekonventionen skall avge förklaringen och ge företrädaren för Förbundsrepubliken Tyskland i uppdrag att vidarebefordra förklaringarna till Förenta nationernas generalsekreterare.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2005.

På rådets vägnar

G. BROWN

Ordförande


(1)  EUT C 317, 22.12.2004, s. 10.

(2)  Yttrandet avgivet den 12 april 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 140, 14.6.2000, s. 1. Rambeslutet ändrat genom rambeslut 2001/888/RIF (EGT L 329, 14.12.2001, s. 3).


BILAGA

…:s förklaring om utseende av Europol till centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron

…, en medlemsstat i Europeiska unionen, har gett Europeiska polisbyrån (nedan kallad ”Europol”) i uppdrag att bekämpa förfalskning av euron.

För att 1929 års Genèvekonvention skall fungera effektivare skall … i framtiden fullgöra sina åtaganden enligt följande:

1.

När det gäller förfalskning av euron skall Europol – inom ramen för sitt syfte enligt rådets akt av den 26 juli 1995 om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) (1) – fullgöra följande uppgifter såsom centralbyrå i enlighet med artiklarna 12–15 i 1929 års Genèvekonvention.

1.1

Europol skall, i enlighet med Europolkonventionen, centralisera och behandla all information som kan underlätta utredning, förebyggande och bekämpande av förfalskning av euron och skall utan dröjsmål vidarebefordra denna information till de nationella centralbyråerna i medlemsstaterna.

1.2

I enlighet med Europolkonventionen, särskilt artikel 18 i denna samt rådets akt av den 12 mars 1999 om antagande av regler om överföring av personuppgifter från Europol till tredje land och utomstående organ (2), skall Europol meddela sig direkt med centralbyråerna i tredjeland för att fullgöra de uppgifter som anges i punkterna 1.3, 1.4 och 1.5 i denna förklaring.

1.3

Om Europol finner det lämpligt skall Europol sända en uppsättning prov på faktiska eurosedlar och euromynt till centralbyråerna i tredjeland.

1.4

Europol skall regelbundet underrätta centralbyråerna i tredjeland genom att lämna alla nödvändiga upplysningar om nya sedlar och mynt och om indragning av sedlar och mynt som varit i omlopp.

1.5

Om Europol finner det lämpligt skall Europol, utom i fall som är av enbart lokalt intresse, underrätta centralbyråerna i tredjeland om följande:

Varje upptäckt av kopierad eller förfalskad eurovaluta. Underrättelsen om kopiering eller förfalskning skall åtföljas av en teknisk beskrivning av förfalskningarna, men endast från den institution vars sedlar har förfalskats. En fotografisk reproduktion av, eller om så är möjligt, ett prov på den förfalskade sedeln bör översändas. I brådskande fall kan ett meddelande och en kort beskrivning från polismyndigheten översändas diskret till berörda centralbyråer utan att åsidosätta tidigare nämnda underrättelse och tekniska beskrivning.

Uppgifter om upptäckta förfalskningar med angivande av om det varit möjligt att beslagta alla förfalskade mynt och sedlar som varit i omlopp.

1.6

Som centralbyrå för medlemsstaterna skall Europol delta i konferenser om förfalskning av euron i enlighet med artikel 15 i Genèvekonventionen.

1.7

Om Europol inte kan utföra de uppgifter som anges i punkterna 1.1–1.6 i enlighet med Europolkonventionen, skall de nationella centralbyråernas befogenheter förbli i kraft.

2.

När det gäller förfalskningar av alla andra valutor och för andra centralbyråuppgifter som inte delegerats till Europol enligt punkt 1, skall de nationella centralbyråernas befogenheter förbli i kraft.

Företrädarens namn, … datum …


(1)  EGT C 316, 27.11.1995, s. 1.

(2)  EGT C 88, 30.3.1999, s. 1. Rådets akt ändrad genom rådets akt av den 28 februari 2002. (EGT C 76, 27.3.2002, s. 1).