14.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/88


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 juli 2005

om ändring av beslut 2002/472/EG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Republiken Bulgarien

[delgivet med nr K(2005) 2454]

(Text av betydelse för EES)

(2005/497/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (1), särskilt artikel 11.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2002/472/EG av den 20 juni 2002 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Republiken Bulgarien (2) anges att tillägg av nya anläggningar eller fartyg till förteckningen över de anläggningar och fartyg från vilka import av fiskeriprodukter från Bulgarien är tillåten måste föregås av ett kontrollbesök från gemenskapens sida.

(2)

I beslut 2002/472/EG anges vidare att den minskning av antalet fysiska kontroller som fastställs i kommissionens beslut 94/360/EG (3) inte gäller fiskeriprodukter som importeras från Bulgarien.

(3)

Resultatet av ett nytt kontrollbesök som kommissionens experter har gjort visar att Bulgarien nu uppfyller villkoret att lämna hälsogarantier som minst motsvarar de som tillämpas i gemenskapen. Med hänsyn till detta resultat är det lämpligt att medge en minskning av antalet fysiska kontroller, lägga till nya anläggningar till förteckningen och tillämpa förfarandet i artikel 5 i rådets beslut 95/408/EG (4) för framtida ändringar i förteckningen.

(4)

Beslut 2002/472/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Med hänsyn till den övergångsperiod som är nödvändig bör detta beslut börja tillämpas från och med 45 dagar efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2002/472/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Artiklarna 4 och 5 skall utgå.

2.

Bilagorna I och II skall ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 28 augusti 2005.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 163, 21.6.2002, s. 24.

(3)  EGT L 158, 25.6.1994, s. 41. Beslutet senast ändrat genom beslut 2002/237/EG (EGT L 80, 23.3.2002, s. 40).

(4)  EGT L 243, 11.10.1995, s. 17. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33).


BILAGA

BILAGA I

HÄLSOINTYG

för fiskeriprodukter, med undantag av alla former av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar, från Bulgarien avsedda för export till Europeiska gemenskapen

Image

Image

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR OCH FARTYG

Godkännandenummer

Namn

Ort, region

Godkännandet gäller t.o.m.

Kategori

Anmärkningar

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello, Vidin

 

PP

 

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi, Plovdiv

 

PP

 

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat, Smolyan

 

PP

 

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad, Haskovo

 

PP

 

BG 051 3002

Beluga AD

Vidin, Vidin

 

PP

 

BG 021 3024

Buljac AD

Bourgas, Bourgas

 

PP

 

BG 020 3001

Buljac AD

Bourgas, Bourgas

 

PP

A

Förklaring till förkortning:

PPa

Anläggning som enbart eller delvis bearbetar material från vattenbruk (odlade produkter).