2.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 april 2004

om ärendena COMP/D2/32448 och 32450, Compagnie Maritime Belge SA (uppföljning efter domstolens dom den 16 mars 2000)

[delgivet med nr K(2004) 1779]

(Endast den nederländska texten är giltig)

(2005/480/EG)

I.   INLEDNING

(1)

Den 30 april 2004 antog kommissionen ett beslut i ett förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget och ålade det Antwerpenbaserade rederiet Compagnie Maritime Belge, SA (”CMB”) böter på 3 400 000 euro. I enlighet med artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (1) offentliggör kommissionen härmed namnet på motparten och beslutets huvudsakliga innehåll, med beaktande av företags berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. En icke-konfidentiell version av hela beslutet finns på de giltiga språken i ärendet och kommissionens arbetsspråk på webbplatsen för Generaldirektoratet för konkurrens: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II.   FÖRFARANDE

(2)

Beslutet är en uppföljning på det så kallade Cewal-ärendet, där kommissionen bötfällde medlemmarna i en linjekonferens kallad Associated Central West Africa Lines (”Cewal”) på grund av överträdelse av artikel 86 i EG-fördraget (numera artikel 82; i hänvisningarna nedan används den artikelbeteckningen).

(3)

I kommissionens beslut 93/82/EEG (2) (nedan kallat ”ursprungsbeslutet”) konstaterade kommissionen bland annat att Cewal och två andra linjekonferenser, Cowac och Ukwal, och de företag som var medlemmar i konferenserna hade brutit mot artikel 85.1 i EG-fördraget (numera artikel 81.1; i hänvisningarna nedan används den artikelbeteckningen). Medlemmarna i Cewal hade också brutit mot artikel 82 i EG-fördraget genom att på tre olika sätt missbruka sin dominerande ställning. Företagen ålades att upphöra med överträdelserna.

(4)

I ursprungsbeslutet bötfällde kommissionen fyra av medlemsföretagen i Cewal för överträdelse av artikel 82 i EG-fördraget. CMB ålades att betala böter på 9,6 miljoner ecu.

(5)

Samtliga fyra företag och CMB:s dotterbolag CMBT väckte talan om ogiltigförklaring av ursprungsbeslutet vid förstainstansrätten. Förstainstansrätten ogillade talan i en dom den 8 oktober 1996 (3) (”förstainstansrättens dom”), men sänkte böterna. CMB:s böter sänktes till 8 640 000 ecu.

(6)

CMB, CMBT och ytterligare ett företag som bötfällts, Dafra-Lines A/S, överklagade förstainstansrättens dom. EG-domstolen avvisade i en dom den 16 mars 2000 (4) (nedan kallat ”EG-domstolens dom”) samtliga grunder för överklagandet i fråga om ursprungsbeslutets innehåll men

ogiltigförklarade de artiklar i ursprungsbeslutet varigenom böter ålades, och

ogillade överklagandet i övrigt.

(7)

EG-domstolen anförde som grund för ogiltigförklaringen att kommissionen hade underlåtit att klart ange i meddelandet om invändningar

att den avsåg att bötfälla varje enskild medlem i Cewal, och

att böterna skulle fastställas med utgångspunkt i en bedömning av varje bolags deltagande i det agerande som utgjorde den påstådda överträdelsen.

(8)

Den 16 april 2003 skickade kommissionen ett nytt meddelande om invändningar till CMB och informerade företaget om att den avsåg att anta ett nytt beslut om böter för de överträdelser som fastslagits i ursprungsbeslutet. I meddelandet om invändningar underrättade kommissionen uttryckligen CMB om att den avsåg att bötfälla företaget individuellt, och att böternas storlek skulle fastställas utifrån en bedömning av varje företags delaktighet i det agerande som utgjorde överträdelsen.

III.   BESLUTET

(9)

Beslutet grundar sig på de sakförhållanden som fastställts i ursprungsbeslutet. I beslutet anges uttryckligen att det inte är avsett att ersätta eller ändra de sakförhållanden eller de överträdelser som fastslagits i ursprungsbeslutet. Därför innehåller beslutet bara en kort beskrivning av de omständigheter i ursprungsbeslutet som ligger till grund för de överträdelser som fastställdes där samt en beskrivning av hur dessa omständigheter bedömdes av förstainstansrätten och EG-domstolen.

(10)

I ursprungsbeslutet fann kommissionen att medlemmarna i Cewal hade en gemensam dominerande ställning på rutterna mellan hamnar i dåvarande Zaire och nordeuropeiska hamnar. Medlemmarna hade missbrukat denna dominerande ställning i syfte att konkurrera ut två andra rederier genom att

insistera på att ett avtal om ensamrätt mellan Cewal och ett zairiskt halvstatligt organ (Ogefrem) skulle tillämpas,

systematiskt erbjuda samma eller lägre fraktsatser som den främste oberoende konkurrenten för fartyg som avgick samma dag eller i nära anslutning till den dagen (användning av s.k. fighting ships), och

använda hundraprocentiga lojalitetsavtal och svartlistning för att ”bestraffa” avlastare som använde sig av oberoende fartyg.

(11)

Av den rättsliga bedömningen framgår att kommissionen anser att de delar av ursprungsbeslutet som gäller förekomsten, arten och omfattningen av överträdelserna

har vunnit rättskraft, eller

är slutligt avgjorda eftersom tidsfristen för att föra talan mot dem har löpt ut för länge sedan.

(12)

Vad beträffar den rättsliga bedömningen av böterna anser kommissionen att CMB har beretts möjlighet att försvara sig i fråga om de böter som företaget skall åläggas att betala och grunderna för böterna.

(13)

Vad beträffar preskription konstaterar kommissionen att varken den femåriga eller den tioåriga preskriptionstiden i rådets förordning (EEG) nr 2988/74 (5) har löpt ut. Kommissionen kan därför ålägga nya böter.

IV.   BÖTERNA

(14)

Kommissionen anser det nödvändigt att bötfälla CMB i enlighet med artikel 19.2 i rådets förordning (EEG) nr 4056/86 (6) för de överträdelser av artikel 82 i EG-fördraget som konstaterades i ursprungsbeslutet.

(15)

Det här beslutet grundar sig på övervägandena i ursprungsbeslutet om åläggande av böter och böternas storlek och fördelning samt förstainstansrättens överväganden i dessa frågor.

(16)

Böterna grundar sig också på riktlinjerna från 1998. Vad beträffar höjningen av beloppen på grund av överträdelsernas allvarlighet har hänsyn tagits till överträdelsernas art, deras faktiska inverkan på marknaden och den relevanta geografiska marknaden.

(17)

Den relevanta geografiska marknaden är linjefarten mellan nordeuropeiska hamnar och hamnar i Zaire.

(18)

De överträdelser av artikel 82 i EG-fördraget som har begåtts av CMB och de övriga medlemmarna i Cewal är av allvarlig art, eftersom de tillät Cewal att uppnå ett faktiskt monopol på rutterna till och från Zaire. Dessutom var syftet med överträdelserna att konkurrera ut den ende konkurrenten på marknaden.

(19)

Hänsyn har också tagits till det faktum att Cewals ordförande och sekreterare var anställda vid CMB och att Cewal hade sitt kontor i samma lokaler som CMB.

(20)

I sin dom fann förstainstansrätten att kommissionen, i avskräckande syfte, var i sin fulla rätt att beakta att rederierna i CMB-koncernen transporterade så gott som samtliga konferensens laster vid tiden för antagandet av ursprungsbeslutet. Eftersom någon sådan särskild omständighet inte föreligger vid tiden för antagandet av det här beslutet, har hänsyn inte tagits till den omständigheten vid beräkningen av böterna.

(21)

På grundval av ovannämnda överväganden fastställer kommissionen ett grundbelopp på 1 miljon euro för varje överträdelse.

(22)

Dessa grundbelopp ökas med 20, 15 respektive 20 procent på grund av överträdelsernas varaktighet.

(23)

På grund av den långa tid som gått såväl sedan överträdelsen upphörde som mellan EG-domstolens dom och meddelandet om invändningar från april 2003, har ett belopp på 50 000 euro dragits av från alla tre bötesbeloppen.

(24)

Kommissionen ålägger därför ett bötesbelopp på 3,4 miljoner euro.


(1)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 411/2004 (EUT L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  EGT L 34, 10.2.1993, s. 20.

(3)  Förstainstansrättens dom i förenade målen T-24/93, T-25/93, T-26/93 och T-28/93, CMB, CMBT och Dafra-Lines mot kommissionen, REG 1996, s. II-1201.

(4)  EG-domstolens dom i förenade målen C-395/96 P och C-396/96 P, CMB, CMBT och Dafra-Lines mot kommissionen, REG 2000, s. I-1365.

(5)  EGT L 319, 29.11.1974, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1/2003.

(6)  EGT L 378, 31.12.1986, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1/2003.