4.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 juni 2005

om tillstånd för Malta att ersätta statistiska undersökningar av nötkreatursbestånd med det system som föreskrivs i avdelning I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000

[delgivet med nr K(2005) 1588]

(Endast den engelska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2005/415/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 93/24/EEG av den 1 juni 1993 om genomförande av statistiska undersökningar om produktion av nötkreatur (1), särskilt artikel 1.2 och 1.3 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Genom avdelning I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (2) upprättas ett system för identifiering och registrering av nötkreatur.

(2)

I kommissionens beslut 2004/588/EG (3) erkänns det att den maltesiska databasen för nötkreatur är fullt fungerande.

(3)

I överensstämmelse med direktiv 93/24/EEG får medlemsstaterna på egen begäran bemyndigas att använda administrativa källor i stället för undersökningar av bestånden, på villkor att de fullgör skyldigheterna i det direktivet.

(4)

Som underlag för sin begäran av den 11 mars 2005 har Malta översänt teknisk dokumentation om hur den databas som avses i avdelning I i förordning (EG) nr 1760/2000 är uppbyggd och hålls uppdaterad, och vilka metoder som används för beräkning av den statistiska informationen.

(5)

Malta har särskilt föreslagit beräkningsmetoder för att erhålla statistisk information för de kategorier som avses i artikel 3.1 i direktiv 93/24/EEG och som inte finns att tillgå direkt i de databaser som avses i avdelning I i förordning (EG) nr 1760/2000. Malta bör vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att dessa beräkningsmetoder garanterar precisionen i de statistiska uppgifterna.

(6)

Granskningen av den tekniska dokumentation som de maltesiska myndigheterna har översänt ger vid handen att begäran bör godtas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, som inrättats i enlighet med rådets beslut 72/279/EEG (4),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Malta ges tillstånd att ersätta de undersökningar av nötkreatursbeståndet som föreskrivs i direktiv 93/24/EEG med det system för identifiering och registrering av nötkreatur som avses i avdelning I i förordning (EG) nr 1760/2000 för att få all den statistiska information som krävs för att fullgöra skyldigheterna enligt det direktivet.

Artikel 2

Om det system som avses i artikel 1 upphör att fungera eller om dess innehåll inte längre möjliggör tillförlitlig statistisk information angående alla eller vissa kategorier av nötkreatur, skall Malta återgå till ett system med statistiska undersökningar för att uppskatta nötkreatursbeståndet eller de berörda kategorierna.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Malta.

Utfärdat i Bryssel den 1 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 149, 21.6.1993, s. 5. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(3)  EUT L 257 du 4.8.2004, p. 8.

(4)  EGT L 179, 7.8.1972, s. 1.