4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/11


RÅDETS BESLUT

av den 22 december 2004

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med de som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

(2005/357/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 94, jämförd med artikel 300.2 första stycket, artikel 300.3 första stycket och artikel 300.4, i detta

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

av följande skäl:

(1)

Den 16 oktober 2001 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla med Republiken San Marino om ett lämpligt avtal för att se till att Republiken San Marino inför åtgärder likvärdiga med de som tillämpas i gemenskapen i syfte att sörja för en effektiv beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar.

(2)

Texten till det avtal som är resultatet av förhandlingarna överensstämmer med de förhandlingsdirektiv som antagits av rådet. Texten åtföljs av ett samförståndsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken San Marino, å andra sidan, som åtföljer rådets beslut 2004/903/EG (2).

(3)

Tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/48/EG (3) är beroende av att Republiken San Marino tillämpar åtgärder som är likvärdiga med de som finns i det direktivet, i enlighet med ett avtal mellan Republiken San Marino och Europeiska gemenskapen.

(4)

I enlighet med beslut 2004/903/EG, och med förbehåll för ett beslut om ingående av avtalet, undertecknades avtalet på Europeiska gemenskapens vägnar den 7 december 2004.

(5)

Avtalet bör godkännas på gemenskapens vägnar.

(6)

Det är nödvändigt att föreskriva ett enkelt och snabbt förfarande för eventuella anpassningar av bilagorna I och II till avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med de som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut (4).

Artikel 2

Kommissionen bemyndigas härmed att på gemenskapens vägnar godkänna sådana ändringar av avtalets bilagor som säkerställer att de motsvarar de uppgifter angående behöriga myndigheter som följer av de anmälningar som avses i artikel 5 a i direktiv 2003/48/EG och uppgifterna i bilagan därtill.

Artikel 3

Rådets ordförande skall göra den underrättelse som avses i artikel 16.1 i avtalet på gemenskapens vägnar (5).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 2 december 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 381, 28.12.2004, s. 32.

(3)  EUT L 157, 26.6.2003, s. 38. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).

(4)  EUT L 381, 28.12.2004, s. 33.

(5)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning av rådets generalsekretariat.