15.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/44


RÅDETS BESLUT 2005/211/RIF

av den 24 februari 2005

om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot terrorism

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 30.1 a och b, artikel 31 a och b samt artikel 34.2 c i detta,

med beaktande av Konungariket Spaniens initiativ (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Schengens informationssystem (nedan kallat ”SIS”) som har inrättats i enlighet med bestämmelserna i avdelning IV i 1990 års konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (3) (nedan kallad ”1990 års Schengenkonvention”) utgör ett väsentligt verktyg för tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket som har införlivats inom Europeiska unionens ramar.

(2)

Det har konstaterats ett behov av att inför Europeiska unionens utvidgning utveckla en ny, andra generation av Schengens informationssystem (nedan kallad ”SIS II”) som gör det möjligt att införa nya funktioner med utnyttjande av den senaste utvecklingen inom informationstekniken, och de första stegen har tagits för att utveckla detta nya system.

(3)

Vissa anpassningar av gällande bestämmelser och införandet av vissa nya funktioner kan redan genomföras med avseende på den nuvarande versionen av SIS, i synnerhet när det gäller bestämmelsen om tillgång till vissa typer av uppgifter som införs i SIS för myndigheter för vilka möjligheten att söka dessa uppgifter skulle göra det lättare för dem att på lämpligt sätt fullgöra sina uppgifter, däribland Europol och nationella medlemmar av Eurojust, att utvidga kategorierna av försvunna föremål som kan bli föremål för en rapport och att registrera överföringar av personuppgifter. De tekniska resurser som krävs för ändamålet måste först fastställas i varje medlemsstat.

(4)

I slutsatserna från Europeiska rådet i Laeken den 14 och 15 december 2001 och i synnerhet slutsatserna 17 (samarbete mellan specialiserade avdelningar för bekämpande av terrorism) och 43 (Eurojust och polissamarbete med avseende på Europol) och handlingsplanen av den 21 september 2001 mot terrorism noteras behovet av att förstärka SIS och förbättra dess kapacitet.

(5)

Det är dessutom lämpligt att anta bestämmelser om utbyte av all kompletterande information via de myndigheter som utsetts för detta ändamål i alla medlemsstater (Supplementary Information REquest at National Entry, förkortat Sirene), vilket kommer att ge dessa myndigheter en gemensam rättslig grund inom bestämmelserna i 1990 års Schengenkonventionen och fastställa regler för radering av uppgifter som dessa myndigheter förfogar över.

(6)

De bestämmelser i detta beslut som gäller Europol fastställer endast den rättsliga ramen för tillgång till Schengens informationssystem och påverkar inte framtida beslut om de åtgärder som behövs för att lägga fram tekniska lösningar och de finansiella konsekvenserna härav.

(7)

De bestämmelser i detta beslut som gäller de nationella medlemmarna av Eurojust och deras biträdare fastställer endast den rättsliga ramen för tillgång till Schengens informationssystem och påverkar inte framtida beslut om de åtgärder som behövs för att lägga fram tekniska lösningar och de finansiella konsekvenserna härav.

(8)

Bestämmelserna om tillgång till uppgifter i SIS för Europol och de nationella medlemmarna av Eurojust och deras biträdare utgör endast en första fas och påverkar inte de fortsatta diskussionerna om utvidgning av denna möjlighet till andra bestämmelser i 1990 års Schengenkonvention.

(9)

De ändringar som därför skall göras av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem består av två delar, nämligen detta beslut och en rådsförordning som grundas på artikel 66 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Skälet till detta är enligt artikel 93 i 1990 års Schengenkonvention att syftet med Schengens informationssystem skall vara att på medlemsstaternas territorium med hjälp av information som överförs via detta system bevara ordning och allmän säkerhet, inbegripet statens säkerhet, samt tilllämpa den konventionens bestämmelser om rörlighet för personer i de territorierna i enlighet med bestämmelserna i konventionen. Eftersom några av bestämmelserna i 1990 års Schengenkonvention skall tillämpas i båda syftena samtidigt är det lämpligt att ändra sådana likalydande bestämmelser genom parallella rättsakter grundade på vart och ett av fördragen.

(10)

Detta beslut utgör inget hinder mot att det i framtiden antas nödvändig lagstiftning med detaljerad beskrivning av den rättsliga strukturen, målen, driften och användningen av SIS II, till exempel, men inte enbart, närmare regler om vilka kategorier av uppgifter som skall införas i systemet, för vilket syfte de skall införas och kriterierna för deras införande, regler om innehållet i registreringarna i SIS, samkörning av registreringar, förenlighet mellan registreringar och ytterligare regler om tillgång till uppgifter i SIS och skyddet av personuppgifter samt kontrollen av dessa.

(11)

När det gäller Island och Norge utgör detta beslut, i enlighet med avtalet mellan Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (4), en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1 G i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet.

(12)

Förenade kungariket deltar i detta beslut i enlighet med artikel 5 i det till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om införlivandet av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar och artikel 8.2 i rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (5).

(13)

Irland deltar i detta beslut i enlighet med artikel 5 i det till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om införlivandet av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar och artikel 6.2 i rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (6).

(14)

Detta beslut påverkar inte tillämpningen av arrangemangen för Förenade konungarikets och Irlands partiella deltagande i Schengenregelverket enligt beslut 2000/365/EG respektive beslut 2002/192/EG.

(15)

Detta beslut utgör en rättsakt som bygger på Schengenregelverket eller på annat sätt anknyter till det i enlighet med artikel 3.2 i anslutningsakten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bestämmelserna i 1990 års Schengenkonvention ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt skall läggas till i artikel 92:

”4.   Genom de myndigheter som har utsetts för detta ändamål (Sirene) och i enlighet med nationell lagstiftning skall medlemsstaterna utbyta all kompletterande information som är nödvändig i samband med registrering av rapporter, för att lämpliga åtgärder skall kunna vidtas i de fall där personer och föremål beträffande vilka uppgifter har registrerats i Schengens informationssystem påträffas till följd av sökningar i detta system. Denna information får endast användas för det syfte för vilket den överlämnades.”

2.

Artikel 94.2 b skall ersättas med följande:

”b)

De föremål som avses i artiklarna 99 och 100.”

3.

Första stycket i artikel 94.3 skall ersättas med följande:

”3.   För personer får inga andra uppgifter registreras än följande:

a)

Efternamn och förnamn, eventuellt separat registrering av alias.

b)

Särskilda yttre oföränderliga fysiska kännemärken.

c)

[…]

d)

Födelseort och födelsedatum.

e)

Kön.

f)

Nationalitet.

g)

Uppgifter om huruvida personen i fråga är beväpnad, kan tillgripa våld, eller har rymt.

h)

Syftet med registreringen.

i)

Begärt förfarande.

j)

Vid registrering enligt artikel 95: typ av brott.”

4.

Artikel 99.1 skall ersättas med följande:

”1.   Uppgifter om personer eller fordon, fartyg, flygplan, containrar skall registreras hos den rapporterande medlemsstaten i syfte att utföra övervakning eller särskilda kontroller i enlighet med punkt 5.”

5.

Den sista meningen i artikel 99.3 skall ersättas med följande:

”Den medlemsstat som rapporterar i enlighet med denna punkt är skyldig att informera övriga medlemsstater om detta.”

6.

Den första meningen i artikel 99.5 skall ersättas med följande:

”5.   Vid de särskilda kontroller som avses i punkt 1, får personer, fordon, fartyg, flygplan, containrar och medförda föremål kroppsvisiteras eller genomsökas i enlighet med nationell lagstiftning för uppnående av de mål som avses i punkterna 2 och 3.”

7.

Artikel 100.3 skall ersättas med följande:

”3.   Följande kategorier av lätt identifierbara föremål skall registreras:

a)

Stulna, bortförda eller försvunna motorfordon med en cylindervolym överstigande 50 cc samt stulna, bortförda eller försvunna registrerade fartyg och flygplan.

b)

Stulna, bortförda eller försvunna släpvagnar med en tjänstevikt överstigande 750 kg samt stulna, bortförda eller försvunna husvagnar, industriell utrustning, utombordsmotorer och containrar.

c)

Stulna, bortförda eller försvunna skjutvapen.

d)

Stulna, bortförda eller försvunna officiella blankodokument.

e)

Stulna, bortförda, försvunna eller ogiltigförklarade utfärdade legitimationshandlingar, t.ex. pass, identitetskort, körkort, uppehållstillstånd och resehandlingar.

f)

Stulna, bortförda, försvunna eller ogiltigförklarade registreringsbevis för fordon och nummerskyltar för fordon.

g)

Sedlar (registrerade sedlar).

h)

Stulna, bortförda eller försvunna värdepapper och betalningsmedel, t.ex. checkar, kreditkort, obligationer och aktier.”

8.

Följande mening skall läggas till i slutet av artikel 101.1:

”Tillgång till uppgifter som är registrerade i Schengens informationssystem och rätt att söka fram dessa direkt kan emellertid också beviljas nationella rättsliga myndigheter, bland annat de myndigheter som är ansvariga för att inleda lagföring i straffrättsliga processer och rättsliga utredningar som föregår åtal, när de utför sina uppgifter i enlighet med nationell lagstiftning.”

9.

Följande artiklar skall införas:

”Artikel 101a

1.   Den europeiska polisbyrån (Europol) skall inom sitt mandat och på egen bekostnad ha rätt att inhämta och att direkt söka uppgifter som har införts i Schengens informationssystem i enlighet med artiklarna 95, 99 och 100.

2.   Europol får endast hämta de uppgifter som krävs för att kunna fullgöra sina förpliktelser.

3.   Om en efterforskning som Europol utför visar att det föreligger en rapport i Schengens informationssystem, skall Europol via de kanaler som fastställs i Europolkonventionen informera den rapporterande medlemsstaten om detta.

4.   Användning av uppgifter från en sökning i Schengens informationssystem skall ske med den berörda medlemsstatens samtycke. Om medlemsstaten tillåter användning av sådan information, skall behandlingen av dem ske i enlighet med bestämmelserna i Europolkonventionen. Europol får endast meddela sådan information till tredje stat eller utomstående instans med den berörda medlemsstatens samtycke.

5.   Europol får begära kompletterande information från den berörda medlemsstaten i enlighet med bestämmelserna i Europolkonventionen.

6.   Europol skall

a)

registrera varje sökning som den gör, i enlighet med bestämmelserna i artikel 103,

b)

utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 4 och 5, inte sammankoppla några delar av Schengens informationssystem eller överföra de uppgifter till vilka den har tillgång till något datasystem för insamling och bearbetning av uppgifter som drivs av eller vid Europol, eller ladda ned eller på annat sätt kopiera några delar av Schengens informationssystem,

c)

begränsa tillgången till uppgifter som har införts i Schengens informationssystem till personal vid Europol med särskilt tillstånd,

d)

vidta och tillämpa de åtgärder som avses i artikel 118,

e)

låta den gemensamma tillsynsmyndighet som har inrättats i enlighet med artikel 24 i Europolkonventionen se över Europols verksamhet i samband med att den utövar sin rätt att inhämta och söka uppgifter som har införts i Schengens informationssystem.

Artikel 101b

1.   De nationella medlemmarna i Eurojust och de personer som biträder dem skall ha rätt att i enlighet med artiklarna 95 och 98 inhämta och söka uppgifter som har införts i Schengens informationssystem.

2.   De nationella medlemmarna av Eurojust och de personer som biträder dem får endast söka de uppgifter som krävs för att de skall kunna fullgöra sina förpliktelser.

3.   Om en sökning som görs av en nationell medlem i Eurojust visar att det föreligger en rapport i Schengens informationssystem, skall han eller hon informera den rapporterande medlemsstaten om detta. Uppgifter som erhålls genom en sådan sökning får endast vidarebefordras till tredje land och utomstående instanser med samtycke från den medlemsstat som har gjort registreringen.

4.   Ingenting i denna artikel skall tolkas så att det påverkar bestämmelserna i rådets beslut om inrättande av Eurojust beträffande uppgiftsskydd och ansvaret för otillåten eller felaktig behandling av sådana uppgifter genom nationella medlemmar i Eurojust eller de personer som biträder dem, eller så att det påverkar befogenheterna för den gemensamma tillsynsmyndighet som inrättats genom artikel 23 i det rådsbeslutet.

5.   Varje sökning som görs av en nationell medlem av Eurojust eller en biträdare skall registreras i enlighet med bestämmelserna i artikel 103 och varje användning av de uppgifter som de inhämtat skall registreras.

6.   Ingen del av Schengens informationssystem får sammankopplas och de uppgifter till vilka de nationella medlemmarna eller de personer som biträder dem har tillgång får inte heller överföras till något datasystem för insamling och bearbetning av uppgifter som drivs av eller vid Eurojust och inga delar av Schengens informationssystem får laddas ned.

7.   Tillgång till uppgifter som har införts i Schengens informationssystem skall begränsas till de nationella medlemmarna och de personer som biträder dem och inte utsträckas till att omfatta personal vid Eurojust.

8.   De åtgärder som avses i artikel 118 skall vidtas och tillämpas.”

10.

Artikel 103 skall ersättas med följande:

”Artikel 103

För att kunna kontrollera om sökningen är tillåten eller inte skall varje medlemsstat se till att varje överföring av personuppgifter registreras i Schengens informationssystems nationella del av den myndighet som ansvarar för registret. Registreringen får endast användas för detta ändamål och skall raderas tidigast efter ett år och senast efter tre år.”

11.

Följande artikel skall läggas till:

”Artikel 112a

1.   Personuppgifter som registrerats hos de myndigheter som avses i artikel 92.4 till följd av informationsutbyte enligt nämnda punkt skall behållas endast under så lång tid som kan behövas för att de syften i vilka de tillhandahölls skall uppnås. De skall i varje fall raderas senast ett år efter det att rapporten eller rapporterna om den berörda personen eller föremålet har raderats från Schengens informationssystem.

2.   Punkt 1 skall inte hindra en medlemsstat från att i sina nationella register bevara uppgifter som rör en viss rapport som en medlemsstat har gjort, eller en rapport i samband med vilken en åtgärd har vidtagits på dess territorium. Hur länge en sådan uppgift får bevaras skall fastställas i den nationella lagstiftningen.”

12.

Artikel 113.1 skall ersättas med följande:

”1.   Andra uppgifter än de som avses i artikel 112 skall bevaras i högst tio år, uppgifter angående föremål som anges i artikel 99.1 i högst fem år.”

13.

Följande artikel skall läggas till:

”Artikel 113a

1.   Andra uppgifter än personuppgifter som registrerats hos de myndigheter som avses i artikel 92.4 till följd av informationsutbyte enligt nämnda punkt skall behållas endast under så lång tid som kan behövas för att de syften i vilka de tillhandahölls skall uppnås. De skall i varje fall raderas senast ett år efter det att rapporten eller rapporterna om den berörda personen eller föremålet har raderats från Schengens informationssystem.

2.   Punkt 1 skall inte hindra en medlemsstat från att i sina nationella register bevara uppgifter som rör en viss rapport som en medlemsstat har gjort, eller en rapport i samband med vilken en åtgärd har vidtagits på dess territorium. Hur länge en sådan uppgift får bevaras skall fastställas i den nationella lagstiftningen.”

Artikel 2

1.   Artikel 1.1, 1.5 och 1.8 i detta beslut får verkan 90 dagar efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Artikel 1.11 och 1.13 i detta beslut får verkan 180 dagar efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Artikel 1.1, 1.5, 1.8, 1.11 och 1.13 i detta beslut får verkan för Island och Norge 270 dagar efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

4.   Artikel 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10 och 1.12 får verkan från och med ett datum som rådet skall fastställa genom enhälligt beslut så snart de nödvändiga förutsättningarna har uppfyllts.

Rådet får besluta att fastställa olika datum med avseende på när följande artiklar får verkan:

artikel 1.2, 1.4 och 1.6,

artikel 1.3,

artikel 1.7,

artikel 1.9, ny artikel 101a,

artikel 1.9, ny artikel 101b,

artikel 1.12.

5.   Varje beslut av rådet i enlighet med punkt 4 skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 februari 2005.

På rådets vägnar

N. SCHMIT

Ordförande


(1)  EGT C 160, 4.7.2002, s. 7.

(2)  EUT C 31 E, 5.2.2004, s. 122.

(3)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 19.

(4)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(5)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(6)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.