28.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/71


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 januari 2005

om fastställande av övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Cypern när det gäller förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002

(delgivet med nr K(2005) 133)

(Endast den grekiska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2005/62/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artiklarna 24.6 och 32.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1774/2002 får det under vissa begränsade omständigheter beviljas undantag när det gäller bortskaffande av animaliska biprodukter genom förbränning eller nedgrävning på plats. I förordningen föreskrivs också att inga undantag får beviljas när det gäller djur som misstänks vara infekterade med någon form av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) eller hos vilka förekomsten av TSE har bekräftats officiellt.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 811/2003 av den 12 maj 2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende förbud mot återanvändning inom arten för fisk, nedgrävning och förbränning av animaliska biprodukter samt vissa övergångsbestämmelser (2) fastställs tillämpningsbestämmelser för bortskaffande av animaliska biprodukter genom förbränning eller nedgrävning på plats.

(3)

I kommissionens beslut 2004/467/EG av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Cypern och Estland när det gäller förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (3) föreskrivs ett undantag till dessa bestämmelser fram till den 1 januari 2005.

(4)

Cypern har meddelat kommissionen att det inte kommer att finnas fungerande insamlingssystem för animaliska biprodukter i landet den 1 januari 2005. De övergångsbestämmelser som fastställs i beslut 2004/467/EG bör därför fortsätta att gälla under ytterligare en tid.

(5)

Under övergångsperioden bör Cypern vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undvika risker för såväl människors och djurs hälsa som för miljön, i enlighet med förordning (EG) nr 811/2003.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Genom undantag från artiklarna 4.2, 5.2 och 6.2 i förordning (EG) nr 1774/2002 får Cypern till och med den 1 november 2005 tillåta förbränning och nedgrävning på plats av animaliska biprodukter inom sitt eget territorium.

2.   Det undantag som avses i punkt 1 skall inte tillämpas på sådant kategori 1-material som avses i artikel 4.1 a i i förordning (EG) nr 1774/2002.

Artikel 2

Cypern skall, när det tillåter förbränning och nedgrävning på plats enligt artikel 1 i detta beslut, vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika risker för såväl människors och djurs hälsa som för miljön, i enlighet med de tillämpningsbestämmelser som fastställs i artiklarna 6 och 9 i förordning (EG) nr 811/2003. Cypern skall senast den 1 juni 2005 meddela kommissionen och de övriga medlemsstaterna vilka åtgärder som vidtagits för att upprätta ett system för bortskaffande.

Artikel 3

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2005 till och med den 1 november 2005.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Cypern.

Utfärdat i Bryssel den 27 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 668/2004 (EUT L 112, 19.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 117, 13.5.2003, s. 14.

(3)  EUT L 160, 30.4.2004, s. 1.