25.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/8


EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

av den 11 januari 2005

om utnämnande av Europeisk ombudsman

(2005/46/EG, Euratom)

EUROPAPARLAMENTET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 21, andra stycket och artikel 195,

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 107 d,

med beaktande av sitt beslut av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsprövning (1), ändrat genom beslut av den 14 mars 2002 (2),

med beaktande av artikel 194 i arbetsordningen,

med beaktande av ansökningsomgången avseende utnämningen (3),

med beaktande av omröstningen under sammanträdet den 11 januari 2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Europaparlamentet utser Nikiforos DIAMANDOUROS till Europeisk ombudsman.

Utfärdat i Strasbourg den 11 januari 2005.

På Europaparlamentets vägnar

Josep BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EGT L 113, 4.5.1994, s. 15.

(2)  EGT L 92, 9.4.2002, s. 13.

(3)  EUT C 213, 25.8.2004, s. 9.