21.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/75


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 december 2004

om tilldelning av ytterligare dagar ute ur hamn till Nederländerna i enlighet med bilaga V till rådets förordning (EG) nr 2287/2003

(delgivet med nr K(2004) 5269)

(Endast den nederländska texten är giltig)

(2005/38/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2287/2003 av den 19 december 2003 om fastställande för 2004 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (1), särskilt punkt 6 c i bilaga V till denna, och

av följande skäl:

(1)

I punkt 6 a i bilaga V till förordning (EG) nr 2287/2003 anges det antal dagar som vissa fiskefartyg från gemenskapen får befinna sig ute ur hamn i de geografiska områden som definieras i punkt 2 i den bilagan, mellan den 1 februari 2004 och den 31 december 2004.

(2)

Genom punkt 6 c i den bilagan ges kommissionen möjlighet att preliminärt tilldela ett ytterligare antal dagar under vilka ett fartyg får vara ute ur hamn utrustat med något av de redskap som definieras i punkt 4 i den bilagan, på grundval av de uppnådda resultaten eller de förväntade resultaten i avvecklingsprogrammen sedan den 1 januari 2002 för fartyg som berörs av bestämmelserna i den bilagan.

(3)

Nederländerna har för 2002 och 2003 lämnat in uppgifter om avveckling av fiskefartyg utrustade med bomtrål med en maskstorlek på minst 80 mm.

(4)

Mot bakgrund av de inlämnade uppgifterna, bör ytterligare dagar tilldelas Nederländerna för fiskefartyg utrustade med de fiskeredskap som definieras i punkt 4 b i bilaga V till förordning (EG) nr 2287/2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ytterligare två dagar i samband med de dagar som fastställs i punkt 6 a i bilaga V till förordning (EG) nr 2287/2003 skall tilldelas Nederländerna i varje kalendermånad för fartyg utrustade med bomtrålar med en maskstorlek på minst 80 mm.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 27 december 2004.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 344, 31.12.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1928/2004 (EUT L 332, 6.11.2004, s. 5).