21.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/73


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 oktober 2004

om inrättande av Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum (CTSE) och om samordning av tekniska åtgärder för skydd av euromynt mot förfalskning

(2005/37/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 211 i detta,

med beaktande av rådets beslut 2003/861/EG av den 8 december 2003 om analys av och samarbete om falska euromynt (1) och rådets beslut 2003/862/EG av den 8 december 2003 om utvidgning av verkningarna av beslut 2003/861/EG om analys av och samarbete om falska euromynt till att även omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta (2), och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 1338/2001 av den 28 juni 2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning (3), närmare bestämt artikel 5 i denna, föreskrivs att falska euromynt skall analyseras och klassificeras av det nationella centrumet för myntanalys i varje medlemsstat och av Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum (CTSE). Genom rådets förordning (EG) nr 1339/2001 (4) utsträcks tillämpningsområdet för artiklarna 1–11 i förordning (EG) nr 1338/2001 till de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta.

(2)

Sedan oktober 2001 fungerar CTSE provisoriskt inom myntverket i Paris, under kommissionens ledning och med administrativt stöd från denna, på grundval av skriftväxlingen mellan rådets ordförande och Frankrikes finansminister av den 28 februari respektive den 9 juni 2000.

(3)

CTSE bidrar till genomförandet av målen för programmet Perikles enligt rådets beslut 2001/923/EG av den 17 december 2001 om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (5) och rådets beslut 2001/924/EG av den 17 december 2001 om att låta verkningarna av beslutet om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Periklesprogrammet) även omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta (6).

(4)

I artikel 1 i beslut 2003/861/EG föreskrivs att kommissionen skall inrätta Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum och säkerställa dess drift samt samordna behöriga tekniska myndigheters verksamhet för skydd av euromynt mot förfalskningar. I artikel 1 i beslut 2003/862/EG föreskrivs att beslut 2003/861/EG skall utvidgas till att även omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta.

(5)

Genom en skrivelse från Frankrikes finansminister av den 6 september 2004 förband sig de franska myndigheterna att bibehålla den nuvarande kostnadsfördelningen mellan myntverket i Paris och kommissionen. I överensstämmelse med skriftväxlingen mellan rådets ordförande och Frankrikes finansminister av den 28 februari och den 9 juni 2000 kommer den kommissionsledamot som har ansvar för bedrägeribekämpningen och den franske finansministern i en skriftväxling beträffande det permanenta inrättandet av Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum för analys och klassificering av förfalskade euromynt att bekräfta de organisatoriska principer som har dragits upp av CTSE för dess tillfälliga verksamhet vid myntverket i Paris.

(6)

Vidare bör Ekonomiska och finansiella kommittén, Europeiska centralbanken, Europol och de behöriga nationella myndigheterna också i fortsättningen fortlöpande informeras om CTSE:s verksamhet och situationen i fråga om förfalskning av euromynt.

(7)

Följaktligen bör CTSE inrättas vid kommissionen i Bryssel och vara knutet till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).

(8)

Den verksamhet som bedrivs av samtliga behöriga tekniska myndigheter för att skydda euromynt mot förfalskning bör samordnas av kommissionen på områden som metoder för analys av falska euromynt, studier av nya fall av förfalskningar och följderna av dessa, ömsesidig information om verksamheten mellan de nationella centrumen och Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum, information utåt om myntförfalskningar, metoder för att få myntapparater att upptäcka falska mynt och studier av alla tekniska problem i fråga om falska mynt.

(9)

En sådan samordning förutsätter att den myntförfalskningsexpertgrupp som är sammansatt av ansvariga personer från de nationella centrumen och CTSE under ordförandeskap av kommissionen som också sköter de administrativa uppgifterna, fortsätter sitt arbete inom den rådgivande samordningskommittén för förebyggande av bedrägerier (7) och att Ekonomiska och finansiella kommittén regelbundet hålls informerad.

(10)

Beslut 2003/861/EG och 2003/862/EG bör följas upp.

HÄRIGENOM BESLUTAS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum (CTSE) skall inrättas vid kommissionen i Bryssel och vara knutet till OLAF.

Artikel 2

CTSE skall analysera och klassificera alla nya typer av falska euromynt på det sätt som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1338/2001. Det skall bidra till genomförandet av målen för gemenskapens åtgärdsprogram Perikles enligt artikel 4 i beslut 2001/923/EG. Det skall bistå de nationella centrumen för analys av falska mynt och polismyndigheterna och samarbeta med lämpliga organ för analys av falska euromynt och förstärkning av skyddet mot förfalskningar.

Artikel 3

CTSE skall ha följande organisationsprinciper:

För analys av mynt kan kommissionen sända medlemmar av sin personal till myntverket i Paris för att använda verkets utrustning.

För att utföra sina uppgifter skall CTSE ha tillgång till personalen och utrustningen vid det franska nationella centrumet för myntanalys och vid Paris myntverks laboratorium i Pessac. De franska myndigheterna skall med förtur ställa personal och materiel till CTSE:s förfogande.

I enlighet med gällande budgetbestämmelser skall den del av utgifterna som gäller CTSE:s uppgifter belasta Europeiska gemenskapernas allmänna budget. Med tanke på att Frankrike enligt ovan ställer personal, lokaler och materiel till förfogande och tar ansvar för underhållet, skall gemenskapens budget täcka löner för kommissionens anställda, kostnader för resor och diverse löpande mindre utgifter.

OLAF ges i uppdrag att tillsammans med myntverket i Paris utforma de administrativa bestämmelserna för CTSE.

Artikel 4

Kommissionen skall samordna de åtgärder som behövs för att skydda euromynten mot förfalskningar genom periodiska möten med experter på myntförfalskning.

Ekonomiska och finansiella kommittén, Europeiska centralbanken, Europol och de behöriga nationella myndigheterna skall regelbundet informeras om CTSE:s verksamhet och situationen i fråga om myntförfalskning.

Utfärdat i Bryssel den 29 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

Michaele SCHREYER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 44.

(2)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 45.

(3)  EGT L 181, 4.7.2001, s. 6.

(4)  EGT L 181, 4.7.2001, s. 11.

(5)  EGT L 339, 21.12.2001, s. 50.

(6)  EGT L 339, 21.12.2001, s. 55.

(7)  Kommissionens beslut 94/140/EG (EGT L 61, 4.3.1994, s. 27).