21.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 373/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2190/2004

av den 20 december 2004

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på driftsfonder, verksamhetsprogram och ekonomiskt stöd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 48 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003 (2) skall erkända producentorganisationer lämna in verksamhetsprogram för godkännande till den behöriga myndigheten.

(2)

Producentgrupper som ansöker om erkännande i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 2200/96 bör uttryckligen tillåtas att samtidigt lämna in sina verksamhetsprogram. Programmen bör bara godkännas om producentgruppen i fråga har erkänts av den nationella myndigheten senast den dag som anges i artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1433/2003.

(3)

Enligt artiklarna 13 och 14 i förordning (EG) nr 1433/2003 skall den behöriga nationella myndigheten senast den 15 december fatta beslut om de program, fonder och ändringar av dessa som har lämnats in av producentorganisationerna i enlighet med artiklarna 11 och 14 i samma förordning. Mot bakgrund av de senaste årens erfarenhet verkar det som om en del medlemsstater på grund av administrativ överbelastning inte kan handlägga och fatta beslut om alla program inom utsatt tid.

(4)

I stället för att göra systematiska undantag är det bättre att i välmotiverade fall låta medlemsstaterna flytta fram tidsgränsen från den 15 december till den 20 januari det år som följer på ansökan, så att operatörerna inte skadas och de nationella myndigheterna får möjlighet att fortsätta sin granskning. Medlemsstaterna får införa bestämmelser för att göra det möjligt att göra kostnaderna bidragsberättigande från och med den 1 januari året efter ansökan.

(5)

Förordning (EG) nr 1433/2003 bör därför ändras.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1433/2003 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 11 skall följande stycke läggas till:

”En producentgrupp som ansöker om att bli erkänd som producentorganisation i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 2200/96 får samtidigt lämna in sitt verksamhetsprogram enligt första stycket för godkännande. Programmen kan bara godkännas om gruppen har erkänts senast den dag som avses i artikel 13.2.”

2.

I artikel 13.2 skall följande stycke läggas till:

”I välmotiverade fall får medlemsstaterna emellertid besluta om verksamhetsprogram och fonder senast den 20 januari det år som följer på ansökan. I beslutet om godkännande får det föreskrivas att utgifterna är bidragsberättigande från och med den 1 januari det år som följer på ansökan.”

3.

I artikel 14.3 skall följande stycke läggas till:

”I välmotiverade fall får medlemsstaterna emellertid flytta fram tidsgränsen för beslut om ansökningar om ändring av verksamhetsprogram till senast den 20 januari det år som följer på ansökan. I beslutet om godkännande får det föreskrivas att utgifterna är bidragsberättigande från och med den 1 januari det år som följer på ansökan.”

4.

I artikel 16.2 skall följande stycke läggas till:

”Genom avvikelse från första och andra stycket skall ett verksamhetsprogram som godkänns i enlighet med artikel 13.2 eller artikel 14.3 genomföras med början senast den 31 januari det år som följer på godkännandet.”

5.

Artikel 17 tredje stycket skall ersättas med följande:

”Vid tillämpning av artikel 13.2 eller artikel 14.3, och genom avvikelse från andra stycket, skall medlemsstaterna informera om det godkända stödbeloppet senast den 20 januari.

Medlemsstaterna skall senast den 31 januari informera kommissionen om det totala stödbelopp som godkänts för samtliga verksamhetsprogram.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 EGT L 7, 11.1.2003, s. 64.

(2)  EUT L 203, 12.8.2003, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1813/2004 (EUT L 319, 20.10.2004, s. 5).