16.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/49


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2140/2004

av den 15 december 2004

om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1245/2004 när det gäller ansökningar om fiskelicenser i vatten under Grönlands exklusiva ekonomiska zon

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1245/2004 av den 28 juni 2004 om ingående av protokollet om ändring av det fjärde protokollet om villkor för det fiske som föreskrivs i avtalet om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan (1), särskilt artikel 4 andra stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1245/2004 föreskrivs det att ägare till gemenskapsfartyg som får en licens för ett fartyg med rätt att fiska i vatten under Grönlands exklusiva ekonomiska zon skall betala en licensavgift enligt artikel 11.5 i det fjärde protokollet.

(2)

I artikel 11.5 i det fjärde protokollet föreskrivs det att de tekniska genomförandevillkoren för tilldelningen av licenserna skall fastställas genom en administrativ överenskommelse mellan parterna.

(3)

Grönlands regering och Europeiska gemenskapen har fört förhandlingar för att fastställa de formella reglerna för licensansökningarna och deras utfärdande, och förhandlingarna ledde fram till att en administrativ överenskommelse paraferades den 30 september 2004.

(4)

Bestämmelserna i denna administrativa överenskommelse bör därför tillämpas.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De formella reglerna för ansökningar om fiskelicens och deras utfärdande enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1245/2004 fastställs i den administrativa överenskommelse som återges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2004.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 237, 8.7.2004, s. 1.


BILAGA

Administrativ överenskommelse mellan Europeiska kommissionen, regeringen i Danmark och Grönlands lokala regering om licenser

Villkor för att gemenskapsfartyg skall få bedriva fiske i Grönlands fiskezon

A.   BESTÄMMELSER FÖR ANSÖKAN OM OCH UTFÄRDANDE AV LICENSER

1.

Fartygsägare skall, senast den 1 mars eller 30 dagar innan fiskeresan inleds, via sina nationella myndigheter lämna en ansökan till Europeiska kommissionen för samtliga fiskefartyg som önskar bedriva fiske inom ramen för överenskommelsen. Ansökan skall göras på det formulär som Grönland tillhandahåller för detta syfte och varav en förlaga finns återgiven i tillägg 1. Varje ansökan om fiskelicens skall åtföljas av bevis för att avgiften för licensens giltighetstid har betalats. Avgifterna skall inbegripa samtliga nationella och lokala kostnader för tillträde till fiskeverksamheterna. Den grönländska fiskerimyndigheten kommer att ta ut en administrationsavgift på 1 % av licensavgiften.

Europeiska kommissionen skall till den grönländska fiskerimyndigheten lämna en ansökan från fartygsägaren för samtliga fiskefartyg som önskar bedriva fiske inom ramen för överenskommelsen.

2.

Innan avtalet träder i kraft skall den grönländska fiskerimyndigheten lämna fullständiga uppgifter om de bankkonton som skall användas för betalningen av avgifterna.

3.

Licenserna skall utfärdas för enskilda fartyg, och kan inte överlåtas – se bestämmelserna i punkt 4. Av licenserna skall framgå hur stor fångst som får göras från fartyget och behållas ombord. En ändring av den maximala fångst som fastställs på licensen skall föregås av en ny licensansökan. Om ett fiskefartyg överskrider den maximala fångstmängd som anges på licensen skall en avgift erläggas för den del av fångsten som överskrider gränsen. Ingen ny licens utfärdas till det fiskefartyget så länge den avgift inte har erlagts som motsvarar den överskridna maximifångsten. Avgiften skall beräknas enligt del B 3.

4.

I fall av force majeure får dock, på begäran av Europeiska kommissionen, licensen för ett visst fartyg ersättas av en ny licens för ett annat fartyg, med liknande egenskaper som det förstnämnda fartyget. I den nya licensen skall följande anges:

datum för utfärdandet,

att licensen för det föregående fartyget upphävs av och ersätts med den nya licensen.

5.

Vid helt eller delvis byte av de maximikvantiteter som anges i licenserna skall nya licenser utfärdas och de föregående dras tillbaka. I så fall tas ingen licensavgift ut.

6.

Den grönländska fiskerimyndigheten skall skicka licenserna till Europeiska kommissionen inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av ansökan.

7.

Originallicensen eller en kopia av denna skall alltid förvaras ombord, och skall när som helst visas upp på de behöriga grönländska myndigheternas begäran.

B.   LICENSERNAS GILTIGHETSTID OCH AVGIFTSBETALNING

1.

Licenserna skall vara giltiga från och med datum för utfärdandet fram till slutet av det kalenderår då de utfärdades. De skall utfärdas inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av ansökan, sedan den begärda årliga licensavgiften har betalats för varje fiskefartyg.

Vid fiske efter lodda skall licenserna utfärdas från den 20 juni till den 31 december och från den 1 januari till den 30 april.

2.

Avgiften för licenserna skall beräknas på följande sätt:

2005: 2 % av priset per ton för målarten,

2006: 3 % av priset per ton för målarten.

3.

Licensavgifterna för 2005 baseras på bilaga VI till protokollet och uppgår till följande belopp:

Art

Euro per ton

Kungsfiskar

28

Liten hälleflundra

51

Sandräka

42

Hälleflundra

56

Lodda

2

Skoläst

12

Maskeringskrabba

81

Hela licensavgiften (den maximala fångstmängden multiplicerad med priset per ton) kommer att beläggas med en grönländsk administrationsavgift på 1 % av licensavgiften.

Om den maximala tillåtna mängden inte fiskas kommer fartygsägaren inte att få tillbaka motsvarande andel av avgiften.

4.

Licensavgiften för 2006 kommer att fastställas i november 2005 genom en bilaga till denna administrativa överenskommelse som baseras på bilaga VI till protokollet.

5.

Den grönländska fiskerimyndigheten kommer att göra avräkning för föregående kalenderårs avgifter med utgångspunkt i de licenser som har utfärdats för gemenskapens fiskefartyg och andra uppgifter som den har tillgång till.

Avräkningen skall sändas till kommissionen före den 5 januari följande år.

C.   REGLER FÖR BETALNINGEN AV DEN EKONOMISKA ERSÄTTNING SOM AVSES I ARTIKEL 11 I PROTOKOLLET

1.

Enligt artikel 11.1 i protokollet skall den ekonomiska ersättningen betalas varje år, vid fiskeårets början.

Enligt artikel 11.5 i protokollet består den ekonomiska ersättningen, med revision, av två delar, nämligen gemenskapens ekonomiska ersättning och fartygsägarnas licensavgifter.

De belopp som Grönland förväntas få in genom de avgifter som betalas av fartygsägarna skall dras från ersättningen från gemenskapen.

2.

Efter fiskeårets slut skall de belopp som har betalats in av fartygsägarna granskas, och skillnaden mellan summan av fullt utnyttjande och erlagda licensavgifter skall föras över till de grönländska myndigheterna så snart som möjligt, liksom gemenskapens ekonomiska ersättning för det kommande året.

D.   DAG FÖR IKRAFTTRÄDANDE

Denna administrativa överenskommelse skall träda i kraft den 1 januari 2005.

Tillägg 1

Ansökan om licens för fiske i grönländska vatten

1

Nationalitet

 

2

Fartygets namn

 

3

Registreringsnummer i EG:s fiskeflotta

 

4

Utvändig märkning, bokstäver och siffror

 

5

Registreringshamn

 

6

Radioanropssignal

 

7

Inmarsat, nummer (telefon, telex, e-post (1))

 

8

Byggnadsår

 

9

Fartygstyp

 

10

Typ av fiskeredskap

 

11

Målart + kvantitet

 

12

Fiskeområde (ICES/NAFO)

 

13

Licensens giltighetstid

 

14

Ägare, adress, telefon, telex, e-post

 

15

Fysisk eller juridisk person som ansvarar för driften

 

16

Befälhavarens namn

 

17

Antal medlemmar i besättningen

 

18

Motoreffekt (kW)

 

19

Längd

 

20

Bruttotonnage

 

21

Företrädare i Grönland

Namn och adress

 

22

Adress till vilken licensen skall postas eller faxas

Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för fiske, Rue de la Loi 200, B-1049 Bryssel, Fax (32-2) 296 23 38


(1)  Får överföras när ansökan har godkänts.