19.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1474/2004

av den 18 augusti 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (1), särskilt artikel 19 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Tyskland har utsett två myndigheter till gemenskapsmyndigheter och har underrättat kommissionen om detta. Kommissionen har fastställt att det har lämnats tillräckliga belägg för att dessa gemenskapsmyndigheter på ett trovärdigt, punktligt, effektivt och lämpligt sätt är förmögna att fullgöra de arbetsuppgifter som krävs enligt kapitlen II, III och V i förordning (EG) nr 2368/2002.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 22 i förordning (EG) nr 2368/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 2368/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Christopher PATTEN

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 28. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1459/2004 (EUT L 269, 17.8.2004, s. 26).


BILAGA

Bilaga III till förordning (EG) nr 2368/2002 skall ändras på följande sätt:

 

Följande text skall läggas till i slutet av bilaga III till förordning (EG) nr 2368/2002:

”3.

Hauptzollamt Koblenz

– Zollamt Idar-Oberstein –

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tyskland

Tfn (49-6781) 56 27-0

Fax (49-6781) 56 27-19

E-post: zaio@hzako.bfinv.de”

 

För tillämpningen av artikel 5.3, artiklarna 6, 9, 10, artikel 14.3 samt artiklarna 15 och 17 i förordning (EG) nr 2368/2002 skall den behöriga myndigheten i Tyskland vara följande:

”Oberfinanzdirektion Koblenz

– Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung –

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

Tyskland

Tfn (49-6321) 894-0

Fax (49-6321) 894-850

E-post: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de”