1.5.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 930/2004

av den 1 maj 2004

om tillfälliga undantagsbestämmelser vad gäller avfattande på maltesiska av rättsakter från Europeiska unionens institutioner

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 290 i detta,

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28 och 41 i detta,

med beaktande av rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (1) och rådets förordning nr 1 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen (2), vilka två förordningar nedan kallas ”förordning nr 1”,

med beaktande av rådets arbetsordning, särskilt artikel 14.1 i denna,

med beaktande av den maltesiska regeringens begäran av den 31 mars 2004, och

av följande skäl:

(1)

Efter Maltas anslutning till Europeiska unionen och i enlighet med artikel 1 i förordning nr 1 är maltesiska är ett officiellt språk och ett arbetsspråk för unionens institutioner.

(2)

Följaktligen skall förordningar och andra handlingar med allmän räckvidd avfattas även på maltesiska, i enlighet med artikel 4 i förordning nr 1 Europeiska unionens officiella tidning bör även ges ut på maltesiska, i enlighet med artikel 5 i den förordningen.

(3)

Av kontakterna mellan de maltesiska myndigheterna och Europeiska unionens institutioner framgår att det, på grund av den nuvarande situationen beträffande rekrytering av maltesiska lingvister och den därav följande bristen på kvalificerade översättare, inte är möjligt att garantera att alla rättsakter som antas av institutionerna kan avfattas även på maltesiska.

(4)

Denna situation kommer att bestå någon tid i väntan på genomförandet av de övergångsåtgärder som antagits i nära samarbete mellan de maltesiska myndigheterna och Europeiska unionens institutioner för att avhjälpa bristen på kvalificerade översättare. Under tiden bör denna situation inte få inverka negativt på Europeiska unionens verksamhet genom att fördröja institutionernas arbete.

(5)

Enligt artikel 8 i förordning nr 1 får rådet på den berörda medlemsstatens begäran fatta beslut om språkanvändningen när det gäller medlemsstater med fler än ett officiellt språk. Enligt Maltas konstitution är Maltas officiella språk maltesiska och engelska, och alla lagar skall antas på både maltesiska och engelska, varvid den maltesiska versionen skall gälla i händelse av konflikt, om inte någonting annat föreskrivs.

(6)

Mot bakgrund av ovan nämnda situation och på begäran av den maltesiska regeringen är det motiverat att som ett undantag och för en övergångsperiod besluta att unionens institutioner inte skall vara bundna av skyldigheten att avfatta alla akter, även domstolens domar, på maltesiska eller översätta dem till maltesiska. Ett sådant undantag bör dock vara partiellt och därför inte omfatta de förordningar som antas gemensamt av Europaparlamentet och rådet.

(7)

Maltesiskans ställning som officiellt språk och arbetsspråk för unionens institutioner påverkas inte.

(8)

Efter övergångsperiodens utgång bör alla akter som inte redan har offentliggjorts på maltesiska offentliggöras även på det språket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avvikelse från förordning nr 1 och under en period av tre år från och med den 1 maj 2004 skall Europeiska unionens institutioner inte vara bundna av skyldigheten att avfatta alla rättsakter på maltesiska och att offentliggöra dem på detta språk i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna artikel skall inte tillämpas på förordningar som antas gemensamt av Europaparlamentet och rådet.

Artikel 2

Senast 30 månader efter antagandet av denna förordning skall rådet se över hur den fungerar och bestämma om den skall förlängas med en period av ytterligare ett år.

Artikel 3

Vid utgången av övergångsperioden skall alla rättsakter som då ännu inte har offentliggjorts på maltesiska språket offentliggöras även på detta språk.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 maj 2004.

På rådets vägnar

B. COWEN

Ordförande


(1)  EGT 17, 6.10.1958, s. 385/58. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT 17, 6.10.1958, s. 401/58. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.