32004R0911

Kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 163 , 30/04/2004 s. 0065 - 0070


Kommissionens förordning (EG) nr 911/2004

av den 29 april 2004

om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97(1), särskilt artiklarna 7.1 och 10 a-c i denna, och

av följande skäl:

(1) Kommissionens förordning (EG) nr 2629/97 av den 29 december 1997 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 820/97 avseende öronmärken, register på anläggningarna samt pass, inom ramen för systemet för identifiering och registrering av nötkreatur(2), har ändrats väsentligt ett antal gånger. Dessa bestämmelser bör samlas i en enda rättsakt så att gemenskapslagstiftningen blir överskådlig och enhetlig. Förordning (EG) nr 2629/97 bör därför upphävas och ersättas med denna förordning.

(2) Öronmärken bör vara försedda med information om vilken medlemsstat djuret ursprungligen kommer ifrån samt information om det enskilda djuret. Den bästa kodformen för sådana upplysningar är landskoden bestående av två bokstäver kompletterad med högst tolv siffror. Streckkoder kan godkännas vid sidan av systemet med landskoder och högst tolv siffror.

(3) Det är lämpligt att ta hänsyn till de svårigheter som de behöriga myndigheterna i vissa medlemsstater har tagit upp med avseende på koden för identifiering av nötkreatur, och att under en övergångsperiod låta dessa myndigheter använda öronmärken med en alfanumerisk kod. Det är också lämpligt att ta hänsyn till de svårigheter som de italienska myndigheterna har tagit upp och att låta dessa myndigheter använda ytterligare högst tre tecken, förutsatt att dessa tecken inte ingår i den numeriska koden.

(4) För att undvika problem i samband med den gemenskapsinterna handeln med nötkreatur och för att förtydliga gällande regler bör djurhållare, om de vill och i överensstämmelse med nationella bestämmelser, få förvärva ett sådant antal öronmärken i förväg som svarar mot deras behov för en period på högst ett år.

(5) Det bör fastställas vilka uppgifter som skall anges på ersättningsmärkningarna om öronmärken kommer bort.

(6) Det bör fastställas vissa enhetliga minimikrav för öronmärkenas utformning.

(7) Bestämmelserna om öronmärkenas informationsinnehåll bör ses över mot bakgrund av upprättandet av den elektroniska databas som föreskrivs i förordning (EG) nr 1760/2000.

(8) Den information som finns i passet och registret bör vara utformad på ett sådant sätt att det går att spåra djur.

(9) Denna information bör vara densamma som den som skall föras in i den databas som föreskrivs i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen(3).

(10) Den tidsfrist på mellan tre och sju dagar som medlemsstaten skall fastställa för djurhållaren att rapportera djurs förflyttningar, födelse och död bör vara knuten till tidpunkten för denna händelse. Det är emellertid lämpligt att ta hänsyn till svårigheterna i att rapportera födslar inom den föreskrivna tidsfristen som vissa medlemsstater har tagit upp, och att därför låta medlemsstaterna fastställa den tidsfristen från och med den dag då djuret öronmärks.

(11) Det är lämpligt att ta hänsyn till de svårigheter som vissa medlemsstater har tagit upp med avseende på den information som skall finnas i passen för nötkreatur som är födda före den 1 januari 1998. De svårigheter som tagits upp inför Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning med avseende på passen för djur som är födda före den 1 januari 2004 bör också beaktas.

(12) Det bör vara frivilligt att ange vissa uppgifter på passet för nötkreatur som är födda före den 1 januari 1998 och för nötkreatur som är födda före den 1 januari 2004 i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och eller Slovakien. Det undantaget bör inte åsidosätta skyldigheten att ange dessa uppgifter på passet för nötkreatur som är födda på en medlemsstats territorium, om detta krävs enligt de nationella bestämmelserna.

(13) På grund av de kontrollåtgärder som är kopplade till gemenskapens stödprogram måste passet innehålla viss information om olika bidrag, i enlighet med vad som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(4).

(14) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I ÖRONMÄRKET

Artikel 1

1. Av öronmärket skall framgå namn, kod eller logotyp för den behöriga myndighet som tilldelat öronmärket samt de tecken som föreskrivs i punkt 2.

2. För de tecken på öronmärket som utgör identitetsbeteckningen gäller följande:

a) De första två tecknen skall ange i vilken medlemsstat den anläggning ligger där djuret först identifierades; för detta syfte skall de landskoder bestående av två bokstäver som anges i bilaga I användas.

b) Tecknen efter landskoden skall utgöras av högst tolv siffror. Spanien, Irland, Italien, Portugal och Förenade kungariket får dock behålla sitt nuvarande system med en alfanumerisk kod i stället för de tolv siffrorna efter landskoden för djur som är födda senast den 31 december 1999 med avseende på Spanien, Irland, Italien och Portugal, och för djur som är födda senast den 30 juni 2000 med avseende på Förenade kungariket.

3. Utöver den information som avses i punkt 1 får de behöriga myndigheterna godkänna användning av en streckkod.

4. Genom undantag från den begränsning av antalet tecken som anges i punkt 2 b får de behöriga myndigheterna i Italien använda ytterligare högst tre tecken efter den serie tecken som anges i punkt 2. Dessa tecken får dock inte ingå i identitetsbeteckningen som föreskrivs i punkt 2.

5. Djurhållare skall, om de vill och i överensstämmelse med gällande nationella bestämmelser, tillåtas att förvärva ett sådant antal öronmärken i förväg som svarar mot deras behov för en period på högst ett år. De behöriga myndigheterna får inte tillhandahålla fler än fem par öronmärken i förväg till anläggningar med högst fem djur.

6. Om ett öronmärke kommer bort får ersättningsmärket, utöver de föreskrivna uppgifterna och separat från dessa, förses med uppgift om vilken utgåva av ersättningsmärke det rör sig om uttryckt i romerska siffror. I så fall skall identitetsbeteckningen enligt punkt 2 vara densamma. Ersättningsmärken som en medlemsstat använder för djur som är födda i en annan medlemsstat skall minst vara försedda med samma identitetsbeteckning samt med koden eller logotypen för den behöriga myndighet som utfärdat öronmärket.

Artikel 2

Öronmärket skall uppfylla följande krav:

a) Det skall vara tillverkat av ett böjligt plastmaterial.

b) Det skall var svårt att förfalska samt lätt att tyda under djurets hela livstid.

c) Det skall inte kunna återanvändas.

d) Det skall vara utformat på ett sådant sätt att det inte faller av och inte skadar djuret.

e) Det skall endast vara försett med outplånlig text, i enlighet med artikel 1.

Artikel 3

För det första öronmärkets utformning gäller följande:

a) Det skall bestå av två delar, en handel och en hondel.

b) Varje del av öronmärket får bara innehålla de uppgifter som föreskrivs i artikel 1.

c) Var och en av öronmärkets delar skall ha en längd på minst 45 mm.

d) Var och en av öronmärkets delar skall ha en bredd på minst 55 mm.

e) Tecknen skall ha en minsta höjd på 5 mm.

Artikel 4

Medlemsstaterna får välja andra material eller utseenden för det andra öronmärket och de får besluta om att lägga till ytterligare information på det, förutsatt att informationskraven i artikel 1.1 och 1.2 är uppfyllda.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall underrätta varandra och kommissionen om vilken modell de valt för det första och det andra öronmärket i enlighet med i artiklarna 3 och 4.

KAPITEL II PASS OCH REGISTRET PÅ ANLÄGGNINGARNA

Artikel 6

1. Passet skall åtminstone innehålla följande:

a) Den information som avses i artikel 14.3 C.1 första till sjunde strecksatserna i direktiv 64/432/EEG.

b) Den information som avses i

i) artikel 14.3 C.2 andra strecksatsen i direktiv 64/432/EEG, eller

ii) artikel 14.3 C.2 första strecksatsen, om den databas som föreskrivs i artikel 5 i förordning (EG) nr 1760/2000 är fullt fungerande.

c) Samtliga djurhållares underskrifter, dock ej transportörens. När databasen är fullt fungerande enligt artikel 6.3 första strecksatsen i förordning (EG) nr 1760/2000 skall endast den senaste djurhållarens underskrift finnas med.

d) Uppgift om utfärdande myndighet.

e) Datum för passets utfärdande.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel I. A.1 i bilagan till rådets direktiv 91/628/EEG om skydd av djur vid transport(5), får en kalv som är yngre än fyra veckor förflyttas, förutsatt att naveln har läkt. Medlemsstaterna får då föreskriva att den skall åtföljas av ett provisoriskt pass som innehåller åtminstone den information som anges i punkt 1 i ett format som godkänts av den behöriga myndigheten.

Det provisoriska passet skall utfärdas av kalvens förste djurhållare och skall kompletteras av var och en av de följande djurhållarna med undantag av transportörer. Djurhållaren skall skicka det provisoriska passet till den behöriga myndigheten innan djuret är fyra veckor gammalt, eller inom sju dagar räknat från dödsfallet eller slakten, om djuret dör eller slaktas innan det är fyra veckor gammalt. Om kalven fortfarande lever, skall den behöriga myndigheten utfärda ett slutligt pass i enlighet med punkt 1 inom 14 dagar från det att det provisoriska passet inkommit. I slutliga pass skall det finnas uppgift om alla tidigare förflyttningar som kalven varit föremål för i enlighet med vad som anges på det provisoriska passet.

Kalven får inte förflyttas fler än två gånger mellan anläggningar med det tillfälliga passet. Vid tillämpningen av detta stycke skall förflyttningar mellan två anläggningar via en marknad eller uppsamlingsplats räknas som en enda förflyttning, förutsatt att marknaden eller uppsamlingsplatsen, på begäran, för den behöriga myndigheten kan lägga fram en fullständig redovisning av de transaktioner som utförts inom ramen för verksamheten på den marknaden eller uppsamlingsplatsen.

3. Genom undantag från punkt 1 a skall den information som avses i artikel 14.3 C.1 andra och femte strecksatserna i direktiv 64/432/EEG inte vara obligatorisk i pass för nötkreatur som är födda före den 1 januari 1998. Undantaget enligt detta stycke skall inte påverka skyldigheten att lämna ovannämnda information om detta krävs enligt nationella bestämmelser. Medlemsstaterna skall underätta varandra och kommissionen om vilka bestämmelser som tillämpas i praktiken för den information som avses i detta stycke.

4. För Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall undantaget enligt punkt 3 tillämpas på nötkreatur som är födda före den 1 januari 2004.

Artikel 7

Utöver den information som avses i artikel 6 skall följande information om bidragsförhållandena för handjur enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1254/99 läggas till i passet:

a) Sökt eller beviljat bidrag för första åldersgruppen.

b) Sökt eller beviljat bidrag för andra åldersgruppen.

Artikel 8

Det register som förs på varje anläggning skall åtminstone innehålla följande uppgifter:

a) Aktuella uppgifter i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 14.3 C.1 första till fjärde strecksatserna i direktiv 64/432/EEG.

b) Tidpunkten för djurets död på anläggningen.

c) Beträffande djur som lämnar anläggningen: djurhållarens namn och adress (gäller ej transportörer) eller identitetsbeteckningen för den anläggning till vilken djuret överförs samt avsändningsdatum.

d) Beträffande djur som anländer till anläggningen: djurhållarens namn och adress (gäller ej transportörer) eller identitetsbeteckningen för den anläggning från vilken djuret överfördes samt ankomstdatum.

e) Namn och underskrift av den företrädare för en behörig myndighet som kontrollerar registret samt datum då dessa kontroller utförs.

Artikel 9

I samband med födslar får medlemsstaterna, när de fastställer den tidsfrist på mellan tre och sju dagar som skall gälla för djurhållarens rapportering enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1760/2000, i stället för födelsedatumet tillämpa den dag då djuret märks som startdatum för tidsfristen, förutsatt att det inte uppstår någon risk för att dessa datum förväxlas i något register.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall underrätta varandra och kommissionen om utformningen av de pass och de register på anläggningarna som används inom deras territorier.

KAPITEL III SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

1. Förordning (EG) nr 2629/97 skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till förordning (EG) nr 2629/97 skall tolkas som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 204, 11.8.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2) EGT L 354, 30.12.1997, s. 9. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(3) EGT L 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 21/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

(4) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(5) EGT L 340, 11.12.1991, s. 17. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

BILAGA I

Koden på ett nötkreaturs öronmärke skall inledas med de bokstäver som identifierar ursprungsmedlemsstaten i enlighet med följande tabell:

>Plats för tabell>

BILAGA II

Ursprungsmedlemsstat

>Plats för tabell>