4.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/26


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien

( Europeiska unionens officiella tidning L 139 av den 30 april 2004 . Rättad i Europeiska unionens officiella tidning L 226 av den 25 juni 2004 )

I slutformuleringen skall det

i stället för:

”Utfärdad i Strasbourg den 29 april 2004.”

vara:

”Utfärdad i Bryssel den 29 april 2004.”