32004R0594

Kommissionens förordning (EG) nr 594/2004 av den 30 mars 2004 om fastställande av de avgörande händelserna för sektorerna för färsk frukt och färska grönsaker och för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

Europeiska unionens officiella tidning nr L 094 , 31/03/2004 s. 0017 - 0021


Kommissionens förordning (EG) nr 594/2004

av den 30 mars 2004

om fastställande av de avgörande händelserna för sektorerna för färsk frukt och färska grönsaker och för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron(1), särskilt artikel 3.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 2799/98 infördes en ny agromonetär ordning från och med den 1 januari 1999. Tillämpningsföreskrifterna för denna ordning fastställdes genom kommissionens förordning (EG) nr 2808/98(2). I den förordningen fastställs de avgörande händelserna för de gällande växelkurserna på grundval av de kriterier som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 2799/98, utan att det påverkar tillämpningen av förtydliganden eller undantag som eventuellt har fastställts i bestämmelser som omfattar de berörda sektorerna. Det är därför lämpligt att fastställa de avgörande händelserna för de växelkurser som gäller inom sektorerna för färsk frukt och färska grönsaker och för bearbetade produkter av frukt och grönsaker samt att samla dessa i en enda förordning.

(2) Rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(3) och rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker(4) har ändrats många gånger. För klarhetens skull bör alltså kommissionens förordning (EG) nr 293/98 av den 4 februari 1998 om fastställande av de avgörande faktorerna för produkter inom frukt- och grönsakssektorn, för bearbetade produkter av frukt och grönsaker och för vissa levande växter och snittblommor samt för vissa produkter som förtecknas i bilaga II till EEG-fördraget och om upphävande av förordning (EEG) nr 1445/93(5) upphävas och ersättas med en ny förordning.

(3) I artikel 4.1 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1432/2003 av den 11 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på erkännande av producentorganisationer och förhandserkännande av producentgrupper(6) fastställs den lägsta kvantitet avsättningsbar produktion som i enlighet med artikel 11.2 a i förordning (EG) nr 2200/96 krävs av erkända producentorganisationer. Eftersom det rör sig om årliga kvantiteter bör den avgörande händelsen för den växelkurs som skall gälla för denna kvantitet, i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 2799/98, vara den 1 januari det år som kvantiteten avser.

(4) I artikel 15.3 i förordning (EG) nr 2200/96 fastställs de villkor på vilka medlemsstaterna får fastställa en högsta nivå för de tillägg till gemenskapens kompensation för återtagande som betalas av driftsfonderna. Dessa högsta tilläggsbelopp anges i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 103/2004 av den 21 januari 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller ordningen för intervention och återtag från marknaden för frukt och grönsaker(7). Den avgörande händelse som gäller för kompensationen för återtagande bör likaså tillämpas på växelkursen för denna högsta nivå och detta högsta tilläggsbelopp.

(5) I punkt 3 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003 av den 11 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på driftsfonder, verksamhetsprogram och ekonomiskt stöd(8) fastställs det högsta beloppet för de allmänna omkostnader som får ingå i ett verksamhetsprogram. Eftersom det rör sig om ett årligt belopp är det lämpligt att, i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 2799/98 och genom undantag från artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2808/98, även för detta belopp tillämpa den växelkurs som gäller för övriga komponenter i den driftsfond som beloppet avser.

(6) I artikel 3.1 fjärde strecksatsen i förordning (EG) nr 2808/98 föreskrivs att den avgörande händelsen för växelkursen vid återtag av produkter inom frukt- och grönsakssektorn skall vara den första dagen i den månad då återtaget äger rum. Denna bestämmelse bör inte bara tillämpas på de återtag som görs i enlighet med artikel 23.1 i förordning (EG) nr 2200/96, utan, eftersom det rör sig om förknippade eller likartade transaktioner, även på det stöd till transportkostnaderna för frukt och grönsaker i samband med gratisutdelning som i enlighet med artikel 30.6 i förordning (EG) nr 2200/96 föreskrivs i artikel 16.1 i förordning (EG) nr 103/2004, samt på de högsta tillåtna sorterings- och förpackningskostnaderna för produkter som delas ut gratis som i enlighet med artikel 30.6 i förordning (EG) nr 2200/96 betalas av gemenskapen på de villkor som anges i artikel 17 i förordning (EG) nr 103/2004.

(7) I artikel 2.3 i kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter till importsystemet för frukt och grönsaker(9) föreskrivs att de priser som noterats i enlighet med punkt 2 i samma artikel skall minskas med ett fast belopp om de har noterats i grossist-/detaljhandelsledet. Bestämmelserna i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 2808/98 bör även gälla i detta fall.

(8) Bestämmelserna i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 2808/98 bör tillämpas på beräkningen av det schablonimportvärde som avses i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 3223/94.

(9) För genomförandet av artikel 5.1 a och artikel 5.1a a i förordning (EG) nr 3223/94 (faktureringsmetoden) är det nödvändigt att uttrycka införselpriset för partiet i fråga i euro. I likhet med artikel 2 i förordning (EG) nr 2808/98 bör de växelkurser användas som gäller den dag då tulldeklarationen godtas.

(10) Det exportbidrag som föreskrivs i artikel 35 i förordning (EG) nr 2200/96 ingår i den ordning för handel med tredje land som infördes genom avdelning V i samma förordning. Artikel 2 i förordning (EG) nr 2808/98 bör alltså tillämpas på detta bidrag.

(11) I artikel 2 i förordning (EG) nr 2201/96 föreskrivs en ordning med produktionsstöd för vissa produkter som framställts av tomater, persikor och päron. Enligt denna ordning får det beviljas stöd till producentorganisationer. I artikel 6a i samma förordning införs likaså ett system för produktionsstöd för torkade fikon och katrinplommon. Enligt denna ordning får stöd beviljas det bearbetningsföretag som har betalat ett visst lägsta pris för råvaran till producenten. Med hänsyn till det mycket stora antalet berörda aktörer, bearbetningsföretag och producentorganisationer bör den avgörande händelsen för växelkursen, i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 2799/98 och genom undantag från artikel 3.2 i förordning (EG) nr 2808/98, fastställas till den första dagen i den månad då bearbetningsföretaget övertar produkterna. Detta övertagande bör definieras närmare.

(12) Bestämmelserna i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 2808/98 bör tillämpas på uppköpspriset för torkade druvor och torkade fikon enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

(13) Enligt artikel 9.4 i förordning (EG) nr 2201/96 får ett stöd beviljas för lagring av torkade druvor och torkade fikon. Detta stöd beviljas för varje effektiv lagringsdag. Med hänsyn till det praktiska genomförandet av bestämmelserna, och i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 2799/98, bör det fastställas en månatlig avgörande händelse för beviljandet av detta stöd.

(14) Bestämmelserna i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 2808/98 bör tillämpas på det försäljningspris för torkade druvor och torkade fikon som innehas av lagringsorgan som fastställts på förhand i euro enligt artikel 9.7 i förordning (EG) nr 2201/96.

(15) Bestämmelserna i artikel 5.4 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 2808/98 bör tillämpas på de säkerheter som avses i artikel 9.3 andra stycket samt i artikel 9.7 andra stycket i förordning (EG) nr 2201/96.

(16) Det exportbidrag som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 2201/96 och den utförselavgift som tas ut vid export av vissa produkter som innehåller tillsatt socker enligt artikel 20 i nämnda förordning omfattas av den ordning för handeln med tredje land som införs genom avdelning II i den förordningen. Artikel 2 i förordning (EG) nr 2808/98 bör därför tillämpas i detta fall.

(17) Enligt den ordning som infördes genom rådets förordning (EG) nr 2202/96 av den 28 oktober 1996 om att inrätta ett system med stöd till producenter av vissa citrusfrukter(10) får stöd beviljas producentorganisationer för de kvantiteter citroner, grapefrukter, apelsiner, mandariner, klementiner och satsumas som de levererar till bearbetning inom ramen för avtal. Med hänsyn till det mycket stora antalet berörda aktörer, bearbetningsföretag och producenter bör den avgörande händelsen för växelkursen, i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 2799/98 och genom undantag från artikel 3.2 i förordning (EG) nr 2808/98 vara den första dagen i den månad då bearbetningsföretaget övertar produkterna. Detta övertagande äger rum vid utfärdandet av det leveransintyg som föreskrivs i artikel 17.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2111/2003 av den 1 december 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2202/96 om att inrätta ett system med stöd till producenter av vissa citrusfrukter(11).

(18) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med det gemensamma yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker och Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I DEFINITIONER

Artikel 1

Definitioner

1. De definitioner som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 2799/98 skall gälla vid tillämpningen av denna förordning.

2. Med "övertagande av ett parti" avses i denna förordning påbörjandet av den fysiska leveransen av det berörda partiet.

KAPITEL II FÄRSK FRUKT OCH FÄRSKA GRÖNSAKER

Artikel 2

Producentorganisationer

Vid omräkningen till euro av den lägsta kvantitet avsättningsbar produktion som fastställs i artikel 4.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1432/2003 skall den avgörande händelsen för växelkursen vara den 1 januari det år som kvantiteten avser.

Artikel 3

Driftsfonder

1. Vid tillämpningen av artikel 15.3 andra stycket i förordning (EG) nr 2200/96 skall växelkursen för de högsta tillägg som fastställs i bilaga II till förordning (EG) nr 103/2004 vara den växelkurs som gäller för motsvarande gemenskapskompensation för återtagande och som fastställts i enlighet med artikel 4.1 i den här förordningen.

2. Den avgörande händelsen för det fasta belopp som fastställs i punkt 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 1433/2003 skall vara den 1 januari det år som beloppet gäller.

Artikel 4

Intervention/återtag/transport-, sorterings- och förpackningskostnader

1. Den avgörande händelsen för gemenskapens kompensation för återtagande enligt bilaga V till förordning (EG) nr 2200/96 skall vara den första dagen i den månad då återtaget äger rum.

2. Växelkursen för de fasta transportkostnader som avses i artikel 16.1 i förordning (EG) nr 103/2004 och fastställs i bilaga V till samma förordning skall vara den växelkurs som fastställts i enlighet med punkt 1.

3. Växelkursen för de fasta sorterings- och förpackningskostnader som avses i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 103/2004 skall vara den växelkurs som fastställs i enlighet med punkt 1.

Artikel 5

Ordningen med införselpris

1. Den avgörande händelsen för den växelkurs som skall gälla för omräkning till en icke deltagande medlemsstats nationella valuta av det fasta belopp som anges i artikel 2.3 i förordning (EG) nr 3223/94 skall vara den dag då det pris noterats som det fasta beloppet avser.

2. För beräkningen av det schablonimportvärde som avses i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 3223/94 skall den avgörande händelsen för växelkursen för de representativa kurserna vara den dag som dessa kurser avser.

3. Vid tillämpningen av artikel 5.1 a och 5.1a a i förordning (EG) nr 3223/94 skall den avgörande händelsen för växelkursen vara den dag då tulldeklarationen godtas.

Artikel 6

Exportbidrag

Artikel 2 i förordning (EG) nr 2808/98 skall gälla för det exportbidrag som föreskrivs i artikel 35.1 i förordning (EG) nr 2200/96.

KAPITEL III BEARBETADE PRODUKTER AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

Artikel 7

Stöd för bearbetningen av tomater, persikor, päron, fikon och katrinplommon

1. Den avgörande händelsen för den växelkurs som skall gälla för stödet till producentorganisationer enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller tomater, persikor och päron, samt för det produktionsstöd för torkade fikon och katrinplommon som avses i artikel 6a.1 i nämnda förordning skall vara den första dagen i den månad då bearbetningsanläggningen övertar produkterna.

2. Den avgörande händelsen för den växelkurs som skall gälla för det minimipris som avses i artikel 6a.2 i förordning (EG) nr 2201/96 skall vara den första dagen i den månad då bearbetningsanläggningen övertar produkterna.

Artikel 8

Stöd för torkade druvor och torkade fikon

1. Den avgörande händelsen för den växelkurs som skall gälla för det uppköpspris som avses i artikel 9.2 i förordning (EG) nr 2201/96 skall vara den dag då produkterna övertas av lagringsorganet i enlighet med punkt 1 i samma artikel.

2. Den avgörande händelsen för den växelkurs som skall gälla för det lagringsstöd som avses i artikel 9.4 i förordning (EG) nr 2201/96 skall vara den första dagen i månaden för den dag för vilken stödet beviljas.

3. Den avgörande händelsen för den växelkurs som skall gälla för det försäljningspris som fastställts på förhand i enlighet med artikel 9.7 i förordning (EG) nr 2201/96 för torkade druvor och torkade fikon som innehas av lagringsorganen skall vara den dag då köparen övertar produkterna, eller den dag då denne betalar produkterna om detta sker först.

4. Den avgörande händelsen för den växelkurs som skall gälla för de i euro fastställda säkerheter som avses i artikel 9.3 andra stycket och i artikel 9.7 andra stycket i förordning (EG) nr 2201/96 skall vara den dag då anbudet eller ansökan om köp lämnas in.

Artikel 9

Exportbidrag

Den avgörande händelsen för den växelkurs som skall gälla för det exportbidrag som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 2201/96 och för den exportavgift som avses i artikel 20 i nämnda förordning skall vara godtagandet av exportdeklarationen.

KAPITEL IV CITRUSFRUKTER AVSEDDA FÖR BEARBETNING

Artikel 10

Stöd till producentorganisationer för citrusfrukter

Den avgörande händelsen för den växelkurs som skall gälla för stöd till producentorganisationer enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 2202/96 skall vara den första dagen i den månad då bearbetningsanläggningen mottager produkterna, i enlighet med artikel 17.2 i förordning (EG) nr 2111/2003.

KAPITEL V UPPHÄVANDE OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

Ikraftträdande

Förordning (EG) nr 293/98 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilagan.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 mars 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2) EGT L 349, 24.12.1998, s. 36. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2304/2003 (EUT L 342, 30.12.2003, s. 6).

(3) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(4) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004, s. 25).

(5) EGT L 30, 5.2.1998, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1410/1999 (EGT L 164, 30.6.1999, s. 53).

(6) EUT L 203, 12.8.2003, s. 18.

(7) EUT L 16, 23.1.2004, s. 3.

(8) EUT L 203, 12.8.2003, s. 25.

(9) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).

(10) EGT L 297, 21.11.1996, s. 49. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1933/2001 (EGT L 262, 2.10.2001, s. 6).

(11) EUT L 317, 2.12.2003, s. 5.

BILAGA

JÄMFÖRELSETABELL

>Plats för tabell>