32004R0481

Kommissionens förordning (EG) nr 481/2004 av den 15 mars 2004 om fastställande av exportbidrag för griskött

Europeiska unionens officiella tidning nr L 078 , 16/03/2004 s. 0009 - 0010


Kommissionens förordning (EG) nr 481/2004

av den 15 mars 2004

om fastställande av exportbidrag för griskött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1365/2000(2), särskilt artikel 13.3 andra stycket i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 13 i förordning (EEG) nr 2759/75 fastställs att skillnaden mellan världsmarknadspriserna för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 i den förordningen och gemenskapspriserna för dessa produkter får utjämnas av ett exportbidrag.

(2) Av tillämpningen av dessa regler och kriterier på den nuvarande marknadssituationen för griskött följer att bidraget bör fastställas så som anges nedan.

(3) I fråga om produkter som omfattas av KN-nummer 0210 19 81 bör bidraget begränsas till ett belopp som tar hänsyn dels till de kvalitativa egenskaperna hos var och en av produkterna som omfattas av detta nummer, dels till den förväntade utvecklingen av produktionskostnaderna på världsmarknaden. Det är viktigt att gemenskapen fortsätter att delta i den internationella handeln med vissa typiska italienska produkter som omfattas av KN-nummer 0210 19 81.

(4) På grund av konkurrensvillkoren i vissa tredje länder som traditionellt är de viktigaste importländerna för produkter som omfattas av KN-numren 1601 00 och 1602, bör bidraget för dessa produkter fastställas med hänsyn till den situationen. Åtgärder bör vidtas för att säkerställa att bidraget endast beviljas för nettovikten av det ätliga innehållet och att nettovikten av eventuella ben i dessa beredningar dras av.

(5) Enligt artikel 13 i förordning (EEG) nr 2759/75 kan situationen på världsmarknaden eller särskilda krav på vissa marknader göra det nödvändigt att differentiera bidraget beroende på bestämmelse för de varor som förtecknas i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2759/75.

(6) Bidragen bör fastställas med hänsyn till ändringarna av den nomenklatur för exportbidrag som fastställs genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 118/2003(4).

(7) Exportbidrag bör endast beviljas för produkter som kan omsättas fritt inom gemenskapen. Det bör därför föreskrivas att produkterna för att berättiga till exportbidrag bör vara kontrollmärkta i enlighet med rådets direktiv 64/433/EEG(5), senast ändrat genom direktiv 95/23/EG(6), rådets direktiv 94/65/EG(7) och rådets direktiv 77/99/EEG(8), senast ändrat genom direktiv 97/76/EG(9).

(8) Förvaltningskommittén för griskött har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över de varor som beviljas det exportbidrag som anges i artikel 13 i förordning (EEG) nr 2759/75 och bidragsbeloppen fastställs enligt bilagan till den här förordningen.

Produkterna skall uppfylla de krav på kontrollmärkning som fastställs i följande rättsakter:

- Bilaga I, kapitel XI i direktiv 64/433/EEG.

- Bilaga I, kapitel VI i direktiv 94/65/EG.

- Bilaga B, kapitel VI i direktiv 77/99/EEG.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 1.

(2) EGT L 156, 29.6.2000, s. 5.

(3) EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.

(4) EGT L 20, 24.1.2003, s. 3.

(5) EGT 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

(6) EGT L 243, 11.10.1995, s. 7.

(7) EGT L 368, 31.12.1994, s. 10.

(8) EGT L 26, 31.1.1977, s. 85.

(9) EGT L 10, 16.1.1998, s. 25.

BILAGA

till kommissionens förordning av den 15 mars 2004 om fastställande av exportbidrag för griskött

>Plats för tabell>

Anm.:

Produktkoderna och destinationskoderna serie "A" fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 27.3.2002, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:

P06 Alla destinationer utom Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien, Lettland, Estland, Litauen, Cypern, Malta, Slovenien.