32004R0471

Kommissionens förordning (EG) nr 471/2004 av den 12 mars 2004 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

Europeiska unionens officiella tidning nr L 077 , 13/03/2004 s. 0036 - 0037


Kommissionens förordning (EG) nr 471/2004

av den 12 mars 2004

om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1), särskilt artikel 27.5 a och artikel 27.15 i denna, och

med beaktande av följande:

(1) De exportbidragssatser som från och med den 20 februari 2004 gäller för de produkter som förtecknas i bilagan, och som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 300/2004(2).

(2) Tillämpningen av de bestämmelser och kriterier som fastställs i förordning (EG) nr 300/2004 på den information som kommissionen för närvarande har tillgång till, medför att de exportbidrag som för närvarande gäller bör ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidragssatser som fastställs i förordning (EG) nr 300/2004 ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 mars 2004.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EGT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2) EUT L 20, 20.2.2004, s. 22.

BILAGA

Bidragssatser som från och med den 13 mars 2004 skall tillämpas för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

>Plats för tabell>