32004R0447

Kommissionens förordning (EG) nr 447/2004 av den 10 mars 2004 om bestämmelser för att underlätta övergången från stöd enligt förordning (EG) nr 1268/1999 till stöd enligt förordningarna (EG) nr 1257/1999 och (EG) nr 1260/1999 för Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien

Europeiska unionens officiella tidning nr L 072 , 11/03/2004 s. 0064 - 0065


Kommissionens förordning (EG) nr 447/2004

av den 10 mars 2004

om bestämmelser för att underlätta övergången från stöd enligt förordning (EG) nr 1268/1999 till stöd enligt förordningarna (EG) nr 1257/1999 och (EG) nr 1260/1999 för Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artiklarna 32.5 och 33.5 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom rådets förordning (EG) nr 1268/1999(1) införs ett gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (programmet Sapard). Det programmet innehåller en rad åtgärder som efter anslutningen kommer att stödjas inom ramen för förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar(2) eller rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(3). För att underlätta övergången mellan dessa två typer av stöd är det lämpligt att precisera den period under vilken åtaganden kan ingås med stödmottagarna enligt programmet Sapard.

(2) Det är nödvändigt att specificera villkoren för att till programplaneringen för landsbygdsutveckling överföra projekt som godkänts enligt förordning (EG) nr 1268/1999, men som inte längre kan finansieras enligt nämnda förordning.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för jordbruksstrukturer och landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definition

I denna förordning avses med nya medlemsstater: Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien.

Artikel 2

Period för ingående av avtal enligt förordning (EG) nr 1268/1999

1. När det gäller åtgärder som efter anslutningen kan finansieras av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), i enlighet med artikel 47 a i förordning (EG) nr 1257/1999, får de nya medlemsstaterna fortsätta att ingå avtal eller åtaganden enligt förordning (EG) nr 1268/1999 fram till det datum då planen för landsbygdsutveckling inlämnas till kommissionen.

2. När det gäller de åtgärder eller delåtgärder som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 1268/1999 och som efter anslutningen kan finansieras av utvecklingssektionen vid EUGFJ enligt artikel 2.2 a i förordning (EG) nr 1260/1999, får de nya medlemsstaterna fortsätta att ingå avtal eller åtaganden enligt förordning (EG) nr 1268/1999, fram till det datum då de börjar ingå avtal eller åtaganden om åtgärder enligt förordning (EG) nr 1260/1999.

Artikel 3

Finansiering av Sapard-projekt när anslagen är slut

1. För projekt för vilka avtal ingåtts från och med 2002 inom ramen för de åtgärder som avses i artikel 2 fjärde, sjunde och fjortonde strecksatsen i förordning (EG) nr 1268/1999 får betalningar som görs efter den 31 december 2006 integreras i programplaneringen för landsbygdsutveckling för perioden 2004-2006 enligt förordning (EG) nr 1257/1999 och finansieras av garantisektionen vid EUGFJ.

2. Betalningar avseende projekt för vilka anslagen enligt förordning (EG) nr 1268/1999 är slut eller otillräckliga får integreras i programplaneringen för landsbygdsutveckling för perioden 2004-2006 enligt förordning (EG) nr 1257/1999 och finansieras av garantisektionen vid EUGFJ.

3. Om de nya medlemsstaterna tillämpar punkterna 1 och 2 skall de ange motsvarande åtagandebemyndiganden i finansieringsöversikten i bilaga II till förordning (EG) nr 141/2004(4).

4. Bestämmelserna om stödberättigande och kontroll av stöd enligt förordning (EG) nr 1268/1999 skall fortsätta att tillämpas.

5. Den berörda nya medlemsstaten skall upprätta en förteckning över godkända projekt.

Artikel 4

Med förbehåll för att anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft, träder denna förordning i kraft samma datum som det fördraget.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 mars 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 87. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 696/2003 (EUT L 99, 17.4.2003, s. 24).

(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom anslutningsakten från 2003.

(3) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1105/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 3.)

(4) EUT L 24, 29.1.2004, s. 25.