32004R0433

Kommissionens förordning (EG) nr 433/2004 av den 9 mars 2004 om upphävande av en rad beslut om import från tredje land av animaliska biprodukter (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 071 , 10/03/2004 s. 0005 - 0006


Kommissionens förordning (EG) nr 433/2004

av den 9 mars 2004

om upphävande av en rad beslut om import från tredje land av animaliska biprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin och färskt kött(1), senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003(2), särskilt artiklarna 3 och 16 i denna,

med beaktande av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG(3), senast ändrat genom kommissionens beslut 2003/42/EG(4), särskilt artiklarna 10 och 13 i detta, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 72/462/EEG fastställs bestämmelser för hälso- och veterinärbesiktning vid import av vissa djur, köttslag och köttprodukter till EU. Det direktivet utgör den rättsliga grunden för följande beslut av kommissionen som rör import av vissa animaliska produkter och biprodukter till EU:

- Beslut 89/18/EEG av den 22 december 1988 om import från tredje land av färskt kött för andra ändamål än som livsmedel(5).

- Beslut 92/187/EEG av den 28 februari 1992 om de villkor som skall vara uppfyllda vid import av vissa råvaror för läkemedelsindustrin från vissa tredje länder som inte återfinns på den förteckning som upprättats genom rådets beslut 79/542/EEG(6).

- Beslut 92/183/EEG av den 3 mars 1992 om allmänna villkor för import av vissa råvaror till läkemedelstillverkningsindustrin från de tredje länder som återfinns på den förteckning som upprättats genom rådets beslut 79/542/EEG(7).

(2) I direktiv 92/118/EEG fastställs gemenskapsbestämmelser som rör djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen samt import till gemenskapen av vissa animaliska produkter. Det direktivet utgör också den rättsliga grunden för följande beslut av kommissionen:

- Beslut 94/143/EG av den 1 mars 1994 om djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av serum från hästdjur från tredje land(8).

- Beslut 94/309/EG av den 27 april 1994 om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av vissa foder till sällskapsdjur och vissa ogarvade ätbara produkter för sällskapsdjur, som innehåller lågriskmaterial av animaliskt ursprung(9), senast ändrat genom beslut 97/199/EG(10).

- Beslut 94/344/EG av den 27 april 1994 om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av bearbetat animaliskt protein inbegripet produkter med innehåll av detta protein för användning i djurfoder(11), senast ändrat genom beslut 97/198/EG(12).

- Beslut 94/435/EG av den 10 juni 1994 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av svinborst från tredje land(13).

- Beslut 94/446/EG av den 14 juni 1994 om villkoren för import från tredje land av ben och benprodukter, horn och hornprodukter, hovar och hovprodukter, utom mjöl därav, avsedda för vidare bearbetning till produkter som inte är avsedda som livsmedel eller djurfoder(14), senast ändrat genom beslut 97/197/EG(15).

- Beslut 94/860/EG av den 20 december 1994 om fastställande av kraven för import från tredje land av biodlingsprodukter avsedda att användas till biodling(16).

- Beslut 95/341/EG av den 27 juli 1995 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import från tredje land av mjölk och mjölkbaserade produkter som inte är avsedda som livsmedel(17), ändrat genom beslut 96/106/EG(18).

- Beslut 96/500/EG av den 22 juli 1996 om fastställande av djurhälsovillkor och intyg eller officiell deklaration för import av jakttroféer av fåglar och hovdjur som inte genomgått fullständig konservering från tredje länder(19).

- Beslut 97/168/EG av den 29 november 1996 om djurhälsokrav och utfärdande av intyg eller officiell försäkran för import av hudar och skinn av hovdjur från tredje land(20).

- Kommissionens beslut 97/198/EG av den 25 mars 1997 om fastställande av djurhälsokrav och veterinärintyg för import av bearbetat animaliskt protein från vissa tredje länder som använder alternativa värmebehandlingssystem och om ändring av kommissionens beslut 94/344/EG(21).

(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG av den 21 oktober 2002 om ändring av rådets direktiv 90/425/EEG och 92/118/EEG i fråga om hälsokrav för animaliska biprodukter innebar en betydande ändring av dessa direktiv(22), särskilt genom att begränsa dess tillämpningsområde till att enbart omfatta animaliska produkter avsedda som livsmedel samt patogener.

(4) Alla gemenskapsbestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda som livsmedel föreskrivs nu i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002(23).

(5) För att göra gemenskapslagstiftningen enhetlig och tydlig bör man därför upphäva de kommissionsbeslut som rör animaliska biprodukter vilka inte är avsedda som livsmedel och som har direktiv 72/462/EEG och 92/118/EEG som rättslig grund.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning överensstämmer med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upphävande av beslut

Följande beslut skall upphävas: 89/18/EEG, 92/187/EEG, 92/183/EEG, 94/143/EG, 94/309/EG, 94/344/EG, 94/435/EG, 94/446/EG, 94/860/EG, 95/341/EG, 96/500/EG, 97/168/EG samt 97/198/EG.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning skall träda i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Förordningen skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28.

(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 36.

(3) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(4) EGT L 13, 18.1.2003, s. 24.

(5) EGT L 8, 11.1.1989, s. 17.

(6) EGT L 87, 2.4.1992, s. 20.

(7) EGT L 84, 31.3.1992, s. 33.

(8) EGT L 62, 5.3.1994, s. 41.

(9) EGT L 137, 1.6.1994, s. 62.

(10) EGT L 84, 26.3.1997, s. 44.

(11) EGT L 154, 21.6.1994, s. 45.

(12) EGT L 84, 26.3.1997, s. 36.

(13) EGT L 180, 14.7.1994, s. 40.

(14) EGT L 183, 19.7.1994, s. 46.

(15) EGT L 84, 26.3.1997, s. 32.

(16) EGT L 352, 31.12.1994, s. 69.

(17) EGT L 200, 24.8.1995, s. 42.

(18) EGT L 24, 13.1.1996, s. 34.

(19) EGT L 203, 13.8.1996, s. 13.

(20) EGT L 67, 7.3.1997, s. 19.

(21) EGT L 84, 26.3.1997, s. 36.

(22) EGT L 315, 19.11.2002, s. 14.

(23) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.