32004R0367

Kommissionens förordning (EG) nr 367/2004 av den 27 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2261/2003 beträffande den tillgängliga kvantitet för vilken ansökningar om importlicenser för vissa grisköttsprodukter får lämnas in för perioden 1–30 april 2004

Europeiska unionens officiella tidning nr L 063 , 28/02/2004 s. 0033 - 0034


Kommissionens förordning (EG) nr 367/2004

av den 27 februari 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2261/2003 beträffande den tillgängliga kvantitet för vilken ansökningar om importlicenser för vissa grisköttsprodukter får lämnas in för perioden 1-30 april 2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött(1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 774/94 av den 29 mars 1994 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1432/94 av den 22 juni 1994 om tillämpningsföreskrifter för griskött till den importordning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter(3), särskilt artikel 4.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) När Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 bör de komma i åtnjutande av de tullkvoter inom grisköttssektorn som öppnats genom förordning (EG) nr 774/94, på villkor som är skäliga i förhållande till dem som gäller för de nuvarande medlemsstaterna. Därför bör de ekonomiska aktörerna i dessa stater få möjlighet att fullt ut ta del av dessa kvoter från och med anslutningen.

(2) För att inte skapa snedvridning på marknaden före och efter den 1 maj 2004 har de kvotandelar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1432/94 för 2004 ändrats genom kommissionens förordning (EG) nr 332/2004(4), dels när det gäller tidsplanen, dels när det gäller fördelningen av kvantiteterna. Det är därför nödvändigt att ändra kommissionens förordning (EG) nr 2261/2003 av den 22 december 2003 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i december 2003 skall beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2261/2003 ändras på följande sätt:

a) I artikel 1 skall punkt 2 ersättas med följande:

"2. För perioden 1-30 april 2004 får ansökningar om importlicens inlämnas för den totala kvantitet som anges i bilaga II, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1432/94."

b) Bilaga II skall ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 februari 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1365/2000 (EGT L 156, 29.6.2000, s. 5).

(2) EGT L 91, 8.4.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2198/95 (EGT L 221, 19.9.1995, s. 3).

(3) EGT L 156, 23.6.1994, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1006/2001 (EGT L 140, 24.5.2001, s. 13).

(4) EUT L 60, 27.2.2004, s. 10.

(5) EUT L 336, 21.12.2003, s. 14.

BILAGA

"BILAGA II

>Plats för tabell>"