32004R0170

Kommissionens förordning (EG) nr 170/2004 av den 29 januari 2004 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2315/2003

Europeiska unionens officiella tidning nr L 027 , 30/01/2004 s. 0043 - 0043


Kommissionens förordning (EG) nr 170/2004

av den 29 januari 2004

om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2315/2003

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2) särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) En anbudsinfordran om den största sänkningen av importtullar för majs till Portugal från tredje land har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 2315/2003(3).

(2) I enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1839/95(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2235/2000(5), kan kommissionen på grundval av meddelade anbud och enligt förfarandet som föreskrivs i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92, besluta att inte fullfölja anbudsinfordran.

(3) Med särskild hänsyn till kriterierna i artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 1839/95 är det inte uppenbart att en största sänkning av importtullar skall företas.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anbud som meddelats från och med den 23 till och med den 29 januari 2004 enligt den anbudsinfordran om sänkning av importtullar för majs som avses i förordning (EG) nr 2315/2003 skall inte fullföljas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 januari 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EUT L 342, 30.12.2003, s. 34.

(4) EGT L 177, 28.7.1995, s. 4.

(5) EGT L 256, 10.10.2000, s. 13.