32004R0147

Kommissionens förordning (EG) nr 147/2004 av den 28 januari 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vanligt vete som innehas av det belgiska interventionsorganet

Europeiska unionens officiella tidning nr L 024 , 29/01/2004 s. 0042 - 0043


Kommissionens förordning (EG) nr 147/2004

av den 28 januari 2004

om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vanligt vete som innehas av det belgiska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), särskilt artikel 5 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 av den 28 juli 1993 om förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan(2), föreskrivs bland annat att det spannmål som innehas av interventionsorgan skall försäljas genom anbudsinfordran och enligt sådana prisförhållanden att marknadsstörningar undviks.

(2) Belgien förfogar fortfarande över interventionslager av vanligt vete.

(3) På grund av svåra klimatförhållanden i en stor del av gemenskapen minskade spannmålsproduktionen kraftigt under regleringsåret 2003/2004. Denna situation har lokalt medfört högre priser, vilket orsakar särskilda problem för uppfödare och för foderindustrin, som får svårigheter att göra inköp till konkurrenskraftiga priser.

(4) De lager av vanligt vete som innehas av det belgiska interventionsorganet bör göras tillgängliga för den inre marknaden.

(5) För att få överblick över situationen på gemenskapsmarknaden är det lämpligt att kommissionen fastställer villkoren för anbudsinfordran.

(6) Det är viktigt att bevara anbudsgivarnas anonymitet i det belgiska interventionsorganets anmälan till kommissionen.

(7) För att modernisera hanteringen är det också lämpligt att föreskriva att de uppgifter som kommissionen behöver skall förmedlas via e-post.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det belgiska interventionsorganet skall inleda försäljning genom stående anbudsinfordran på gemenskapens inre marknad av 68282 ton vanligt vete som det förfogar över.

Artikel 2

Försäljningen enligt artikel 1 skall ske enligt villkoren i förordning (EEG) nr 2131/93.

Genom undantag från den förordningen skall emellertid

a) anbuden utformas på grundval av den faktiska kvaliteten hos det parti som anbudet avser,

b) lägsta försäljningspris fastställas på en sådan nivå att det inte orsakar störningar på marknaderna för spannmål.

Artikel 3

Genom undantag från artikel 13.4 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall säkerheten för anbudet fastställas till 10 euro per ton.

Artikel 4

1. Tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordran är den 5 februari 2004, kl. 9.00 (lokal tid, Bryssel).

Tidsfristen för inlämnande av anbud för de följande omgångarna skall löpa ut varje torsdag kl. 9.00 (lokal tid, Bryssel), med undantag av den 8 april och den 20 maj 2004.

Tidsfristen för inlämnande av anbud för den sista delanbudsinfordran skall löpa ut den 24 juni 2004, kl. 9.00 (lokal tid, Bryssel).

2. Anbuden skall lämnas in till det belgiska interventionsorganet: Bureau d'intervention et de restitution belge

(BIRB)

Rue de Trèves 82 B - 1040 Bryssel Fax (32-2) 287 25 24

Artikel 5

Det belgiska interventionsorganet skall underrätta kommissionen om de inkomna anbuden senast två timmar efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud löpt ut. Anbuden skall skickas med elektronisk post och med hjälp av formuläret i bilagan.

Artikel 6

Kommissionen skall enligt förfarandet i artikel 23 i förordning (EG) nr 1766/92 fastställa det lägsta försäljningspriset eller besluta att avvisa de inlämnade anbuden.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 januari 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1104/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 1).

(2) EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1630/2000 (EGT L 187, 26.7.2000, s. 24).

BILAGA

Stående anbudsinfordran för försäljning av 68282 ton vanligt vete som innehas av det belgiska interventionsorganet

Förordning (EG) nr 147/2004

>PIC FILE= "L_2004024SV.004302.TIF">

E-postadress för anmälan av uppgifter enligt artikel 5:

AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int