32004R0026

Kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta

Europeiska unionens officiella tidning nr L 005 , 09/01/2004 s. 0025 - 0035


Kommissionens förordning (EG) nr 26/2004

av den 30 december 2003

om registret över gemenskapens fiskeflotta

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken(1), särskilt artikel 15.3 och 15.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) För tillämpning av den gemensamma fiskeripolitiken föreskrivs det genom artikel 15 i förordning (EG) nr 2371/2002 att varje medlemsstat skall föra ett register över de av gemenskapens fiskefartyg som för dess flagg och att kommissionen skall upprätta ett register över gemenskapens fiskeflotta på grundval av de nationella registren.

(2) För att registret över gemenskapens fiskefartyg skall fungera som ett effektivt och komplett instrument vid tillämpningen av den gemensamma fiskeripolitiken bör det omfatta samtliga gemenskapens fiskefartyg, även de som uteslutande används inom vattenbruket.

(3) För att få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att förvalta fiskefartygens kapacitet och deras verksamhet bör det fastställas vilka närmare uppgifter om fartygen som skall föras in i varje medlemsstats register över fiskefartyg enligt artikel 15.1 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002.

(4) Det bör fastställas förfaranden för hur uppgifterna i varje medlemsstats register skall förmedlas till kommissionen, så att registret över gemenskapens fiskeflotta regelbundet kan uppdateras.

(5) Kännetecknen och den utvändiga märkningen som registreras av medlemsstaterna skall uppfylla kraven i rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper(2), ändrad genom förordning (EG) nr 3259/94(3), och kommissionens förordning (EEG) nr 1381/87 av den 20 maj 1987 om fastställande av närmare bestämmelser för märkning och dokumentation av fiskefartyg(4).

(6) Medlemsstaterna bör ständigt övervaka kvaliteten på uppgifterna i det nationella registret, som kommer att kontrolleras av kommissionen så snart de har lämnats.

(7) För att följa fartygens förflyttningar mellan medlemsstater och garantera en tillförlitlig koppling mellan uppgifterna i registren över gemenskapens fiskefartyg och de som finns i andra databaser med uppgifter om fisket är det viktigt att vart och ett av gemenskapens fiskefartyg förses med ett nummer som under inga omständigheter kan överföras eller ändras.

(8) För att tillämpningen av denna förordning skall bli effektiv och för att förenkla hantering av uppgifterna bör det fastställas vilken form av kommunikation som skall användas mellan medlemsstaterna och kommissionen.

(9) Det bör föreskrivas att kommissionen skall ge medlemsstaterna tillgång till samtliga uppgifter i registret över gemenskapens fiskeflotta, i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001(5).

(10) Med beaktande av de ändringar som genom artikel 15 i förordning (EG) nr 2371/2002 görs inom förvaltningen av registren över fiskefartyg bör kommissionens förordning (EG) nr 2090/98 av den 30 september 1998 om gemenskapens register över fiskefartyg(6), ändrad genom förordning (EG) nr 839/2002(7), upphävas.

(11) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1. Genom denna förordning

a) fastställs det lägsta antalet uppgifter om egenskaper och uppgifter om de fartyg som skall föras in i registret som varje medlemsstat skall föra över de fiskefartyg som för dess flagg (nedan kallat "det nationella registret"),

b) fastställs medlemsstaternas förpliktelser när det gäller att samla in, kontrollera och meddela kommissionen uppgifterna i de nationella registren,

c) fastställs kommissionens förpliktelser för förvaltningen av registret över gemenskapens fiskeflotta (nedan kallat "gemenskapens register").

2. Uppgifterna i gemenskapens register skall fungera som referenser vid tillämpningen av den gemensama fiskeripolitiken.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning omfattar alla gemenskapens fiskefartyg, också de som uteslutande används för vattenbruk i den mening som avses i bilaga III punkt 2.2 till rådets förordning (EG) nr 2792/1999(8).

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

1. händelse: varje inträde eller utträde av ett fartyg ur flottan, och varje registrering eller ändring av någon av de uppgifter som fastställs i bilaga I,

2. överföring: en numerisk sändning av en eller flera händelser via det telekommunikationsnät som överenskommits mellan de nationella myndigheterna och kommissionen,

3. ögonblicksbild (snapshot): samtliga registrerade händelser bland de fartyg som utgör en medlemsstats fiskeflotta mellan det angivna datumet för den registrering som avses i bilaga I och datum då uppgifterna överförs,

4. personuppgifter: namn och adress till redare och ägare av fiskefartyg.

Artikel 4

Insamling av uppgifter

Medlemsstaterna skall utan dröjsmål samla in de uppgifter som anges i bilaga II om gemenskapens fiskefartyg som för dess flagg.

Artikel 5

Införande i det nationella registret

Medlemsstaterna skall kontrollera de uppgifter som har samlats in enligt artikel 4 och föra in dem i sitt nationella register.

Artikel 6

Periodisk överföring

Den första vardagen i mars, juni, september och december varje år skall medlemsstaterna överföra en bild till kommissionen.

Artikel 7

Införande i gemenskapens register

1. Vid mottagande av ögonblicksbilden skall kommissionen kontrollera uppgifterna och föra in dem i gemenskapens register. Denna ögonblicksbild ersätter föregående bild om inga fel upptäcks.

Om felaktigheter upptäcks skall kommissionen meddela den berörda medlemsstaten dessa, så att den kan genomföra nödvändiga ändringar i sitt nationella register och överföra en ny ögonblicksbild till kommissionen inom tio arbetsdagar räknat från den dag då meddelandet från kommissionen mottogs.

2. När kommissionen har mottagit och kontrollerat den nya ögonblicksbilden skall denna registreras, eller, om den innehåller oproportionerliga fel när det gäller ett korrekt genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken, underkännas.

Om den godkända ögonblicksbildenbilden fortfarande innehåller felaktigheter skall dessa meddelas medlemsstaten, som är förpliktigad att utan dröjsmål åtgärda dessa enligt förfarandet i artikel 8.

3. Gemenskapens register skall göras tillgängligt för medlemsstaterna, enligt de bestämmelser som fastställs i artikel 11, 20 arbetsdagar efter den periodiska överföringen av bilden.

Artikel 8

Ytterligare överföringar

1. Om genomförandet av särskilda åtgärder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken leder till att det uppstår ett behov av uppdaterade uppgifter skall medlemsstaterna, antingen på eget initiativ eller på kommissionens begäran, utan dröjsmål översända de nya uppgifterna för de berörda fartygen.

2. Uppgifterna skall för vart och ett av de berörda fartygen omfatta samtliga händelser från och med att fartyget inkluderades i fiskeflottan till den dag då uppgifterna översänds.

3. Uppgifterna skall vid mottagandet kontrolleras av kommissionen och skall ersätta de uppgifter som tidigare fanns i gemenskapens register.

Artikel 9

Kommunikationen mellan kommissionen och medlemsstaterna

1. Översändandet av uppgifterna från medlemsstaterna till kommissionen skall skötas med hjälp av ett dataprogram som skall utvecklas av kommissionen.

2. Gemenskapens register och uppgifterna om kontroll och uppföljning av mottagna uppgifter är tillgängliga för medlemsstaterna på Internet.

Artikel 10

Identitetsnummer "CFR"

Det CFR-nummer (Community Fleet Registration number) som föreskrivs i bilaga I skall identifiera fiskefartygen. Det skall anges i alla överföringar av uppgifter från medlemsstaterna och kommissionen av uppgifter som berör fiskefartygens kännetecken och verksamhet.

Detta nummer skall tilldelas då fartyget för första gången skrivs in i ett nationellt register och skall behållas för all framtid. Det får inte ändras eller tilldelas ett annat fartyg.

Artikel 11

Tillgång till uppgifter

1. Medlemsstaterna skall ha tillgång till samtliga uppgifter i gemenskapens register under förutsättning att de efterlever reglerna för skydd för personuppgifter enligt förordning (EG) nr 45/2001, särskilt artikel 8 i denna.

2. Allmänheten skall ha tillgång till en version av gemenskapens register där inga personuppgifter förekommer.

3. Ansökningar om tillgång till personuppgifter i registret skall behandlas av kommissionen i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 12

Upphävande

Förordning (EG) nr 2090/98 upphör att gälla.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2) EGT L 274, 25.9.1986, s. 1.

(3) EGT L 339, 29.12.1994, s. 11.

(4) EGT L 132, 21.5.1987, s. 9.

(5) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6) EGT L 266, 1.10.1998, s. 27.

(7) EGT L 134, 22.5.2002, s. 5.

(8) EGT L 337, 30.12.1999, s. 10.

BILAGA I

UPPGIFTER OCH REGISTRERING

>Plats för tabell>

Tabell 1 Koder för typ av händelse

>Plats för tabell>

Tabell 2 Datum för medlemsstaternas bedömning av omfattning

>Plats för tabell>

Tabell 3 Koder för fiskeredskap

>Plats för tabell>

Tabell 4 Koder för skrovets material

>Plats för tabell>

Tabell 5 Koder för segment

>Plats för tabell>

Tabell 6 Koder för typ av export

>Plats för tabell>

Tabell 7 Koder för offentligt stöd

>Plats för tabell>

BILAGA II

UPPGIFTER SOM SKALL MEDDELAS BEROENDE PÅ TYP AV HÄNDELSE ENLIGT TABELL I, BILAGA I

>Plats för tabell>