31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 390/24


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EG

av den 15 december 2004

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (3) har setts över inom ramen för initiativet för förenklad lagstiftning på den inre marknaden (SLIM). Både SLIM-processen och ett senare omfattande samråd har visat att det finns ett behov av att komplettera, förstärka och förtydliga den ram som fastställs i direktiv 89/336/EEG.

(2)

Medlemsstaterna ansvarar för att radiokommunikation, inbegripet radiomottagning och amatörradiotjänster som sker i enlighet med Internationella teleunionens radiobestämmelser, el- och telenät samt utrustning som är ansluten till dessa nät skyddas mot elektromagnetiska störningar.

(3)

Nationella bestämmelser om skydd mot elektromagnetiska störningar bör harmoniseras för att garantera fri rörlighet för elektriska och elektroniska apparater utan att berättigade skyddsnivåer i medlemsstaterna sänks.

(4)

Skydd mot elektromagnetiska störningar förutsätter att de olika ekonomiska operatörerna åläggs skyldigheter. Dessa skyldigheter bör tillämpas på ett rättvist och effektivt sätt för att ett sådant skydd skall åstadkommas.

(5)

Bestämmelser om utrustnings elektromagnetiska kompatibilitet (EMC) bör införas för att säkra den inre marknadens funktion, dvs. ett område utan inre gränser med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital.

(6)

Den utrustning som omfattas av detta direktiv bör inbegripa både apparater och fasta installationer. Separata bestämmelser bör dock läggas fast för dessa. Detta är nödvändigt därför att apparater som sådana kan röra sig fritt inom gemenskapen, medan fasta installationer är installerade för permanent användning på en på förhand fastställd plats som kombinationer av olika typer av apparater och eventuellt andra anordningar. Sådana installationers sammansättning och funktion motsvarar i de flesta fall operatörens särskilda behov.

(7)

Radioutrustning och teleterminalutrustning bör inte omfattas av detta direktiv, eftersom de redan omfattas av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (4). Kraven på elektromagnetisk kompatibilitet i båda direktiven ger samma skyddsnivå.

(8)

Flygplan och utrustning som är avsedd att byggas in i flygplan bör inte omfattas av detta direktiv, eftersom de redan är föremål för särskilda gemenskapsbestämmelser eller internationella bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet.

(9)

Detta direktiv behöver inte omfatta bestämmelser för utrustning som på grund av sin beskaffenhet är av ringa betydelse när det gäller elektromagnetisk kompatibilitet.

(10)

Detta direktiv bör inte behandla utrustningens säkerhet, eftersom denna behandlas i särskild gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning.

(11)

De bestämmelser i detta direktiv som gäller apparater bör avse fullständiga apparater som är kommersiellt tillgängliga för första gången på gemenskapens marknad. Vissa komponenter eller sammansatta inbyggnadsdelar bör under vissa förutsättningar betraktas som apparater om de är tillgängliga för slutanvändaren.

(12)

Detta direktiv grundar sig på de principer som anges i rådets resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och standarder (5). Enligt denna metod omfattas konstruktionen och tillverkningen av utrustning av väsentliga krav med avseende på elektromagnetisk kompatibilitet. Dessa krav uttrycks tekniskt i form av harmoniserade europeiska standarder, som skall antas av de olika europeiska standardiseringsorganen Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN), Europeiska standardiseringsorganisationen inom elområdet (Cenelec) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI). CEN, Cenelec och ETSI är de organ som inom ramen för detta direktiv är behöriga att anta harmoniserade standarder, som de utarbetar i enlighet med de allmänna riktlinjerna för deras samarbete med kommissionen och förfarandet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (6).

(13)

Harmoniserade standarder ger uttryck för allmänt erkänd avancerad teknik med avseende på frågor som rör elektromagnetisk kompatibilitet i Europeiska unionen. För den inre marknadens funktion är det därför viktigt att det finns standarder för utrustnings elektromagnetiska kompatibilitet som är harmoniserade på gemenskapsnivå. När en hänvisning till en sådan standard har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning bör överensstämmelse med denna standard innebära att överensstämmelse förutsätts med de relevanta väsentliga kraven, även om andra sätt att visa sådan överensstämmelse bör tillåtas. Överensstämmelse med en harmoniserad standard innebär att dess föreskrifter uppfylls och att detta visas genom de metoder som beskrivs eller som det hänvisas till i den harmoniserade standarden.

(14)

Tillverkare av utrustning som är avsedd att anslutas till nät bör konstruera sådan utrustning på ett sätt som inte leder till oacceptabelt försämrad nätdrift när den används under normala driftsvillkor. Nätoperatörer bör konstruera sina nät på ett sätt som gör att tillverkare av utrustning som är avsedd att anslutas till nät inte åläggs orimligt merarbete för att förebygga en oacceptabelt försämrad nätdrift. De europeiska standardiseringsorganen bör ta lämplig hänsyn till detta mål (och de samlade effekterna av de relevanta typerna av elektromagnetiska fenomen) när de utarbetar harmoniserade standarder.

(15)

Det bör endast vara möjligt att släppa ut apparater på marknaden eller ta dem i bruk om tillverkaren har visat att sådana apparater är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med kraven i detta direktiv. Apparater som släpps ut på marknaden bör vara försedda med CE-märkningen varigenom överensstämmelse med detta direktiv intygas. Även om tillverkaren bör ansvara för bedömningen av överensstämmelse, och vederbörande inte behöver anlita ett oberoende organ för detta, bör det vara möjligt för tillverkaren att anlita ett sådan organ.

(16)

Skyldigheten att göra en bedömning av överensstämmelsen bör innebära att tillverkaren skall göra en bedömning av apparatens elektromagnetiska kompatibilitet på grundval av relevanta fenomen för att avgöra om apparaten uppfyller de skyddskrav som ställs enligt detta direktiv.

(17)

Om en apparat kan konfigureras på olika sätt bör bedömningen av den elektromagnetiska kompatibiliteten styrka huruvida apparaten uppfyller skyddskraven i de konfigurationer som tillverkaren bedömer som representativa för normal användning i de avsedda tillämpningarna. I sådana fall bör det räcka att göra en bedömning av den konfiguration som antas alstra mest störningar och den konfiguration som är mest mottaglig för störningar.

(18)

Fasta installationer, bland annat stora maskiner och nät, kan alstra elektromagnetiska störningar eller påverkas av dessa. Det kan finnas en gränsyta mellan fasta installationer och apparater, och de elektromagnetiska störningar som alstras av fasta installationer kan påverka apparater och tvärtom. Vad beträffar den elektromagnetiska kompatibiliteten är det irrelevant om den elektromagnetiska störningen alstras av en apparat eller en fast installation. Fasta installationer och apparater bör därför omfattas av en sammanhängande och uttömmande ordning med väsentliga krav. Det bör vara möjligt att tillämpa harmoniserade standarder på fasta installationer för att bevisa överensstämmelse med de väsentliga krav som omfattas av sådana standarder.

(19)

Fasta installationer behöver på grund av deras särskilda egenskaper inte omfattas av kraven på CE-märkning och försäkran om överensstämmelse.

(20)

Bedömningen av överensstämmelse fyller inget syfte för apparater som släpps ut på marknaden för att byggas in i en bestämd fast installation och som i övrigt inte finns kommersiellt tillgängliga separat från den fasta installation som de skall byggas in i. Sådana apparater bör därför undantas från den bedömning av överensstämmelse som normalt gäller för apparater. Sådana apparater bör dock inte få äventyra överensstämmelsen hos den fasta installation som de är inbyggda i. Om en apparat byggs in i mer än en likadan fast installation bör fastställandet av dessa installationers egenskaper avseende elektromagnetisk kompatibilitet vara tillräckligt för att dispens från bedömningen av överensstämmelse skall beviljas.

(21)

En övergångsperiod behövs för att tillverkare och andra berörda parter skall få möjlighet att anpassa sig till de nya bestämmelserna.

(22)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att säkerställa den inre marknadens funktion genom att kräva att utrustning skall överensstämma med en adekvat nivå av elektromagnetisk kompatibilitet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning och verkningar, bättre uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i den artikeln går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(23)

Direktiv 89/336/EEG bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Bestämmelserna i detta direktiv gäller utrustnings elektromagnetiska kompatibilitet. Syftet är att säkerställa den inre marknadens funktion genom att det krävs att utrustning skall överensstämma med en adekvat nivå av elektromagnetisk kompatibilitet. Detta direktiv är tillämpligt på utrustning i enlighet med definitionen i artikel 2.

2.   Detta direktiv skall inte tillämpas på

a)

utrustning som omfattas av direktiv 1999/5/EG,

b)

luftfartsprodukter, delar och anordningar som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (7),

c)

radioutrustning som används av radiosändaramatörer, i den mening som anges i radioreglementet som antagits inom ramen för Internationella teleunionens (ITU) stadga och konvention (8), om inte utrustningen är kommersiellt tillgänglig; byggsatser bestående av komponenter som skall monteras av radiosändaramatörer och kommersiell utrustning som modifieras och används av radiosändaramatörer betraktas inte som kommersiellt tillgänglig utrustning.

3.   Detta direktiv är inte tillämpligt på utrustning vars egenskaper är av sådan karaktär att

a)

den inte kan alstra eller bidra till elektromagnetisk emission som överstiger en nivå som tillåter radio- och teleutrustning och annan utrustning att fungera som avsett, och

b)

dess funktion inte i oacceptabel utsträckning försämras av de elektromagnetiska störningar som normalt uppstår när den används som avsett.

4.   När, för den utrustning som avses i punkt 1, de väsentliga krav som avses i bilaga I helt eller delvis anges mer specificerat i andra gemenskapsdirektiv, skall detta direktiv inte tillämpas, eller skall inte längre tillämpas, för denna utrustning med avseende på sådana krav från och med datum för dessa direktivs genomförande.

5.   Detta direktiv skall inte inverka på tillämpningen av gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning om utrustnings säkerhet.

Artikel 2

Definitioner

1.   I detta direktiv avses med

a)

utrustning: apparat eller fast installation,

b)

apparat: färdig anordning, eller en kombination av sådana anordningar, som finns kommersiellt tillgänglig som en funktionell enhet och är avsedd för slutanvändaren och som kan alstra elektromagnetiska störningar, eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar,

c)

fast installation: en särskild kombination av olika typer av apparater och i förekommande fall andra anordningar som är monterade, installerade och avsedda för permanent användning på en på förhand fastställd plats,

d)

elektromagnetisk kompatibilitet: en utrustnings förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att introducera oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning i denna omgivning,

e)

elektromagnetisk störning: elektromagnetiskt fenomen som kan försämra funktionen hos en utrustning; en elektromagnetisk störning kan vara elektromagnetiskt brus, en oönskad signal eller en förändring i själva överföringsmediet,

f)

tålighet: en utrustnings förmåga att fungera som avsett utan försämring i närvaro av en elektromagnetisk störning,

g)

säkerhetsändamål: ändamål för att skydda mänskligt liv eller egendom,

h)

elektromagnetisk miljö: de sammanlagda elektromagnetiska fenomen som kan observeras på en viss plats.

2.   I detta direktiv skall följande anses vara en apparat i den mening som avses i punkt 1 b:

a)

komponenter eller sammansatta inbyggnadsdelar som är avsedda att byggas in i en apparat av slutanvändaren och som kan alstra elektromagnetiska störningar eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar,

b)

rörliga installationer som definieras som en kombination av apparater, och i tillämpliga fall andra anordningar, som är avsedda att flyttas och användas på ett antal olika platser.

Artikel 3

Utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att utrustning släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk endast om den uppfyller kraven i detta direktiv när den är korrekt installerad, underhållen och används för avsett ändamål.

Artikel 4

Fri rörlighet för utrustning

1.   Medlemsstaterna får inte inom sina territorier, med hänvisning till skäl har i samband med elektromagnetisk kompatibilitet, hindra att utrustning som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk.

2.   Kraven i detta direktiv får inte förhindra att följande särskilda åtgärder som avser ibruktagande eller användning av utrustning vidtas i någon medlemsstat:

a)

Åtgärder för att bemästra ett befintligt eller förutsett problem rörande elektromagnetisk kompatibilitet på en viss plats.

b)

Åtgärder som vidtas av säkerhetsskäl för att skydda allmänt tillgängliga telenät eller mottagar- eller sändarstationer när de används för säkerhetsändamål i väldefinierade spektrumsituationer.

Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 98/34/EG, skall en medlemsstat anmäla dessa särskilda åtgärder till kommissionen och de övriga medlemsstaterna.

De särskilda åtgärder som har godkänts skall offentliggöras av kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Medlemsstaterna får inte hindra att utrustning som inte uppfyller bestämmelserna i detta direktiv visas och/eller demonstreras på handelsmässor, utställningar eller liknande, förutsatt att det genom synlig skyltning klart framgår att sådan utrustning inte får släppas ut på marknaden och/eller tas i bruk förrän den uppfyller bestämmelserna i detta direktiv. Demonstration får endast äga rum under förutsättning att tillräckliga åtgärder vidtas för att undvika elektromagnetiska störningar.

Artikel 5

Väsentliga krav

Utrustning som avses i artikel 1 skall uppfylla de väsentliga krav som anges i bilaga I.

Artikel 6

Harmoniserade standarder

1.   Harmoniserad standard: en teknisk specifikation som har fastställts av ett erkänt europeiskt standardiseringsorgan på uppdrag av kommissionen och i överensstämmelse med de förfaranden som föreskrivs i direktiv 98/34/EG i syfte att fastställa ett europeiskt krav. Överensstämmelse med en ”harmoniserad standard” är inte tvingande.

2.   Utrustning som överensstämmer med tillämpliga harmoniserade standarder, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, skall i medlemsstaterna förutsättas uppfylla de väsentliga krav i bilaga I som dessa standarder avser. Denna överensstämmelse skall endast förutsättas gälla tillämpningsområdet för de harmoniserade standarder som tillämpas och de relevanta väsentliga krav som omfattas av dessa harmoniserade standarder.

3.   Om en medlemsstat eller kommissionen anser att en harmoniserad standard inte helt uppfyller de väsentliga kraven i bilaga I, skall den ta upp frågan i den ständiga kommitté som tillsatts genom direktiv 98/34/EG (nedan kallad ”kommittén”) och ange skälen för detta. Kommittén skall utan dröjsmål avge ett yttrande.

4.   Vid mottagandet av kommitténs yttrande skall kommissionen fatta ett av följande beslut beträffande hänvisningarna till den harmoniserade standarden:

a)

Beslut om att inte offentliggöra dem.

b)

Beslut om att offentliggöra dem med förbehåll.

c)

Beslut om att bibehålla hänvisningen i Europeiska unionens officiella tidning.

d)

Beslut om att återkalla hänvisningen från Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen skall utan dröjsmål underrätta medlemsstaterna om sitt beslut.

KAPITEL II

APPARATER

Artikel 7

Förfarande för bedömning av överensstämmelse för apparater

För att visa att apparater överensstämmer med de väsentliga krav som avses i bilaga I skall det förfarande som beskrivs i bilaga II (intern tillverkningskontroll) användas. Om tillverkaren eller dennes auktoriserade representant inom gemenskapen så önskar får emellertid även förfarandet i bilaga III följas.

Artikel 8

CE-märkning

1.   Apparater som har bedömts överensstämma med detta direktiv genom förfarandet enligt artikel 7 skall vara försedda med den CE-märkning som styrker detta. Ansvaret för anbringandet av CE-märkningen åligger tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen. CE-märkningen skall anbringas i enlighet med bestämmelserna i bilaga V.

2.   Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att förbjuda att märkningar som kan vilseleda tredje man vad gäller CE-märkningens innebörd och/eller grafiska form anbringas på apparaten, förpackningen eller bruksanvisningen.

3.   Andra märkningar får anbringas på apparaten, förpackningen eller bruksanvisningen förutsatt att detta inte gör CE-märkningen mindre synlig eller läslig.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 skall tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen, om en behörig myndighet konstaterar att CE-märkningen har anbringats utan att detta är berättigat, se till att apparaten överensstämmer med bestämmelserna för CE-märkning på de villkor som medlemsstaten ifråga fastställer.

Artikel 9

Övriga märken och övrig information

1.   Varje apparat skall identifieras genom typ-, tillverknings- eller serienummer eller annan information som gör att apparaten kan identifieras.

2.   Varje apparat skall åtföljas av tillverkarens namn och adress och, om vederbörande inte är etablerad inom gemenskapen, namn och adress till hans representant eller den person i gemenskapen som är ansvarig för utsläppandet av apparaten på gemenskapsmarknaden.

3.   Tillverkaren skall informera om eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som skall vidtas i samband med montering, installation, underhåll eller användning av apparaten för att apparaten skall överensstämma med skyddskraven i bilaga I punkt 1 när den tas i bruk.

4.   Apparater vars överensstämmelse med skyddskraven inte är säkerställd i bostadsområden skall åtföljas av en tydlig uppgift om denna begränsade användning, i förekommande fall även på förpackningen.

5.   De anvisningar som åtföljer apparaten skall innehålla den information som är nödvändig för att möjliggöra användning av apparaten i överensstämmelse med det ändamål som apparaten är avsedd för.

Artikel 10

Skyddsklausul

1.   Om en medlemsstat konstaterar att en apparat med CE-märkning inte uppfyller kraven i detta direktiv, skall den vidta alla lämpliga åtgärder för att dra tillbaka apparaten från marknaden, förbjuda att den släpps ut på marknaden eller tas i bruk eller begränsa dess fria rörlighet.

2.   Medlemsstaten i fråga skall omgående underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om varje sådan åtgärd, med angivande av skälen och i synnerhet om den bristande överensstämmelsen beror på

a)

underlåtenhet att uppfylla de väsentliga kraven i bilaga I, då apparaten inte överensstämmer med de harmoniserade standarder som avses i artikel 6,

b)

felaktig tillämpning av de harmoniserade standarder som avses i artikel 6,

c)

brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 6.

3.   Kommissionen skall samråda med de berörda parterna så snart som möjligt och därefter underrätta medlemsstaterna om den finner att åtgärden är berättigad eller ej.

4.   Om åtgärden som avses i punkt 1 hänför sig till brister i de harmoniserade standarderna skall kommissionen, efter samråd med parterna och om den medlemsstat som har vidtagit åtgärden avser att hålla fast vid den, ta upp frågan inför kommittén och inleda förfarandet enligt artikel 6.3 och 6.4.

5.   Om den bristfälliga apparaten har genomgått det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i bilaga III, skall den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder med avseende på den som utarbetat det utlåtande som avses i bilaga III punkt 3 och underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

Artikel 11

Beslut om att återkalla, förbjuda eller begränsa den fria rörligheten för apparater

1.   I beslut som fattats enligt detta direktiv om att återkalla en apparat från marknaden, förbjuda eller begränsa utsläppandet på marknaden eller ibruktagande av den eller begränsa dess fria rörlighet skall de exakta skälen för beslutet anges. Sådana beslut skall utan dröjsmål meddelas den berörda parten, som samtidigt skall underrättas om vilka rättsmedel som står till hans förfogande enligt gällande nationell lagstiftning i medlemsstaten ifråga och vilka tidsfrister som gäller för sådana rättsmedel.

2.   Innan beslut enligt punkt 1 fattas skall tillverkaren, hans representant eller andra berörda parter få möjlighet att framföra sina synpunkter, utom i de fall det inte är möjligt på grund av åtgärdens brådskande karaktär, vilket i synnerhet kan motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset.

Artikel 12

Anmälda organ

1.   Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla vilka organ de har utsett att utföra de uppgifter som avses i bilaga III. Medlemsstaterna skall tillämpa de kriterier som föreskrivs i bilaga VI när de fastställer vilka organ som skall utses.

I anmälan skall det anges om dessa organ är utsedda att utföra de uppgifter som avses i bilaga III för alla apparater som omfattas av detta direktiv och/eller de väsentliga krav som avses i bilaga I eller om de är utsedda endast för vissa särskilda aspekter och/eller kategorier av apparater.

2.   Organ som uppfyller de bedömningskriterier som fastställts genom tillämpliga harmoniserade standarder skall antas uppfylla kriterierna i bilaga VI som omfattas av dessa harmoniserade standarder. Kommissionen skall offentliggöra hänvisningar till dessa standarder i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Kommissionen skall offentliggöra en förteckning över anmälda organ i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall se till att denna lista hålls aktuell.

4.   Om en medlemsstat finner att ett anmält organ inte längre uppfyller de kriterier som anges i bilaga VI, skall den underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta. Kommissionen skall återkalla hänvisningen till det organet från den förteckning som avses i punkt 3.

KAPITEL III

FASTA INSTALLATIONER

Artikel 13

Fasta installationer

1.   Apparater som har släppts ut på marknaden och som kan byggas in i en fast installation skall omfattas av alla tillämpliga bestämmelser för apparater i detta direktiv.

Bestämmelserna i artiklarna 5, 7, 8 och 9 skall dock inte vara obligatoriska för apparater som är avsedda att byggas in i en bestämd fast installation och inte är kommersiellt tillgängliga på annat sätt. I sådana fall skall den fasta installationens identitet och dess egenskaper avseende elektromagnetisk kompatibilitet framgå av den medföljande dokumentationen tillsammans med de försiktighetsåtgärder som skall vidtas när apparaten byggs in i den fasta installationen för att installationens överensstämmelse inte skall äventyras. Den information som avses i artikel 9.1 och 9.2 skall också finnas i denna dokumentation.

2.   Om det finns tecken på att den fasta installationen brister i överensstämmelse, särskilt om klagomål framförs om att störningar alstras av installationen, får den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter begära bevis på den fasta installationens överensstämmelse och, när det är relevant, inleda en bedömning.

Om bristande överensstämmelse konstateras får behöriga myndigheter kräva att lämpliga åtgärder vidtas så att installationen överensstämmer med skyddskraven i bilaga I, punkt 1.

3.   Medlemsstaterna skall införa de bestämmelser som krävs för att den eller de personer skall kunna identifieras som ansvarar för att fastställa att en fast installation överensstämmer med de tillämpliga väsentliga kraven.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Upphävande

Direktiv 89/336/EEG skall upphöra att gälla med verkan från och med den 20 juli 2007.

Hänvisningar till direktiv 89/336/EEG skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VII.

Artikel 15

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna får inte hindra utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av utrustning som överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 89/336/EEG och som släppts ut på marknaden före den 20 juli 2009.

Artikel 16

Införlivande

1.   Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 20 januar 2007. De skall genast underrätta kommissionen om detta. De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 20 juli 2007. När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 17

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 18

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 15 december 2007

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

A. NICOLAÏ

Ordförande


(1)  EUT C 220, 16.9.2003, s. 13.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 9 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 29 november 2004.

(3)  EGT L 139, 23.5.1989, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).

(4)  EGT L 91, 7.4.1999, s. 10. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EGT C 136, 4.6.1985, s. 1.

(6)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(7)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).

(8)  Internationella teleunionens stadga och konvention, antagna vid diplomatkonferensen i Genève 1992 och ändrade vid diplomatkonferensen i Kyoto 1994.


BILAGA I

VÄSENTLIGA KRAV SOM AVSES I ARTIKEL 5

1.   Skyddskrav

Utrustning skall med beaktande av aktuell tillämpbar teknik vara så konstruerad och tillverkad att

a)

den elektromagnetiska störning den alstrar inte överskrider den nivå över vilken radio- och teleutrustning eller annan utrustning inte kan fungera som avsett,

b)

den har en sådan tålighet mot den elektromagnetiska störning som kan förväntas vid avsedd användning att dess avsedda funktion inte i oacceptabel utsträckning försämras.

2.   Särskilda krav för fasta installationer

Installation och avsedd användning av komponenter:

En fast installation skall installeras enligt god branschpraxis och i enlighet med informationen om hur dess komponenter är avsedda att användas för att uppfylla skyddskraven enligt punkt 1. God branschpraxis skall dokumenteras och den eller de ansvariga personerna skall hålla dokumentationen tillgänglig för kontroll för berörda nationella myndigheter så länge som den fasta installationen är i drift.


BILAGA II

FÖRFARANDE FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE ENLIGT ARTIKEL 7

(Intern tillverkningskontroll)

1.

Tillverkaren skall utföra en bedömning av apparatens elektromagnetiska kompatibilitet på grundval av relevanta fenomen så att de skyddskrav som föreskrivs i bilaga I punkt 1 är uppfyllda. En korrekt tillämpning av samtliga tillämpliga harmoniserade standarder, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, skall motsvara bedömningen av apparatens elektromagnetiska kompatibilitet.

2.

Vid bedömningen av apparatens elektromagnetiska kompatibilitet skall alla normala villkor för den avsedda driften beaktas. Om apparaten kan konfigureras på olika sätt skall bedömningen av den elektromagnetiska kompatibiliteten styrka att apparaten uppfyller de skyddskrav som föreskrivs i bilaga I punkt 1 i samtliga möjliga konfigurationer som tillverkaren anger vara representativa för den användning som apparaten är avsedd för.

3.

I enlighet med bestämmelserna i bilaga IV skall tillverkaren utarbeta teknisk dokumentation som visar att apparaten överensstämmer med de väsentliga kraven i detta direktiv.

4.

Tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen skall hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för de behöriga myndigheterna under åtminstone tio år räknat från den dag då apparaten slutade tillverkas.

5.

Apparatens överensstämmelse med alla relevanta väsentliga krav skall intygas genom en EG-försäkran om överensstämmelse, avgiven av tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen.

6.

Tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen skall hålla EG-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för de behöriga myndigheterna under en period på åtminstone tio år räknat från den dag då apparaten slutade tillverkas.

7.

Om varken tillverkaren eller dennes representant är etablerad inom gemenskapen, skall skyldigheten att hålla EG-försäkran om överensstämmelse samt den tekniska dokumentationen tillgängliga för de behöriga myndigheterna åligga den person som släpper ut apparaten på gemenskapsmarknaden.

8.

Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkterna tillverkas i överensstämmelse med den tekniska dokumentation som avses i punkt 3 och med de bestämmelser i detta direktiv som är tillämpliga på produkterna.

9.

Den tekniska dokumentationen och EG-försäkran om överensstämmelse skall utarbetas i enlighet med bestämmelserna i bilaga IV.


BILAGA III

FÖRFARANDE FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE ENLIGT ARTIKEL 7

1.

Detta förfarande består i att tillämpa bilaga II med följande kompletteringar.

2.

Tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen skall överlämna den tekniska dokumentationen till det anmälda organet som avses i artikel 12 och anmoda det anmälda organet att göra en bedömning. Tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen skall ange för det anmälda organet vilka aspekter av de väsentliga kraven som skall bedömas av det anmälda organet.

3.

Det anmälda organet skall gå igenom den tekniska dokumentationen och bedöma huruvida det ordentligt framgår av den att de krav i direktivet som skall bedömas är uppfyllda. Om det bekräftas att apparaten överensstämmer, skall det anmälda organet till tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen utfärda ett utlåtande i vilket apparatens överensstämmelse bekräftas. Detta utlåtande skall endast omfatta de aspekter av de väsentliga kraven som det anmälda organet har bedömt.

4.

Tillverkaren skall foga det anmälda organets utlåtande till den tekniska dokumentationen.


BILAGA IV

TEKNISK DOKUMENTATION OCH EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

1.   Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma apparatens överensstämmelse med de väsentliga kraven. Den skall innehålla en redogörelse för apparatens konstruktion och tillverkning och särskilt

en allmän beskrivning av apparaten,

bevis, i förekommande fall, på överensstämmelse med de helt eller delvis tillämpade harmoniserade standarderna,

om tillverkaren inte eller bara delvis har tillämpat harmoniserade standarder, en beskrivning av och redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla de väsentliga kraven enligt direktivet tillsammans med en beskrivning av bedömningen av den elektromagnetiska kompatibiliteten enligt bilaga II punkt 1, resultat av gjorda konstruktionsberäkningar, genomförda undersökningar, provningsrapporter osv.,

ett utlåtande från det anmälda organet, när förfarandet i bilaga III har följts.

2.   EG-försäkran om överensstämmelse

EG-försäkran om överensstämmelse skall åtminstone innehålla

en hänvisning till detta direktiv,

en identifiering av den apparat som försäkran avser i enlighet med artikel 9.1,

tillverkarens namn och adress och, om tillämpligt, namn och adress till hans representant i gemenskapen,

daterad hänvisning till de specifikationer enligt vilka försäkran om överensstämmelse avges för att garantera apparatens överensstämmelse med bestämmelserna i detta direktiv,

datum för utfärdandet av försäkran,

identifiering och underskrift av den person som har befogenhet att göra åtaganden för tillverkarens eller dennes representants räkning.


BILAGA V

CE-MÄRKNING ENLIGT ARTIKEL 8

CE-märkningen skall bestå av bokstäverna ”CE” i följande utformning:

Image

CE-märkningen måste vara minst 5 mm hög. Om CE-märkningen förminskas eller förstoras måste de proportioner som anges i ovanstående modell bibehållas.

CE-märkningen måste vara anbringad på apparaten eller på dess informationsskylt. Om detta inte är möjligt eller motiverat på grund av apparatens karaktär, skall CE-märkningen anbringas på eventuell förpackning och i medföljande dokument.

Om apparaten omfattas av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning, skall det av CE-märkningen framgå att apparaten även uppfyller bestämmelserna i dessa andra direktiv.

Om ett eller flera av dessa direktiv tillåter tillverkaren att under en övergångsperiod välja vilken ordning som skall tillämpas, skall det av CE-märkningen emellertid endast framgå att apparaten överensstämmer med de direktiv som tillverkaren tillämpar. I sådana fall måste uppgifter om de direktiv som tillämpas, så som dessa offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ges i de dokument, meddelanden eller instruktioner som krävs enligt direktiven och som medföljer den berörda apparaten.


BILAGA VI

KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV ORGAN SOM SKALL ANMÄLAS

1.

De organ som anmäls av medlemsstaterna skall uppfylla följande minimivillkor:

a)

Tillgång till personal och nödvändiga medel och utrustning.

b)

Teknisk kompetens och professionell integritet hos personalen.

c)

Oberoende ställning vid utarbetandet av de rapporter och utförandet av de kontrollfunktioner som föreskrivs i detta direktiv.

d)

Oberoende ställning hos ledning och teknisk personal i förhållande till alla berörda parter, grupper och personer med direkt eller indirekt anknytning till utrustningen i fråga.

e)

Tystnadsplikt för personalen.

f)

Innehav av ansvarsförsäkring såvida inte sådant ansvar täcks av medlemsstaten enligt nationell lagstiftning.

2.

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna skall regelbundet kontrollera att villkoren enligt punkt 1 uppfylls.


BILAGA VII

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 89/336/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 2.1 a, b och c

Artikel 1.2

Artikel 2.1 e

Artikel 1.3

Artikel 2.1 f

Artikel 1.4

Artikel 2.1 d

Artikel 1.5 och 1.6

Artikel 2.1

Artikel 1.1

Artikel 2.2

Artikel 1.4

Artikel 2.3

Artikel 1.2 c

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5 och bilaga I

Artikel 5

Artikel 4.1

Artikel 6

Artikel 4.2

Artikel 7.1 a

Artikel 6.1 och 6.2

Artikel 7.1 b

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 8.1

Artikel 6.3 och 6.4

Artikel 8.2

Artikel 9.1

Artikel 10.1 och 10.2

Artikel 9.2

Artikel 10.3 och 10.4

Artikel 9.3

Artikel 10.5

Artikel 9.4

Artikel 10.3

Artikel 10.1 första stycket

Artikel 7, bilagorna II och III

Artikel 10.1 andra stycket

Artikel 8

Artikel 10.2

Artikel 7, bilagorna II och III

Artikel 10.3

Artikel 10.4

Artikel 10.5

Artikel 7, bilagorna II och III

Artikel 10.6

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 16

Artikel 13

Artikel 18

Bilaga I punkt 1

Bilaga IV punkt 2

Bilaga I punkt 2

Bilaga V

Bilaga II

Bilaga VI

Bilaga III sista stycket

Artikel 9.5