32004L0065

Kommissionens direktiv 2004/65/EG av den 26 april 2004 om ändring av kommissionens direktiv 2003/68/EG vad gäller tidsfrister (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 125 , 28/04/2004 s. 0043 - 0043


Kommissionens direktiv 2004/65/EG

av den 26 april 2004

om ändring av kommissionens direktiv 2003/68/EG vad gäller tidsfrister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens direktiv 2003/68/EG(2) ändras rådets direktiv 91/414/EEG så att trifloxystrobin, karfentrazonetyl, mesotrion, fenamidon och isoxaflutol införs som verksamma ämnen i bilaga I till det direktivet.

(2) Sedan medlemsstaterna upptagit ett nytt verksamt ämne bör de medges en rimlig tidsperiod för att genomföra direktiv 91/414/EEG vad det gäller växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne och främst för att revidera gällande tillfälliga tillstånd och senast i slutet av denna tidsperiod omvandla dessa till fullvärdiga tillstånd, ändra dem eller återkalla dem i enlighet med direktiv 91/414/EEG.

(3) Tidsfristerna för genomförande i direktiv 2003/68/EG stämmer inte med tidsfristerna för andra nya verksamma ämnen. För att behandla alla ämnen på ett enhetligt sätt under den pågående revideringen bör man undvika större skillnader mellan tidsfristerna för olika nya verksamma ämnen.

(4) Därför måste direktiv 2003/68/EG ändras i enlighet med detta.

(5) Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3 i direktiv 2003/68/EG skall ändras på följande sätt:

Artikel 3.2 skall ersättas med följande:

"2. För varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller trifloxystrobin, karfentrazonetyl, mesotrion, fenamidon eller isoxaflutol som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, av vilka alla finns förtecknade i bilaga I till direktiv 91/414/EEG senast den 30 september 2003, skall medlemsstaterna ta upp medlet till ny prövning enligt de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG på grundval av den dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet. På grundval av denna prövning skall de avgöra om medlet uppfyller kraven i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

När så krävs

a) skall medlemsstaterna om nödvändigt senast den 31 mars 2005 ändra eller återkalla godkännandet för varje sådant medel som innehåller trifloxystrobin, karfentrazonetyl, mesotrion, fenamidon eller isoxaflutol som enda verksamt ämne eller

b) skall de om nödvändigt antingen senast den 31 mars 2005 ändra eller återkalla godkännandet för varje sådant växtskyddsmedel som innehåller trifloxystrobin, karfentrazonetyl, mesotrion, fenamidon eller isoxaflutol som ett av flera verksamma ämnen eller också vid en tidpunkt som fastställs för ändring eller återkallande i det eller de direktiv genom vilket/vilka ämnet/ämnena fogas till bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilken tidpunkt som infaller senast."

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 april 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/30/EG (EUT L 77, 13.3.2004, s. 50).

(2) EUT L 177, 16.7.2003, s. 12.