32004L0032

Kommissionens direktiv 2004/32/EG av den 17 mars 2004 om ändring av direktiv 2001/32/EG med avseende på vissa skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 085 , 23/03/2004 s. 0024 - 0025


Kommissionens direktiv 2004/32/EG

av den 17 mars 2004

om ändring av direktiv 2001/32/EG med avseende på vissa skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen(1), särskilt artikel 2.1 h första stycket i detta,

med beaktande av de önskemål som inkommit från Irland, Italien, Österrike och Sverige, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens direktiv 2001/32/EG av den 8 maj 2001 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen och om upphävande av direktiv 92/76/EEG(2), erkänns Irland och vissa områden i Italien och Österrike tillfälligt som skyddade zoner med avseende på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. till och med den 31 mars 2004.

(2) Av uppgifter som Irland och Österrike har lämnat och som grundar sig på genomförda undersökningar framgår det att det tillfälliga erkännandet av de skyddade zonerna i dessa länder med avseende på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. bör förlängas för ytterligare en begränsad period.

(3) Av uppgifter som Italien har lämnat och som grundar sig på genomförda undersökningar framgår det att vissa områden i Italien inte längre bör erkännas som skyddade zoner med avseende på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., medan andra bör erkännas som "skyddade zoner" med avseende på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. för ytterligare en begränsad period.

(4) Enligt direktiv 2001/32/EG erkänns vissa områden i Sverige tillfälligt som skyddade zoner med avseende på Beet necrotic yellow vein virus till och med den 31 mars 2004.

(5) På grundval av uppgifter som Sverige har lämnat och som grundar sig på genomförda undersökningar kan det konstateras att dessa områden inom Sverige inte längre bör betraktas som skyddade zoner med avseende på Beet necrotic yellow vein virus.

(6) Direktiv 2001/32/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2001/32/EG ändras enligt följande:

1. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) Andra stycket skall ersättas med följande:

"De zoner som anges i punkt b.2 i bilagan och som gäller Irland, Italien (Apulien, Emilia-Romagna: provinserna Forlí-Cesena, Parma, Piacenza och Rimini; Lombardiet; Trentino-Alto Adige: den autonoma provinsen Trento; Venetien: förutom i provinsen Rovigo kommunerna Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, och i provinsen Padua kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, och i provinsen Verona kommunerna Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), och Österrike (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen [administrativa distriktet Lienz], Steiermark, Wien), erkänns till och med den 31 mars 2006."

b) Tredje stycket skall utgå.

2. Bilagan skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 20 april 2004 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 21 april 2004.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/116/EG (EUT L 321, 6.12.2003, s. 36).

(2) EGT L 127, 9.5.2001, s. 38. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/46/EG (EUT L 138, 5.6.2003, s. 45).

BILAGA

1. Under rubrik b.2 skall uppgiften i den högra kolumnen ersättas med följande:

"Spanien, Frankrike (Korsika), Irland, Italien (Abruzzerna; Apulien; Basilicata; Kalabrien; Kampanien; Emilia-Romagna: provinserna Forlí-Cesena, Parma, Piacenza och Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurien; Lombardiet; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien; Sicilien; Trentino-Alto Adige: den autonoma provinsen Trento; Toskana; Umbrien; Valle d'Aosta; Venetien: förutom i provinsen Rovigo kommunerna Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, och i provinsen Padua kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, och i provinsen Verona kommunerna Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), och Österrike (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen [administrativa distriktet Lienz], Steiermark, Wien), Portugal, Finland, Förenade kungariket (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna)"

2. Under rubrik d.1 skall uppgiften i den högra kolumnen ersättas med följande:

"Danmark, Frankrike (Bretagne), Irland, Portugal (Azorerna), Finland, Förenade kungariket (Nordirland)"