32004L0029

Kommissionens direktiv 2004/29/EG av den 4 mars 2004 om fastställande av egenskaper och minimikrav vid besiktning av vinstockssorter

Europeiska unionens officiella tidning nr L 071 , 10/03/2004 s. 0022 - 0027


Kommissionens direktiv 2004/29/EG

av den 4 mars 2004

om fastställande av egenskaper och minimikrav vid besiktning av vinstockssorter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar(1), senast ändrat genom direktiv 2003/61/EG(2), särskilt artikel 5d 2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Kommissionens direktiv 72/169/EEG av den 14 april 1972 om fastställande av egenskaper och minimikrav vid besiktning av vinstockssorter(3) har ändrats(4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2) Enligt direktiv 68/193/EEG är medlemsstaterna skyldiga att sammanställa en förteckning över de vinstockssorter som officiellt är godkända för certifiering och kontroll av standardförökningsmaterial inom deras territorium.

(3) Godkännande av sorter är underställt gemenskapsvillkor vars uppfyllande bör säkerställas genom officiella besiktningar och särskilt genom fältbesiktning.

(4) Besiktningarna bör omfatta ett tillräckligt stort antal kännetecken och egenskaper för att möjliggöra en beskrivning av sorterna.

(5) De kännetecken och egenskaper som besiktningarna minst måste omfatta skall fastställas på gemenskapsnivå.

(6) Dessutom bör det fastställas minimikrav vad gäller genomförandet av besiktningar.

(7) Fastställandet av kännetecken, egenskaper och minimikrav för besiktningar bör ske med hänsyn till det rådande vetenskapliga och tekniska kunnandet.

(8) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och förökningsmaterial inom jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

(9) Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga III del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall föreskriva att officiella besiktningar som utförs i samband med godkännande av vinstockssorter skall omfatta minst de kännetecken som anges i bilaga I.

De skall säkerställa att de minimikrav som anges i bilaga II uppfylls vid besiktningen.

Artikel 2

Direktiv 72/169/EEG i dess lydelse enligt direktivet i bilaga III del A skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga III del B.

Hänvisningar till de upphävda direktiven skall anses som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 93, 17.4.1968, s. 15.

(2) EUT L 165, 3.7.2003, s. 23.

(3) EGT L 103, 2.5.1972, s. 25.

(4) Se bilaga III, del A.

BILAGA I

DEL A MORFOLOGISKA KÄNNETECKEN SOM SKALL BEAKTAS VID KONTROLL AV SÄRSKILJBARHET, STABILITET OCH ENHETLIGHET

1. KNOPPBILDNING PÅ VÄXANDE KVIST MED EN LÄNGD PÅ 10-20 CM

1.1 form

1.2 färg (vid öppnande av knoppen för undersökning av anthocyaninerna)

1.3 behåring

2. ÖRTARTAD KVIST UNDER BLOMNINGEN

2.1 tvärsnitt (form och omkrets)

2.2 behåring

3. FÖRVEDADE SKOTT

3.1 yta

3.2 internod (stjälkavstånd mellan bladknoppar)

4. FÖRDELNING AV KLÄNGEN

5. UNGA BLAD ÖVERST PÅ VÄXANDE KVIST MED EN LÄNGD PÅ 10-30 CM (DE 3 FÖRSTA BLADEN TYDLIGT AVSKILDA FRÅN KNOPPSKOTTET OCH RÄKNADE DÄRIFRÅN)

5.1 färg

5.2 behåring

6. UTVÄXTA BLAD (MELLAN DET ÅTTONDE OCH DET ELFTE BLADFÄSTET)

6.1 fotografi

6.2 teckning eller bladavtryck med skala

6.3 allmän form

6.4 antal bladflikar

6.5 sinus petiolaris

6.6 djup hos den översta och den nedersta sidkurvan (sinus lateralis)

6.7 behåring på undersidan

6.8 yta

6.9 sågtandning

7. BLOMMOR

konstaterbart kön

8. TEKNISKT MOGNA DRUVKLASAR (BORDSDRUVSORTER OCH DRUVSORTER FÖR VINPRODUKTION)

8.1 fotografi (med skala)

8.2 form

8.3 storlek

8.4 stjälk (längd)

8.5 genomsnittsvikt i gram

8.6 motstånd vid plockning av vindruvan

8.7 klasens täthet

9. ENSKILDA TEKNISKT MOGNA VINDRUVOR (BORDSDRUVSORTER OCH DRUVSORTER FÖR VINPRODUKTION)

9.1 fotografi (med skala)

9.2 form

9.3 storlek med angivelse av genomsnittsvikt

9.4 färg

9.5 skal (beträffande bordsdruvsorter)

9.6 antal kärnor (beträffande bordsdruvsorter)

9.7 fruktkött

9.8 fruktsaft

9.9 smak

10. KÄRNOR (BETRÄFFANDE BORDSDRUVSORTER OCH DRUVSORTER FÖR VINPRODUKTION)

fotografi av båda sidor och i profil (med skala).

DEL B FYSIOLOGISKA KÄNNETECKEN SOM SKALL BEAKTAS VID KONTROLL AV SÄRSKILJBARHET, STABILITET OCH ENHETLIGHET

1. VÄXT

1.1 Fastställande av fenologiska uppgifter

De fenologiska uppgifterna fastställs vid jämförelse med en eller flera av följande kontrollsorter:

>Plats för tabell>

1.2 Tidpunkt för knoppsprickning

Den dag då hälften av ögonen på en normalt beskuren vinstock har öppnat sig och visar sin inre behåring, jämfört med kontrollsorterna.

1.3 Tidpunkt för full blomning

Den dag då hälften av blommorna på ett visst antal vinstockar har öppnat sig, jämfört med kontrollsorterna.

1.4 Mognad (beträffande bordsdruvsorter och druvsorter för vinproduktion)

Förutom mognadstiden skall även anges mustens densitet eller förväntade alkoholhalt, dess syrahalt och druvavkastning uttryckt i kg/ha jämfört med en eller flera kontrollsorter vars avkastning i möjligaste mån är av samma storlek.

2. ODLINGSEGENSKAPER

2.1 Livskraft

2.2 Växtsätt (den första fruktbärande knoppens position, lämpligaste beskärning)

2.3 Produktion

2.3.1 regelbundenhet

2.3.2 avkastning

2.3.3 avvikelser

2.4 Motståndskraft eller känslighet

2.4.1 beträffande ogynnsamma förhållanden

2.4.2 beträffande växtskadegörare

2.4.3 druvornas benägenhet att spricka

2.5 Beteende vid vegetativ förökning

2.5.1 vid ympning

2.5.2 vid förökning genom sticklingar

3. ANVÄNDNING

3.1 till vinproduktion

3.2 till bordsdruvor

3.3 till grundstammar

3.4 till industriellt bruk

BILAGA II

LÄGSTA KRAV VID GENOMFÖRANDE AV BESIKTNING

1. EKOLOGISKA UPPGIFTER

1.1. plats

1.2. geografiska förhållanden

1.2.1. längdgrad

1.2.2. breddgrad

1.2.3. höjd över havet

1.2.4. placering och lutning

1.3. klimatförhållanden

1.4. jordmånens beskaffenhet

2. TEKNISKA GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER

2.1. Bordsdruvor och vindruvor för vinproduktion

2.1.1. 24 plantor, om möjligt på flera olika grundstammar

2.1.2. minst 3 produktionsår

2.1.3. minst 2 ekologiskt olika platser

2.1.4. ympningsmetoder skall undersökas på grundstammar av minst 3 sorter

2.2. Sorter av grundstammar

2.2.1. 5 plantor med minst 2 växtsätt

2.2.2. 5 år efter planteringsåret

2.2.3. 3 ekologiskt olika platser

2.2.4. ympningsmetoder skall undersökas på ympkvistar av minst 3 sorter

BILAGA III

DEL A

Upphävt direktiv och dess ändring

(hänvisningar i artikel 2)

>Plats för tabell>

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(hänvisningar i artikel 2)

>Plats för tabell>

BILAGA IV

JÄMFÖRELSETABELL

>Plats för tabell>