16.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/65


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 december 2004

om ändring av beslut 97/222/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter

(delgivet med nr K(2004) 4563)

(Text av betydelse för EES)

(2004/857/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter (1), särskilt artikel 3.1 och artikel 16 tillsammans med artikel 21a.1 första strecksatsen i detta,

med beaktande av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter (2), särskilt artiklarna 10.2 a och 10.3 a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 8.1 och 8.4 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 97/222/EG (4) fastställs en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka köttprodukter får importeras.

(2)

För att säkerställa öppenheten och harmonisera koderna för vissa behandlingsmetoder som fastställs i tabellerna i delarna II och III i bilagan till beslut 97/222/EG bör en del av fotnoterna ändras och förtydligas genom en hänvisning till det färska köttets ursprung.

(3)

I beskrivningen av regionaliserade områden i del I i bilagan till beslut 97/222/EG finns det inaktuella hänvisningar till lagstiftning som nu har upphört att gälla och ersatts av andra rättsakter. Dessa hänvisningar måste därför uppdateras. Motsvarande koder för områden och behandlingsmetoder i del II i bilagan till beslut 97/222/EG bör också ändras i enlighet med detta.

(4)

Följaktligen bör delarna I, II och IV i bilagan till beslut 97/222/EG ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionens beslut 97/222/EG ändras på följande sätt:

1.

Del I i bilagan skall ersättas med bilaga I till det här beslutet.

2.

Del II i bilagan skall ersättas med bilaga II till det här beslutet.

3.

Del IV i bilagan skall ersättas med bilaga III till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 23 december 2004.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 445/2004 (EUT L 72, 11.3.2004, s. 60).

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  EGT L 89, 4.4.1997, s. 39. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/245/EG (EUT L 77, 13.3.2004, s. 62).


BILAGA I

”Beskrivning av regionaliserade områden i de länder som förtecknas i delarna II och III

Land

Område

Beskrivning av området

Kod

Version

Argentina

AR

 

Hela landet

AR-1

1/2004

Hela landet förutom provinserna Chubut, Santa Cruz och Tierra del Fuego

AR-2

1/2004

Provinserna Chubut, Santa Cruz och Tierra del Fuego

Bulgarien

BG

 

Hela landet

BG-1

Enligt beskrivning i del I i bilaga II till rådets beslut 79/542/EG (1) i dess senaste lydelse)

BG-2

Enligt beskrivning i del I i bilaga II till rådets beslut 79/542/EG (1) (i dess senaste lydelse)

Brasilien

BR

 

Hela landet

BR-1

Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut 94/984/EG (2) (i dess senaste lydelse)

Serbien och Montenegro

CS

 

Hela landet enligt beskrivning i del I i bilaga II till rådets beslut 79/542/EG (1) (i dess senaste lydelse)

Malaysia

MY

 

Hela landet

MY-1

95/1

Endast Västmalaysia, dvs. de delar av landet som ligger på Malackahalvön”


(1)  EUT L 146, 14.6.1976, s. 15.

(2)  EGT L 378, 31.12.1994, s. 11.


BILAGA II

”DEL II

Tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka köttprodukter får importeras till Europeiska gemenskapen

ISO-kod

Ursprungsland eller del av ursprungsland

1.

Tama nötkreatur

2.

Hägnat klövvilt (utom svin)

Tama får och getter

1.

Tamsvin

2.

Hägnat klövvilt (svin)

Tama hovdjur

1.

Tamfjäderfä

2.

Hägnat fågelvilt

Tamkanin samt hägnade leporidae (kaniner och harar)

Frilevande klövvilt (utom svin)

Vildsvin

Vilda hovdjur

Vilda leporidae (kaniner och harar)

Frilevande fågel vilt

Vilda landlevande däggdjur: (utom klöv- och hovdjur samt harar och kaniner)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australien

A

A

A

A

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulgarien BG

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

Bulgarien BG-1

A

A

D

A

D

A

A

D

XXX

A

D

XXX

Bulgarien BG-2

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

BH

Bahrain

B

B

B

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brasilien

C

C

C

A

D

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Brasilien BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

A

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Vitryssland

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Schweiz

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

CL

Chile

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Kina

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

CS

Serbien och Montenegro

A

A

D

A

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopien

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grönland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Kroatien

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israel

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

IN

Indien

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Island

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Sydkorea

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marocko

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (3)

A

A

B

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauritius

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexico

A

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaysia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaysia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibia (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nya Zeeland

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Rumänien

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Ryssland

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapore

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thailand

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisien

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turkiet

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Förenta staterna

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Sydafrika (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX”

XXX: Köttprodukter som innehåller kött av dessa arter är inte tillåtna.


(1)  Se del III i denna bilaga för minimikrav beträffande behandling av pastöriserade mjölkprodukter och biltong.

(2)  För köttprodukter beredda av färskt kött av djur som slaktats efter den 1 mars 2002.

(3)  F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Koden föregriper inte den definitiva beteckningen av detta land, vilken kommer att bestämmas under de förhandlingar som för närvarande pågår i Förenta nationerna.

XXX: Köttprodukter som innehåller kött av dessa arter är inte tillåtna.


BILAGA III

”DEL IV

Tolkning av koderna i tabellerna i delarna II och III

Vanlig behandlingsmetod:

A

=

Ingen lägsta angiven temperatur eller annan behandling av djurhälsoskäl finns för köttprodukten. För att anses som ’köttprodukt’, måste den dock ha genomgått en behandling så att dess snittyta visar att den inte längre har färskt kötts egenskaper. Dessutom måste det färska kött som används uppfylla de djurhälsoregler som är tillämpliga på export av färskt kött till Europeiska gemenskapen.

Särskilda behandlingsmetoder – i fallande ordning efter stränghet:

B =

Behandling i hermetiskt tillsluten behållare tills ett Fo-värde på lägst 3 har uppnåtts.

C = A

En lägsta temperatur på 80 °C som måste uppnås i hela köttet under beredningen av köttprodukten.

D = A

En lägsta temperatur på 70 °C som måste uppnås i hela köttet under beredningen av köttprodukten, eller för rå skinka behandling, bestående av naturlig jäsning och lagring i minst nio månader, som resulterar i följande egenskaper:

ett Aw-värde på högst 0,93,

ett pH-värde på högst 6,0.

E =

’Biltongprodukter’ skall genomgå en behandling för att uppnå

ett Aw-värde på högst 0,93,

ett pH-värde på högst 6,0.

F = A

Värmebehandling där en inre temperatur på minst 65 °C uppnås under den tid som krävs för att uppnå ett pastöriseringsvärde (pv) på lägst 40.”